155. Sławne cytaty

 0    30 flashcards    kamil4815
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jak długo powinieneś próbować? Do skutku.
start learning
How long should you try? Until.
Ilekroć ludzie się ze mną zgadzają, czuję, że muszę się mylić.
start learning
When people agree with me, I always feel that I must be wrong.
Różnica między wygrywaniem I przegrywaniem zwykle tkwi w... niepoddawaniu się.
start learning
The difference in winning and losing is most often... not quitting.
Czuj starch I zrób to mimo wszystko.
start learning
Feel the fear and do it anyway.
Cel bez planu jest tylko życzeniem.
start learning
A goal without a plan is just a wish.
Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze powiedziane.
start learning
Well done is better than well said.
Mój ojciec uczył mnie pracować, nie uczył mnie kochać pracę.
start learning
My father taught me to work; he did not teach me to love it.
Istnieje tylko jeden sposób na odniesienie sukcesu w czymkolwiek I jest nim danie z siebie wszystkiego.
start learning
There’s only one way to succeed in anything and that is to give everything.
Wierzę w punktualność, choć czyni mnie ona bardzo samotnym.
start learning
I am believer in punctuality though it makes me very lonely.
To musi być cudowne; w ogóle tego nie rozumiem
start learning
That must be wonderful; I don’t understand it at all.
Wiedzieć jest niczym, wyobrazić sobie - wszystkim.
start learning
To know is nothing at all, to imagine is everything.
Wszystkie uogólnienia są niebezpieczne - nawet to.
start learning
All generalisations are dangerous, even this one.
Charakter składa się z tego, co robisz za trzecim i czwartym podejściem.
start learning
Character consists of what you do on the third and fourth tries.
Najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o cele, jest posiadanie jakichś.
start learning
The most important thing about goals is having one.
im więcej mówisz, tym mniej ludzie z tego pamiętają.
start learning
The more you say, the less people remember.
Nie może być szczęścia, jeśli rzeczy, w które wierzymy są różne od tych, które robimy.
start learning
There can be no happiness if the things we believe in are different from the things we do.
Czas jest wartościowszy od pieniędzy. Możesz dostać więcej pieniędzy, ale nie możesz dostać więcej czasu.
start learning
Time is more value than money. You can get more money, but you cannot get more time.
Nic nie buduje poczucia własnej wartości i pewności siebie tak, jak buduje je osiągnięcie.
start learning
Nothing builds self-esteem and self-confidence like accomplishment.
Istnieje tylko jedna osoba, która kiedykolwiek może uczynić Cię szczęśliwym I tą osobą jesteś ty.
start learning
There is only one person who could ever make you happy, and that person is you.
?
start learning
I would rather be a failure doing something I love than be a success doing something I hate.
Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim mogliśmy się stać.
start learning
It is never too late to be what you might have been.
Strach przed porażką nie może być nigdy powodem, dla którego mielibyśmy czegoś nie spróbować.
start learning
Fear of failure must never be a reason not to try something.
Generalnie, zmieniamy się z jednego z dwóch powodów: inspiracji lub desperacji.
start learning
We generally change ourselves for one of two reasons: inspiration or desperation.
Myśl, jak człowiek, który działa, działaj, jak człowiek, który myśli.
start learning
Think like a man of action, act like a man of thought.
Nigdy, nie patrz z góry na nikogo chyba, że właśnie pomagasz mu wstać.
start learning
Never look down on anybody unless you’re helping him up.
Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.
start learning
It always seems impossible until its done.
Pesymizm jest wymówką, by nie próbować I gwarancją osobistej porażki.
start learning
Pessimism is an excuse for not trying and a guarantee to a personal failure.
Sukces jest prosty. Zrób co należy, jak należy, kiedy należy.
start learning
Success is simple. Do what’s right, the right way, at the right time.
Jeśli chcesz zrobić sobie wrogów - spróbuj coś zmienić.
start learning
If you want to make enemies, try to change something.
Nigdy nie spróbowałam rezygnowania I nigdy nie zrezygnowałam z podejmowania I kolejnych prób.
start learning
I never tried quitting, and I never quit trying.

You must sign in to write a comment