A118 27.11.2015

 0    55 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ZERO – general truth:
start learning
ZERO - ogólne prawdy:
If I work hard on overdues I receive positive feedback from sales department.
start learning
Jeśli będę ciężko pracować nad Zaległościami otrzymam pozytywną opinię z działu sprzedaży.
If I start month closing early enough I finish on time.
start learning
Jeśli zacznę miesiąc zamknięcie tyle wcześnie skończyć na czas.
FIRST – condition for the future:
start learning
PIERWSZA - Stan na przyszłość:
If you create this report from the system you will get all the necessary data.
start learning
W przypadku tworzenia tego raportu z systemu będzie można uzyskać wszystkie niezbędne dane.
SECOND – hypothesis, daydreaming, advice:
start learning
DRUGI - hipoteza, marzeń, doradztwo:
If I won a lottery I would buy a nice trip round the world.
start learning
Gdybym wygrał na loterii Chciałbym kupić piękny podróż dookoła świata.
If I was/were my boss I would promote the best employee.
start learning
Gdybym była / był mój szef chciałbym promować najlepsze pracownika.
If I were you I would work harder.
start learning
Gdybym był tobą chciałbym pracować ciężej.
If it wasn't for...
start learning
Gdyby nie... (o teraźniejszości)
If it wasn't for John we wouldn't be so efficient.
start learning
Gdyby nie John, nie bylibysmy tak wydajni.
THIRD – 'crying over spilt milk', regretting, analyzing the past:
start learning
TRZECI - "płakać nad rozlanym mlekiem", żałując, analizując przeszłość:
If you had told me earlier I wouldn't have sent this email.
start learning
Jeśli powiedział mi wcześniej bym nie wysłał tę wiadomość.
If we had had more time we wouldn't have done the month closing on time.
start learning
Gdybyśmy mieli więcej czasu, nie zrobiłby zamknięcie miesiąca na czasie.
If it hadn't been for...
start learning
Gdyby nie... (o przeszłości)
If it hadn't been for the heavy rain we would have gone for a walk.
start learning
Jeśli nie było dla ulewnego deszczu bym poszedł na spacer.
If it hadn't been for Mary we wouldn't have won the tender.
start learning
Jeśli nie było dla Maryi nie bylibyśmy wygrała przetarg.
MIXED:
start learning
MIESZANY:
If I had married that guy he would be a President now.
start learning
Gdybym wyszła za tego faceta byłby teraz prezydentem.
If I had sent all the necessary data to the auditors they wouldn't have more questions now.
start learning
Gdybym wysłał wszystkie niezbędne dane do audytorów nie mieliby więcej pytań teraz.
If I start month closing early enough I finish on time.
start learning
Jeśli zacznę miesiąc zamknięcie tyle wcześnie skończyć na czas.
If I prepare a correct statement they accept it.
start learning
Gdybym przygotować prawidłowe oświadczenie, że akceptuje go.
informal
start learning
nieformalny
abnormal
start learning
nieprawidłowy
If you don't pay on time we will cut your bonus.
start learning
Jeśli nie płacą na czas będziemy obniżyć premię.
If you don't pay on time we will block your new orders.
start learning
Jeśli nie płacą na czas będziemy blokować nowych zamówień.
delay
start learning
opóźnienie
delayed
start learning
opóźniony
late payment / overdue payment
start learning
zwłokę / zaległych płatności
If you don't pay on time we will cut your credit limit.
start learning
Jeśli nie płacą na czas będziemy obniżyć limit kredytowy.
We will cut your credit limit unless you pay on time.
start learning
Będziemy obniżyć limit kredytowy, jeśli nie płacą na czas.
If you don't pay on time we won't increase your credit line.
start learning
Jeśli nie płacą na czas nie zwiększy swoją linię kredytową.
We will increase your credit line providing you pay on time.
start learning
Będziemy zwiększyć linię kredytową zapewniając płacisz na czas.
If I were you I would pay these invoices on time.
start learning
Gdybym był tobą chciałbym płacić tych faktur na czas.
If you pay on time we don't calculate any interests.
start learning
Jeśli płacisz na czas nie obliczyć żadnych zainteresowań.
We won't calculate interest on condition that you pay on time.
start learning
Nie będziemy obliczać odsetki od warunkiem, że płacą na czas.
If you receive positive credit decision you have to give us a bill of exchange.
start learning
W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej, musisz dać nam weksla.
If you had paid your invoices on time you wouldn't have your bonus cut/blocked now.
start learning
Jeśli zapłacił faktury na czas, nie musisz bonus cut / zablokowane teraz.
If you had paid your invoices on time you wouldn't have had your bonus cut / blocked.
start learning
Jeśli zapłacił faktury na czas, byś nie miał bonus cięcie / zablokowany.
If you had signed a repayment schedule we wouldn't have started the legal action against you.
start learning
Jeśli podpisał harmonogramu spłaty nie bylibyśmy rozpoczęła działania prawne przeciwko tobie.
If you had signed a repayment schedule we wouldn't have put a claim to court.
start learning
Jeśli podpisał harmonogramu spłaty nie dałoby wniosek do sądu.
If you had fulfilled a payment agreement we wouldn't have taken back your credit line.
start learning
Jeśli wypełnił umowę płatności nie bylibyśmy z powrotem swoją linię kredytową.
wywiązać się z obowiązku
start learning
to fulfil an obligation
If you had told me to change your credit term before you paid I would have changed it in the system.
start learning
Gdybyś powiedział mi zmienić termin kredytowej przed zapłacił bym zmienił go w systemie.
If the customer receives a warning form the credit control he's afraid of the consequences and pays or calls to arrange new payment term.
start learning
Jeśli klient otrzymuje ostrzeżenie tworzą kontroli kredytowej boi się konsekwencji i płaci lub rozmowy w celu ustalenia nowego terminu płatności.
pre-court proceedings
start learning
postępowanie przedsądowe
acknowledgement of debt
start learning
uznanie długu
on condition that
start learning
pod warunkiem że
provided that / providing
start learning
pod warunkiem że
as long as
start learning
pod warunkiem że (dosł. "tak długo jak")
unless
start learning
chyba że, jeśli nie / if not
Fine by me.
start learning
Dla mnie OK. (fine)
to shake on the deal*
start learning
uścisnąć sobie dłonie dobijając targu*
I'd love to but...
start learning
Chciałbym, ale...
I'd be happy to but...
start learning
Byłbym szczęśliwy, ale...

You must sign in to write a comment