3.1. The choice of the right profession

 0    82 flashcards    dsliwinska88
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zwód
start learning
profession
bezpieczeństwo pracy
start learning
job security
wysoka pensja
start learning
High salary
rozwijanie nowych umiejętności
start learning
developing new abilities
satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
możliwość awansu
start learning
opportunities for promotion
zdolności
start learning
skills
przyjemny
start learning
enjoyable
dobre warunki pracy
start learning
good working conditions
korzyści dodatkowe
start learning
perks
samochód służbowy
start learning
company car
osiągnąć
start learning
to accomplish
warte zachodu
start learning
worthwhile
niezależność
start learning
independence
różnorodność
start learning
variety
praca w zespole
start learning
working in a team
praca na niepełny etat
start learning
part-time job
niezależny, wolny strzelec
start learning
freelance
nastolatki
start learning
teenagers
punkt zwrotny (w czyjejś karierze)
start learning
turning point (in one's career)
czerpać satysfakcję
start learning
to derive satisfaction
pełne przygód
start learning
adventurous
podróżować dużo
start learning
To travel widely
spełnienie
start learning
fulfillment
inżynier
start learning
an engineer
informatyk
start learning
computer scientist
prawnik
start learning
a lawyer
dyrektor, kierownik
start learning
manager
pośrednik w handlu nieruchomościami
start learning
estate agent
makler giełdowy
start learning
stockbroker
handlarz samochodami
start learning
car dealer
bankier
start learning
a banker
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
ekspedientka
start learning
shop-assistant
księgowa / księgowy
start learning
accountant
realizować
start learning
pursue
wziąć pod uwagę
start learning
to take into account
niewykwalifikowany
start learning
unskilled
elastyczny
start learning
flexible
monotonny
start learning
routine
linia montażowa
start learning
assembly (line)
przemysł produkcyjny
start learning
manufacturing industry
rozwój techniczny
start learning
technological development
przemysł ciężki
start learning
heavy industry
wysoka technika
start learning
High technology
przemysł usługowy
start learning
service industry
handel detaliczny
start learning
retailing
sklep należący do sieci
start learning
chain store
zwiększyć się, rozrastać, rozwijać
start learning
to expand
znacznie
start learning
considerably
poszukiwanie
start learning
sought-after
handel
start learning
trade
informatyka
start learning
information technology
telekomunikacja
start learning
telecommunications
turystyka
start learning
tourism
przemysł budowlany
start learning
construction industry
ubezpieczenia
start learning
Insurance
usługi komunalne
start learning
public utilities
osiągnąć sukces
start learning
to succeed
specjalistyczne umiejętności
start learning
expertise
szkolenie zawodowe
start learning
on-the-job training
nie ma osiągnięć bez wysiłku
start learning
no gain without pain
wymarzony zawód
start learning
ideal profession
wybór zawodu / profesji
start learning
choice of profession
uzdolnienie, talent
start learning
talent, gift
zdecydować się na jakiś zawód
start learning
to decide on a profession
podjąć decyzję
start learning
to make a decision
doradztwo zawodowe
start learning
job consulting
mieć dobre perspektywy zawodowe
start learning
to have good job prospects
nauczyć się zawodu
start learning
to learn one's job
przekwalifikować się
start learning
to retrain
kwalifikacje zawodowe
start learning
job qualifications
szkoła wieczorowa
start learning
evening classes
kim jesteś z zawodu?
start learning
what's your occupation
pracownik fizyczny / umysłowy
start learning
physical / mental worker
pracownik stały / czasowy
start learning
permanent / temporary worker
pracownik niewykwalifikowany
start learning
unqualified worker
praca na zmiany
start learning
shift work
ruchomy czas pracy
start learning
flexitime
stałe zatrudnienie
start learning
permanent job
godziny nadliczbowe
start learning
extra hours
posada
start learning
post

You must sign in to write a comment