9th January 2014

 0    46 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dziwak
start learning
freak
czy to możliwe?
start learning
is it possible?
czy możliwe jest wyleczenie tej choroby?
start learning
is it possible to cure this illness?
wilgotny
start learning
moist
nawilżać
start learning
to moisturise, to moisten
moc siła słów
start learning
the power of words
nieśmierelny
start learning
immortal
śmiertelny
start learning
mortal
walka
start learning
combat
niemorlany
start learning
immoral
moralny
start learning
moral
zmieńmy temat
start learning
let's change the topic
zmywac podłogę
start learning
to mop the floor
Ile czasu potrzebujesz, żeby zrobić jednego pom-pona?
start learning
How much time do you need to make one pom-pom?
to będzie kosztować do 200 pln
start learning
it will cost up to 200 pln
to będzie tak tanie jak w Niemczech
start learning
it will be as cheap as in Germany
coś takiego jak
start learning
something like
niewidomy, ślepy
start learning
blind
bezdomny
start learning
bezdomny in English
homeless
wzdłuż ulicy
start learning
along the street
On przeszedł przez ulicę.
start learning
He went across the street.
dziwny
start learning
strange (adjective)
obcy (ktoś kogoś nie znasz)
start learning
stranger (noun)
więcej pieniedzy niż na początku
start learning
more money than at the beginning
podejść do kogoś
start learning
to come up to sb
czy możesz wyświadczyć mi przysługę?
start learning
Could you do me favour?
zrobiliśmy projekt z nimi
start learning
we did a project with them
Musiałem wykonać jedna pracę domową.
start learning
I had one homework assignment to do.
Źle wypadłem na moim ostatnim egzaminie.
start learning
I did badly in my last exam.
Wyrządzili wiele szkód w centrum miasta.
start learning
They did a lot of damage in the centre of the city.
wyrządzić szkodę/ krzywdę
start learning
to do harm (to something)
Nienawidzę obowiązków domowych.
start learning
I hate doing housework.
Kocham nic nie robić.
start learning
I love doing nothing.
Mój tata prowadzi badania w tym instytucie.
start learning
My dad does research in this institute.
Napisałam kilka listów w miniony weekend.
start learning
I wrote some letters last weekend. I did some letter writing last weekend.
Ona prowadzi dla nas rachunki.
start learning
She does the accounts for us.
Poczytałem trochę wczoraj.
start learning
I read sth yesterday. I did some reading yesterday
Nienawidzę odrabiać matematyki/ liczyć.
start learning
I hate doing the math.
Musze trochę popracować. (mam trochę pracy do zrobienia)
start learning
I have some work to do.
Poczekaj chcę zrobić sobie włosy.
start learning
Wait I want to do my hair.
Nie zadawaj pytań. Rób swoją pracę.
start learning
Do not ask questions. Just do your job.
On dostal mandat. Jechał 100/km
start learning
He got a ticket. He did 100 kilometres per hour.
Czy możesz zrobić tą krzyżówkę?
start learning
Can you do this crossword?
To co on zrobił, było straszne.
start learning
What he did was horrible.
przepraszać
start learning
to make an apology, to apologise
On nawet nie przeprosił.
start learning
He didn't even make an apology.

You must sign in to write a comment