8. Podróżowanie i turystyka

 0    181 flashcards    Katoda
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
korki, zator
start learning
congestion
ociągać się, pozostać dłużej
start learning
linger
stanowić
start learning
pose = create
odnawialny, przyjazny dla środowiska
start learning
sustainable
w bardzo trudnych warunkach
start learning
in very difficult conditions
pieszy
start learning
pedestrian
siedzi w linii spalin
start learning
sitting in the line of exhaust fumes
przyjazne dla pieszych
start learning
walker-friendly
atrakcyjne obiekty
start learning
attractive facilities
alternatywy
start learning
alternate
pomoc
start learning
assistance = aid, help
ukrywać
start learning
conceal = hide
pozbyć się
start learning
discard
dopłata
start learning
surcharge
potwierdzić
start learning
reconfirm
krajowych lub międzynarodowych lotów
start learning
domestic or international flight
potwierdzona rezerwacja
start learning
confirmed reservation
kierowania
start learning
routings
towarzyszyć do bramki
start learning
accompany to the gate
w dniu przyjazdu
start learning
on arrival
pasażerowie z biletem
start learning
ticketed passengers
wyjazd, odjazd, odlot
start learning
departure
poza kontrolą bezpieczeństwa
start learning
beyond security checkpoints
dozwolone przez punkt kontrolny zabezpieczenia
start learning
allowed through the security checkpoint
oficjalne, urzędowe potwierdzenie
start learning
official confirmation notice
zameldować się
start learning
check in
zaplanowany odlot
start learning
scheduled departure
spóźnić się na lot
start learning
missing your flight
przejść przez wykrywacz metalu
start learning
go through the metal detector
bagaż podręczny
start learning
carry-on baggage
umieścić go w swoim sprawdzonym bagażu
start learning
put it in your checked luggage
bez odszkodowania
start learning
without compensation
na rozkaz...
start learning
under orders from
pokład samolotu
start learning
board the plane
pozwolić odejść
start learning
allowed to depart
zakwaterowanie
start learning
accomodation
odwołanie lotu
start learning
flight cancellation
okoliczności poza ich kontrolą
start learning
circumstances beyond their control
jako gest obsługi klienta
start learning
as a customer service gesture
zwrotu kwoty
start learning
refund the amount
pokrycie, ochrona ubezpieczeniowa
start learning
coverage
schodzące w dół
start learning
descending
o obniżonej cenie
start learning
discounted
w kierunku centrum miasta
start learning
downtown
uprawniony do czegoś
start learning
entitled to sth
wartość nominalna
start learning
face value
pociąg wahadłowy
start learning
shuttle
bramka, kołowrót
start learning
turnstile
w kierunku peryferii miasta
start learning
uptown
bilet nie działa
start learning
ticket doesn't operate
oficjalna taryfa
start learning
the official fare
pokrycie wydatków
start learning
cover expenses
poruszać się po mieście
start learning
get around the city
pociąg odjeżdża przez 24 h
start learning
run/operate 24 hours a day
przerwy między odjazdami
start learning
waiting time between trains
obsługujących 24 tras
start learning
serving 24 routes
wejścia metra
start learning
subway entrances
budka
start learning
booth
tokeny
start learning
tokens
dostęp konkretnego wejścia
start learning
accessed by specific entrance
pociągi jadące w przeciwnych kierunkach
start learning
trains running in the opposite directions
transfer
start learning
transfer
wielokrotne przejazdy
start learning
multiple rides
bez opłat
start learning
at no charge
bezpłatne przeniesienie z autobusu do metra
start learning
transfer free from bus to subway
dwie linie przecinają się
start learning
two lines intersect
podlegający czemuś
start learning
liable for sth
zawijas
start learning
squiggle
ważny
start learning
valid
tory pod ziemią, metro
start learning
underground railway
pasażerska podróż
start learning
passenger journeys
połączone sieci kolejowe
start learning
interconnected rail network
zmieniać pociąg, przesiadać
start learning
change trains
koncentryczne strefy
start learning
concentric zone
zniżka
start learning
discounted fare
udogodnienie, wyposażenie
start learning
amenities
łóżko piętrowe
start learning
bunk
gromadzić, skupiać się
start learning
cluster
cisza nocna
start learning
midnight curfew
stały klient, gość
start learning
patron
ogłosić
start learning
proclaim
samochód turystyczny, przyczepa
start learning
RV, recreational vehicle
świetlica
start learning
common room
podkładki pod ubrania
start learning
clothes washers
narzucać pewne zasady i standardy
start learning
enforce certain rules and standards
muszą opuścić lokal
start learning
required to leave the premises
okres blokady
start learning
lockout period
segregować gości ze względu na płeć
start learning
segregate guests by sex
wolny pokój
start learning
vacancy
wspólna kąpiel
start learning
shared bath facilities
coś w rodzaju imprez towarzyskich
start learning
something of a social event
zameldowani (w sensie w np. w hotelu) goście
start learning
take in guests
rozłożyć/wznieść namiot
start learning
to erect a tent
autokempingi
start learning
caravan parks
w granicach miasta
start learning
within the city limits
obozowicze
start learning
campers
pobyt poza zasięgiem wzroku
start learning
stay out of sight
pozostawić bez śladu
start learning
leave without a trace
przy pełnym wykorzystaniu wszystkich obiektów
start learning
with full use of all facilities
uznanie istnienia czegoś
start learning
acknowledgement of sth
wabić, kusić, wzywać
start learning
beckon
o wysiłku: wspólny
start learning
concerted
nakazać, zarządzić
start learning
decree
wieloraki, różnorodny
start learning
diverse
nawiązywać
start learning
forge
smakosz
start learning
gourmet
pokora
start learning
humility
odizolowany
start learning
insulated
ślepy, szczęśliwy traf
start learning
serendipity
dreszczyk, drżenie
start learning
tingle
dawanie napiwków
start learning
tipping
zbliżony, podobny do czegoś
start learning
akin to sth
rozległy, obszerny
start learning
comprehensive
wybredny, wyrobiony
start learning
discriminating
różnica
start learning
disparity
wygórowany
start learning
inflateg
teraz zapomniany, już nieistniejący
start learning
now-defunct
przesiąknięty czymś
start learning
saturated with sth
zakres
start learning
scope = rage
nierealny, niewykonalny
start learning
unfeasible
środek lokomocji
start learning
conveyance
wprowadzić w życie
start learning
enforce
ponieść
start learning
incur
utrzymanie, konserwacja
start learning
maintenance
środki ostrożności
start learning
precautions
odnieść
start learning
sustain = suffer
pomoc
start learning
assistance
zaskarżyć
start learning
contest
pokrycie, ochrona ubezpieczeniowa
start learning
cover
wykupić
start learning
purchase
obracać się wokół czegoś
start learning
revolve around sth
pozostawiony własnemu losowi
start learning
stranded
strach przed nieznanym
start learning
fear of the unknown
dreszczyk oczekiwania
start learning
the tingle of anticipation
emocje związane z czymś nowym
start learning
thrill of connecting with the new
różne kultury
start learning
diverse cultures
jedzenie prawą ręką lub pałeczkami
start learning
eating with your right hand or chopsticks
nasz prywatny kącik świata
start learning
our private corner of the world
przemysł turystyczny
start learning
tourist industry
uzyskać pełną wartość
start learning
gain the full value of
towarzysze podróży
start learning
fellow travelers
wybierać w aparacie
start learning
dial on a camera
poszerzyć swój życiowy horyzont
start learning
broaden your life's horizon
w każdym miejscu
start learning
in each location
w danych okolicznościach
start learning
under the circumstances
powierzchowny sposób zbierania informacji
start learning
the superficial method of information gathering
ograniczenie finansowe
start learning
the financial restriction
Przewodnik branżowy standard
start learning
guidebook industry standard
okazje podróży
start learning
travel bargains
niemal biblijny w ich władzy
start learning
almost biblical in their authority
wymagane czytanie
start learning
required reading
atlasy podróży
start learning
travel atlases
Rozmówki
start learning
phrase book
egzotyczne choroby
start learning
an exotic infectious disease
ranni w wypadku
start learning
injured in accidents
przez przemoc
start learning
through violence
wykwalifikowana opieka medyczna
start learning
skilled medical care
podjęcie odpowiednich środków ostrożności
start learning
taking the appropriate precautions
niewłaściwie egzekwowane
start learning
inadequately enforced
pełne ubezpieczenie
start learning
full insurance cover
międzynarodowe/krajowe prawko
start learning
an international/national driving licence
stan dróg
start learning
the state of the roads
nieformalne zasady
start learning
informal rules
sprawdzić sygnał dźwiękowy (zabrzmieć róg)
start learning
sound the horn
zapalić przednie swiatła
start learning
flash the headlights
wyprzedzanie
start learning
overtaking
zapiąć pas
start learning
wear a safety belt
poziom przestępstw
start learning
crime levels
zaalarmować do rozbojów
start learning
alert to muggings
przedmioty o wartości
start learning
items of value
upoważnione szeregi
start learning
authorized ranks
podróży za granicą
start learning
travelling overseas
coś może pójść źle
start learning
things may go wrong
potrzebuje pilnej pomocy medycznej
start learning
needing urgent medical assistance
zapoznać się z polityką
start learning
read the policy
stosować różne ograniczenia
start learning
apply various restrictions
roszczenia
start learning
claims
przeznaczone na pokrycie
start learning
intended to cover
towary zgłoszone do
start learning
goods claimed for
na ostatnią chwilę
start learning
to the last minute
wybory w ofercie
start learning
the choices on offer

You must sign in to write a comment