2000 słówek - litera "a"

 0    156 flashcards    matmrzy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
start learning
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
być w stanie coś zrobić móc
Na pewno będę mógł przyjść.
start learning
able
I’m sure I’ll able to come.
o; około
Jego rodzice martwią się o niego.
start learning
about
His parents worry about him.
powyżej nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
start learning
above
Our office is above the hairdresser’s.
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
start learning
abroad
Susan spent a year abroad.
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
start learning
absence
A lot has happened in my absence.
nieo cny
Fred był nieo cny w szkole.
start learning
absent
Fred was absent from school.
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
start learning
accept
I accept your offer.
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
start learning
access
Do you have access to the Internet?
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
start learning
accident
He had an accident last week.
według zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
start learning
according
Everything went according to plan.
konto; rachunek; raport
Chciałbym otworzyć rachunek.
start learning
account
I’d like to open an account.
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
start learning
accuse
She accused him of lying.
ból
Czuję ból w ramieniu.
start learning
ache
I feel an ache in my arm.
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
start learning
achieve
He’s achieved his objectives.
w poprzek przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
start learning
across
I walked slowly across the street.
akt; grać; działać postępować
Musimy działać szybko.
start learning
act
We must act quickly.
działanie akcja
Film jest pełen akcji.
start learning
action
The movie has a lot of action.
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
start learning
active
She’s a very active person.
działalność zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
start learning
activity
The club offers many outdoor activities.
aktor
On jest znanym aktorem.
start learning
actor
He’s a famous actor.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
start learning
actress
She has always wanted to come an actress.
faktyczny rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
start learning
actual
What are your actual reasons?
faktycznie w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
start learning
actually
He didn’t actually say anything important.
ogłoszenie reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
start learning
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
start learning
add
Add some sugar to the cream.
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
start learning
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
start learning
additional
They will need additional help.
adres
Jaki jest twój adres?
start learning
address
What’s your address?
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
start learning
adjective
What’s the order of adjectives?
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
start learning
admire
He admires his French teacher.
przyznawać
Przyznaję że się myliłem.
start learning
admit
I admit I was wrong.
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
start learning
adult
The film is for adults only.
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
start learning
advance
There have en rapid advances in technology.
zaleta przewaga
Jakie są zalety tej metody?
start learning
advantage
What are the advantages of this method?
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
start learning
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
start learning
adverb
“Quickly” is an adverb.
reklamować ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
start learning
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
start learning
advertisement
Their new advertisement was controversial.
rada porada
Czy możesz udzielić mi rady?
start learning
advice
Can you give me some advice?
doradzać
Doradził abym zaczekał kilka dni.
start learning
advise
He advised me to wait a couple of days.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
start learning
affair
Don’t interfere with their affairs.
oddziaływać wpływać na coś dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
start learning
affect
This problem affects a lot of people.
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
start learning
afford
We can’t afford a new car.
bać się czegoś
On boi się ciemności.
start learning
afraid
He’s afraid of the dark.
Afryka
W Afryce jest wiele głodnych dzieci.
start learning
Africa
There are a lot of hungry children in Africa.
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
start learning
after
We are leaving after breakfast.
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
start learning
afternoon
See you in the afternoon.
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
start learning
again
I’d like to see you again.
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
start learning
against
We’re against animal testing.
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
start learning
age
They are the same age.
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
start learning
agency
She works in an advertising agency.
agent
On jest agentem firmy u zpieczeniowej.
start learning
agent
He is an agent for insurance company.
dwa lata temu
Jak dawno temu zmarł?
start learning
two years ago
How long ago did he die?
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
start learning
agree
Did she agree to go with them?
zgoda porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
start learning
agreement
We’ve finally reached an agreement.
przed z przodu na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
start learning
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
start learning
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
start learning
aim
I went to England with the aim of improving my English.
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
start learning
air
I’m going outside for some fresh air.
samolot
Nikt nie wie dlaczego samolot się rozbił.
start learning
airplane
Nobody knows why the airplane crashed.
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
start learning
airport
They met me at the airport.
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
start learning
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
start learning
alike
They are very much alike.
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
start learning
alive
The miners are still alive.
wszystko; wszyscy
To wszystko co powiedziała.
start learning
all
That’s all she said.
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
start learning
allow
Do your parents allow you to go out alone?
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
start learning
almost
I’ve almost finished this book.
sam
Zostaw mnie samego!
start learning
alone
Leave me alone!
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
start learning
along
Every evening I walked along the ach.
już
Ona już wyszła.
start learning
already
She’s already left.
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
start learning
also
I also speak a little Spanish.
chociaż
Moja córka poszła do szkoły chociaż była chora.
start learning
although
My daughter went to school although she was ill.
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
start learning
always
Peter is always late.
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.
start learning
I am
I am a good student.
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
start learning
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
start learning
ambulance
Call an ambulance!
Ameryka
Lecę do Ameryki w ten weekend.
start learning
America
I’m flying to America this weekend.
amerykański
Nie lubię amerykańskiego akcentu.
start learning
American
I don’t like the American accent.
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
start learning
among
There are three children among the passengers.
suma kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
start learning
total amount
It will cost a huge amount of money.
bawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
start learning
amuse
His joke amused everybody.
przedimek nieokreślony
Jej mąż jest architektem.
start learning
an
Her husband is an architect.
i
Chodź zobaczyć kto tu jest!
start learning
and
Come and see who’s here!
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
start learning
angle
In a square all angles are right angles.
zły rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
start learning
angry
Michelle is angry with me.
zwierzę
Dzikich zwierząt nie powinno się trzymać w klatkach.
start learning
animal
Wild animals shouldn’tkept in cages.
ogłaszać
Ogłosili że zamierzają się pobrać.
start learning
announce
They announced they were going to get married.
drażnić irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
start learning
annoy
Things like these always annoy me.
inny
On szuka innej pracy.
start learning
another
He’s looking for another job.
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
start learning
answer
There’s no easy answer to this question.
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
start learning
anxious
She is very anxious about her future.
jakiś
Masz jakieś pytania?
start learning
any
Do you have any questions?
ktoś ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
start learning
anybody
Is anybody here?
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak nie będę mógł ci pomóc.
start learning
anyhow
Anyhow I won’t able to help you.
ktoś ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
start learning
anyone
Is anyone listening to me?
coś cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
start learning
anything
Can I do anything for you?
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
start learning
anyway
Anyway that’s what she told me.
gdzieś gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
start learning
anywhere
Have you seen John anywhere?
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
start learning
apart
You can never see them apart.
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
start learning
apartment
I want to live in a spacious apartment.
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
start learning
apologise /apologize
She apologised for ing late.
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
start learning
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
start learning
appearance
She was shocked by his appearance.
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
start learning
apple
Don’t eat unripe apples.
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
start learning
application
He has sent off a lot of job applications.
ubiegać się składać wniosek; stosować używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
start learning
apply
I applied for an American visa.
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
start learning
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
start learning
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
właściwy odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
start learning
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego że z nim chodzę.
start learning
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
start learning
April
They divorced in April.
obszar powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
start learning
area
What’s the area of Poland?
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
start learning
argue
They are always arguing.
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
start learning
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
start learning
arise
The problem arose from a lack of communication.
ramię
Wziął ją w ramiona.
start learning
arm
He put his arms around her shoulders.
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
start learning
arms
Arms trade is forbidden in this country.
armia wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
start learning
army
He joined the army at the age of 20.
dookoła wokół
Kiedy on nie może zasnąć chodzi wokół łóżka.
start learning
around
When he can’t fall asleep he walks around his d.
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
start learning
arrange
They can arrange it for a small charge.
porozumienie umowa; przygotowania
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
start learning
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
start learning
arrest
The police arrested the gang boss.
przybycie przyjazd przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
start learning
arrival
The arrival of the plane was delayed.
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
start learning
arrive
Many guests arrived at the wedding.
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
start learning
art
I don’t understand modern art.
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
start learning
article
Have you read this article?
sztuczny
To sztuczne jezioro.
start learning
artificial
It’s an artificial lake.
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
start learning
as
She lived in the country as a child.
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
start learning
ashamed
You should ashamed of yourself!
Azja
Planujemy jechać w podróż do Azji.
start learning
Asia
We are planning to go on a trip to Asia.
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
start learning
ask
I’d like to ask you something.
spać
Gdy wracam z pracy ona już śpi.
start learning
asleep
When I get back from work she is already asleep.
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
start learning
association
All mem rs of the association arrived at the meeting.
zakładać
Zakładam że ty też przyjdziesz.
start learning
assume
I assume you’re coming too.
przy u w na o po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
start learning
at
Megan told us this story at dinner.
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
start learning
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
start learning
attack
He was attacked by a gang of youths.
próba; próbować usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
start learning
attempt
Her last attempt was successful.
uczęszczać brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
start learning
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
start learning
attention
May I have your attention please?
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
start learning
attract
This resort attracts a lot of tourists.
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
start learning
attractive
She is the most attractive girl in my class.
widownia publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
start learning
audience
The audience started clapping.
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
start learning
August
They want to go on holiday in August.
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
start learning
aunt
My aunt is a very rich woman.
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
start learning
Australia
He chose an English school in Australia.
autor
Kto jest autorem tej książki?
start learning
author
Who is the author of this book?
jesień
Niektórzy ludzie uważają że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
start learning
autumn
Some people think autumn is the most autiful season.
osiągalny dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
start learning
available
The information is available for free on the Internet.
średnia
To jest średnia cena.
start learning
average
That’s the average price.
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
start learning
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
budzić się uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
start learning
awake
Babies often awake several times at night.
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
start learning
award
His film won an award.
świadomy
Nie byłem świadomy nie zpieczeństwa/zagrożenia.
start learning
aware
I wasn’t aware of the danger.
z dala daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
start learning
away
Stay away from me!

You must sign in to write a comment