57,59 + WYRAZENIA

 0    103 flashcards    lolek44jw6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieobecność
start learning
absence
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
pause/break
uczeń prześladujący
start learning
bully
lekcja
start learning
a lesson/class
kółko zainteresowań
start learning
club
olimpiada przedmiotowa
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
complusory
program nauczania
start learning
a curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
stopień, ocena
start learning
grade/mark
stypednium
start learning
grant/scholarship
wakacje
start learning
holidays
trudność w nauce
start learning
learning difficulties
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
nowy uczeń
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optional
świadectwo szkolne
start learning
a school certificate
czesne
start learning
school fee
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
SKS
start learning
sports club
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
surowe zasady
start learning
strict rules
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
zajęcia w niewielkiej grupie na uniwersytecie
start learning
tutorial
praca pisemna
start learning
written work/essay
uczęszczać
start learning
attend
współpracować
start learning
cooperate
paplać, trajkotać
start learning
chatter
uczyć się
start learning
learn
zadawać
start learning
set
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes
uczęszczać do szkoły
start learning
to attend school
omawiać lektury
start learning
discuss set books
przepisywać od kogoś pracę domową
start learning
copy homework
robić kurs
start learning
do a course
robić projekt
start learning
do project
wykonywać zadanie
start learning
perform a task/ do a task/an activity
robić ćwiczenie
start learning
do an exercise
przeprowadzać eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
bardzo się starać
start learning
do one's best/try very hard
dobrze sobie radzić
start learning
to do well
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel someone from school
chodzić do szkoły
start learning
go to school
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
zrobić sobię przerwę
start learning
have a break
nabyć nową umiejętność
start learning
learn/acquire a new skill
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
zrobić prezentacje
start learning
make presentations
robić błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
brać udział w lekcji
start learning
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawać wypracowania
start learning
set an essay
zadawać pracę domową
start learning
set homework
opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
start learning
skip classes/play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
start learning
solve a math problem
uczyć się pilnie
start learning
study hard
studiować teksty źródłowe
start learning
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
start learning
take the register
spóźniać się
start learning
turn up late/be late
ścierać tablicę
start learning
wipe the board
pracować w grupach
start learning
work in groups
pisać wypracowanie
start learning
write an essay
licencjat(nauki humanistyczne)
start learning
Bachelor's degree (humanities)
licencjat(nauki ścisłe)
start learning
BSc (Bachelor of Science)
absolwent
start learning
a graduate
magister(nauki humanistyczne)
start learning
MA (Master of Arts)
magister (nauki ścisłe)
start learning
MSc (Master of Science)
doktor(nauki humanistyczne i ścisłe)
start learning
PhD (Doctor of Philosophy)
dostać sie na uczelnie
start learning
get into university
skończyć uniwersytet
start learning
graduate from university
otrzymać świadectwo
start learning
receive/obtain/get a certificate
uzyskać stopień naukowy
start learning
receive/obtain/get a degree
otrzymać dyplom
start learning
receive/obtain/get a diploma
Wszystko wydarzyło się jakiś czas temu
start learning
It all/Everything happened some time ago
To było trzy lata temu
start learning
That was three years ago
Kiedy bawiłem/bawiłam się
start learning
While I (was playing)
Najpierw/Potem/W końcu
start learning
First / then / Finally
Nagle
start learning
Suddenly
Niestety/ Na szczęście
start learning
Unfortunately / Fortunately,
To był najlepszy/najgorszy czas/moment w moim życiu
start learning
It was the best / worst time ever
Przeżyliśmy fantastyczne/koszmarne chwile, gdy byliśmy
start learning
We had, a great/awful time when we were
Gdy tylko
start learning
As soon as
Kiedy
start learning
When
Po krótkiej chwili
start learning
After a little while
Dokładnie wtedy
start learning
Just then
Przede wszystkim
start learning
First of all
Najpierw, a potem
start learning
First... and then
W tym właśnie momencie
start learning
At that moment
Jak tylko
start learning
The moment
Natychmiast
start learning
Immediately
W ciągu minut/sekund
start learning
Within minutes / seconds
dopóki
start learning
... until...

You must sign in to write a comment