8 Production

 0    156 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapasy
start learning
stock/inventory
składnik
start learning
component
zdolność produkcyjna
start learning
capacity
lokacja
start learning
location
łańcuch dostaw
start learning
supply chain
na zewnątrz
start learning
outsourcing
korzyści skali
start learning
econimies of scale
cykl produkcyjny
start learning
lead time
fabryka
start learning
plant
rezerwa
start learning
reserve
produkcja, wydajność
start learning
output
stopa
start learning
rate
wspólny
start learning
collective
geograficzny
start learning
geographical
sieć
start learning
network
poddany obróbce
start learning
processed
uzyskany z
start learning
arising from
produkcja na masową skalę
start learning
large-scale production
surowy
start learning
raw
osiągnięty z
start learning
achieved from
montować, składać
start learning
make up
oszczędności kosztów
start learning
cost savings
surowiec
start learning
raw material
produkcja przemysłowa
start learning
industrial production
wpływ czegoś
start learning
impact of sth
szczególny
start learning
particular
na tym polu
start learning
in this field
cel
start learning
objective
dział produkcji
start learning
production department
dopasować coś do czegoś
start learning
to match sth to sth
termin, określenie
start learning
term
produkować, wytwarzać
start learning
manufacture
skutek, konsekwencja
start learning
consequence
niewystarczający
start learning
insufficient
nadmierny
start learning
excess
korzyść, przewaga
start learning
advantage
rzemieślnik
start learning
craftsperson
utrzymywać
start learning
maintain
przestarzały
start learning
obsolete
przestrzałość
start learning
obsolescence
pozwolić komuś coś zrobić
start learning
to allow sb to do sth
konkurent, rywal
start learning
competitor
wchodzić do czegoś
start learning
to enter sth
wilekość, ilość produkcji
start learning
production volume
zwiększ, wzrastać
start learning
increase
przeciętny koszt stały
start learning
average fixed cost
na wyprodukowaną jednostkę
start learning
per unit produced
zmniejszać, maleć
start learning
decrease
koordynować
start learning
coordinate
przepływ materiałów
start learning
material flows
dostawca
start learning
supplier
udział w rynku
start learning
market share
stały, ciągły
start learning
permanent
środowisko pracy
start learning
working environment
pogarszać się
start learning
to get worse
stosunki pracy
start learning
industrial relations
pogarszać się
start learning
deteriorate
składowanie, przechowywanie
start learning
storage
magazyn
start learning
warehouse
handlować
start learning
handle
handlowanie
start learning
handling
kierowanie
start learning
handling
ubezpieczenie
start learning
insurance
amortyzacja
start learning
depreciation
koszt alternatywny
start learning
the opportunity cost of
elastyczny
start learning
flexible
planowanie produkcji
start learning
scheduling
koszt działania
start learning
cost operation
układ, ustawienie
start learning
set-up
kradzież
start learning
theft
uszkodzenie
start learning
breakage
zróżnicowanie
start learning
variation
wymagania co do produktu
start learning
product demand
niedostateczne wykorzystanie
start learning
under-utilizing
siła robocza
start learning
workforce
ochrona przed czymś
start learning
protection against sth
niedobór, brak
start learning
shortage
strajk
start learning
strike
zamówienie
start learning
order
niewłaściwy
start learning
incorrect
wadliwy, ułomny
start learning
defective
transport, dostawa, wysyłka
start learning
shipment
zmuszać
start learning
force
dodatkowy
start learning
additional
zyskowny
start learning
profitable
wykorzystać kogoś/coś
start learning
to take advantage of sb/sth
ilość, wielkość
start learning
quantity
nabywanie, kupowanie
start learning
purchasing
pobudzać
start learning
stimulate
odwrotny, przeciwny
start learning
reverse
licytacja, aukcja
start learning
auction
wład, udział
start learning
contribution
brać udział w czymś, przyczyniac się do czegoś
start learning
to contribute to sth
przypisywać sobie zasługi za coś/zrobienie czegoś
start learning
to take a credit for sth / to do sth
osadzony
start learning
embedded
zagrożenie
start learning
threat
fragment
start learning
extract
zakładać
start learning
set up
głównie, przeważnie
start learning
mainly
personel szkoleniowy
start learning
training staff
wychować
start learning
bring up
ciągły, nieustający proces szkolenia
start learning
constant process of training
zapobieganie
start learning
prevention
dowodzić, że
start learning
to argue that
określać
start learning
stipulate
główny
start learning
major
prowadzić wojnę przeciwko sobie
start learning
fight a war against each other
osadzać coś w czymś
start learning
to embed sth in [or into] sth
wyczucie do czegoś
start learning
feel for sth
założyciel, fundator
start learning
founder
przewodniczący, prezes
start learning
chairman
premia z tytułu ryzyka
start learning
risk premium
dosyć
start learning
pretty
ostrożny
start learning
careful
kapitał
start learning
equity
gromadzić, rozwijąć
start learning
build up
destrukcyjny
start learning
destructive
wydarzenie
start learning
event
spadać
start learning
go down
gwałtownie
start learning
exponentially
wplatać w
start learning
to weave into
zakłócać, przerywać
start learning
disrupt
oszczędność
start learning
economy
przez to, tym samym
start learning
thereby
kosztowny
start learning
costly
zasoby
start learning
resources
natrafić na ropę naftową
start learning
to strike oil
kończyć się
start learning
run out
zatem, dlatego też
start learning
therefore
spadać, zostać porzuconym
start learning
get dropped
szyb naftowy
start learning
oil well
wysychać
start learning
go dry
lunąć
start learning
pour down
bardzo, drogo
start learning
dearly
zaopatrzenie
start learning
procurement
dobrobyt, dostatek
start learning
prosperity
stabilność
start learning
stability
wspierać, promować, awansować
start learning
promote
zostać osadzonym
start learning
get embedded
nieprawdopodobne by
start learning
unlikely to
zasługiwać na coś
start learning
deserve sth
pochwała
start learning
praise
rozwój czegoś
start learning
evolution of sth
mocno, pewnie
start learning
firmly
warunki życia ludzi
start learning
standards of living people
zakładać
start learning
establish
potencjalny
start learning
potential
przysparzać komuś kłopotów
start learning
to cause sb trouble
uzyskiwać, otrzymywać
start learning
obtain
zapas, dostawa
start learning
supply
stan
start learning
state
przynajmniej
start learning
at least
pod względem czegoś
start learning
in terms of sth
niezawodność, wiarygodność
start learning
reliability
być znanym z czegoś
start learning
to have a reputation for sth
aspekt, punkt widzenia
start learning
aspect

You must sign in to write a comment