1000 najczęstszych czasowników

 0    1,006 flashcards    GrzesiekW
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
jest
start learning
is
start learning
are
ma
start learning
has
dostać
start learning
get
zobaczyć
start learning
see
potrzebować
start learning
need
wiedzieć
start learning
know
być
start learning
would
odnajdować
start learning
find
wziąć
start learning
take
chcieć
start learning
want
uczyć się
start learning
learn
stać się
start learning
become
przyjść
start learning
come
zawierać
start learning
include
podziękować
start learning
thank
zapewniać
start learning
provide
tworzyć
start learning
create
dodać
start learning
add
zrozumieć
start learning
understand
rozważać
start learning
consider
wybierać
start learning
choose
rozwijać
start learning
develop
pamiętać
start learning
remember
ustalać
start learning
determine
rosnąć
start learning
grow
dopuszczać
start learning
allow
dostarczać
start learning
supply
przynieść
start learning
bring
podnieść, poprawić
start learning
improve
utrzymać
start learning
maintain
rozpocząć
start learning
begin
istnieć
start learning
exist
zmierzać
start learning
tend
cieszyć się
start learning
enjoy
wykonać
start learning
perform
zdecydować
start learning
decide
zidentyfikować
start learning
identify
kontynuować
start learning
continue
chronić
start learning
protect
wymagać
start learning
require
pojawić się
start learning
occur
pisać
start learning
write
podchodzić, zbliżać się
start learning
approach
uniknąć
start learning
avoid
przygotować
start learning
prepare
budować
start learning
build
osiągać
start learning
achieve
wierzyć
start learning
believe
otrzymać
start learning
receive
wydawać
start learning
seem, appear
dyskutować
start learning
discuss
realizować
start learning
realize
zawierać
start learning
contain
śledzić
start learning
follow
odnosić się
start learning
refer
rozwiązać
start learning
solve
opisywać
start learning
describe
woleć
start learning
prefer
zapobiegać
start learning
prevent
odkryć
start learning
discover
zapewniać
start learning
ensure
oczekiwać
start learning
expect
inwestować
start learning
invest
redukować
start learning
reduce
mówić
start learning
speak
pojawić się
start learning
appear
wyjaśniać
start learning
explain
zbadać
start learning
explore
dotyczyć
start learning
involve
stracić
start learning
lose
sobie pozwolić
start learning
afford
zgodzić się
start learning
agree
usłyszeć
start learning
hear
pozostawać
start learning
remain
reprezentować
start learning
represent
zastosować
start learning
apply
zapomnieć
start learning
forget
polecić
start learning
recommend
zdać się
start learning
rely
zmieniać się
start learning
vary
spowodować, stwarzać
start learning
generate
uzyskać
start learning
obtain
akceptować
start learning
accept
komunikować
start learning
communicate
skarżyć się
start learning
complain
zależeć
start learning
depend
wpisać
start learning
enter
stawać się, wydarzyć
start learning
happen
wskazać
start learning
indicate
sugerować
start learning
suggest
przetrwać
start learning
survive
doceniać
start learning
appreciate
porównać
start learning
compare
wyobrażać sobie
start learning
imagine
zarządzać
start learning
manage
różnić się
start learning
differ
popierać
start learning
encourage
rozwijać
start learning
expand
dowieść
start learning
prove
zareagować
start learning
react
rozpoznać
start learning
recognize
zrelaksować się
start learning
relax
zastąpić
start learning
replace
pożyczyć
start learning
borrow
zarabiać
start learning
earn
podkreślać
start learning
emphasize
umożliwiać
start learning
enable
działać
start learning
operate
odzwierciedlać
start learning
reflect
wysłać
start learning
send
przewidywać
start learning
anticipate
przyjąć
start learning
assume
angażować
start learning
engage
wzmacniać
start learning
enhance
zbadać
start learning
examine
zainstalować
start learning
install
uczestniczyć
start learning
participate
zamierzać
start learning
intend
wprowadzać, przedstawiać
start learning
introduce
odnosić się
start learning
relate
rozstrzygać
start learning
settle
pachnieć
start learning
smell
zapewniać
start learning
assure
przyciągać
start learning
attract
rozprowadzać
start learning
distribute
przezwyciężać
start learning
overcome
zawdzięczać
start learning
owe
osiągnąć sukces
start learning
succeed
ucierpieć
start learning
suffer
rzucać
start learning
throw
nabyć
start learning
acquire
dostosować
start learning
adapt
wyregulować
start learning
adjust
spierać się
start learning
argue
powstać
start learning
arise
potwierdzać
start learning
confirm
zachęcać
start learning
encouraging
włączać
start learning
incorporate
usprawiedliwiać
start learning
justify
zorganizować
start learning
organize
powinien
start learning
ought
posiadać
start learning
possess
ulżyć
start learning
relieve
zachować
start learning
retain
zamknąć
start learning
shut
obliczać
start learning
calculate
rywalizować
start learning
compete
konsultować
start learning
consult
przekazać
start learning
deliver
rozciągać się
start learning
extend
zbadać
start learning
investigate
pertraktować
start learning
negotiate
kwalifikować
start learning
qualify
pozbyć się
start learning
rid
ważyć
start learning
weigh
przyjechać
start learning
arrive
dołączać
start learning
attach
zachować się
start learning
behave
świętować
start learning
celebrate
przekonać
start learning
convince
nie zgadzać się
start learning
disagree
ustanawiać
start learning
establish
ignorować
start learning
ignore
implikować
start learning
imply
domagać się, nalegać
start learning
insist
kontynuować
start learning
pursue, continue
pozostawać
start learning
remaining
sprecyzować
start learning
specify
ostrzegać
start learning
warn
oskarżać
start learning
accuse
podziwiać
start learning
admire
przyznać
start learning
admit
przyjąć
start learning
adopt
ogłosić
start learning
announce
przepraszać
start learning
apologize
zatwierdzać
start learning
approve
uczęszczać
start learning
attend
należeć
start learning
belong
popełnić
start learning
commit
krytykować
start learning
criticize
zasłużyć
start learning
deserve
zniszczyć
start learning
destroy
wahać się
start learning
hesitate
zilustrować
start learning
illustrate
informować
start learning
inform
produkcja
start learning
manufacturing
namawiać
start learning
persuade
wlać
start learning
pour
zaproponować
start learning
propose
przypominać
start learning
remind
powinien
start learning
shall
przedkładać
start learning
submit
przypuszczać
start learning
suppose
przetłumaczyć
start learning
translate
być
start learning
be
mieć
start learning
have
używać
start learning
use
zrobić
start learning
make
patrzeć
start learning
look
pomagać
start learning
help
iść
start learning
go
być
start learning
being
myśleć
start learning
think
czytać
start learning
read
zachować
start learning
keep
rozpocząć
start learning
start
dać
start learning
give
grać
start learning
play
czuć
start learning
feel
położyć
start learning
put
zestaw
start learning
set
zmieniać
start learning
change
powiedzieć
start learning
say
cięcie
start learning
cut
pokazać
start learning
show
próbować
start learning
try
sprawdzać
start learning
check
wezwać
start learning
call
przenieść
start learning
move
płacić
start learning
pay
dać
start learning
let
wzrastać
start learning
increase
obrót
start learning
turn
zapytać
start learning
ask
kupować
start learning
buy
straż
start learning
guard
utrzymać
start learning
hold
oferta
start learning
offer
podróż
start learning
travel
gotować
start learning
cook
tańczyć
start learning
dance
usprawiedliwiać
start learning
excuse
żyć
start learning
live
zakupić
start learning
purchase
sprawa
start learning
deal
oznaczać
start learning
mean
spadać
start learning
fall
produkować
start learning
produce
poszukiwanie
start learning
search
wydać
start learning
spend
mówić
start learning
talk
denerwować
start learning
upset
powiedzieć
start learning
tell
koszt
start learning
cost
napęd
start learning
drive
wsparcie
start learning
support
usunąć
start learning
remove
powrót
start learning
return
biegać
start learning
run
właściwy
start learning
appropriate
rezerwa
start learning
reserve
pozostawiać
start learning
leave
dotrzeć
start learning
reach
odpocząć
start learning
rest
służyć
start learning
serve
obserwować
start learning
watch
ładować
start learning
charge
złamać
start learning
break
zostać
start learning
stay
odwiedziny
start learning
visit
oddziaływać
start learning
affect
osłona
start learning
cover
raport
start learning
report
rosnąć
start learning
rise
spacerować
start learning
walk
wybierać
start learning
pick
wyciąg
start learning
lift
mieszać
start learning
mix
zatrzymać
start learning
stop
uczyć
start learning
teach
dotyczyć
start learning
concern
latać
start learning
fly
urodzony
start learning
born
zyskać
start learning
gain
zaoszczędzić
start learning
save
stać
start learning
stand
zawieść
start learning
fail
prowadzić
start learning
lead
słuchać
start learning
listen
martwić się
start learning
worry
wyrazić
start learning
express
obsługiwać
start learning
handle
spotkać
start learning
meet
uwolnienie
start learning
release
sprzedać
start learning
sell
zakończyć
start learning
finish
nacisnąć
start learning
press
jazda
start learning
ride
rozpiętość
start learning
spread
wiosna
start learning
spring
czekać
start learning
wait
wyświetlacz
start learning
display
płynąć
start learning
flow
uderzać
start learning
hit
strzelać
start learning
shoot
dotknąć
start learning
touch
anulować
start learning
cancel
płakać
start learning
cry
wysypisko
start learning
dump
naciskać
start learning
push
wybierać
start learning
select
konflikt
start learning
conflict
umierać
start learning
die
jeść
start learning
eat
wypełniać
start learning
fill
skakać
start learning
jump
kopać
start learning
kick
przechodzić
start learning
pass
pak
start learning
pitch
leczyć
start learning
treat
nadużyć
start learning
abuse
bić
start learning
beat
spalić
start learning
burn
kaucja
start learning
deposit
drukować
start learning
print
podnieść
start learning
raise
spać
start learning
sleep
awansować
start learning
advance
połączyć
start learning
connect
składać się
start learning
consist
przyczynić się
start learning
contribute
rysować
start learning
draw
przymocować
start learning
fix
wynająć
start learning
hire
połączyć
start learning
join
zabić
start learning
kill
siedzieć
start learning
sit
stuknij
start learning
tap
wygrać
start learning
win
zaatakować
start learning
attack
twierdzenie
start learning
claim
opór
start learning
drag
pić
start learning
drink
odgadnąć
start learning
guess
ciągnąć
start learning
pull
nosić
start learning
wear
zastanawiać się
start learning
wonder
liczyć
start learning
count
wątpliwość
start learning
doubt
karmić
start learning
feed
imponować
start learning
impress
powtarzać
start learning
repeat
szukać
start learning
seek
śpiewać
start learning
sing
zjeżdżalnia
start learning
slide
pas
start learning
strip
chcieć
start learning
wish
zbierać
start learning
collect
połączyć
start learning
combine
dowództwo
start learning
command
kopać
start learning
dig
dzielić
start learning
divide
powiesić
start learning
hang
polować
start learning
hunt
maszerować
start learning
march
wspominać
start learning
mention
badanie
start learning
survey
wiązać
start learning
tie
ucieczka
start learning
escape
odsłonić
start learning
expose
zbierać
start learning
gather
nienawidzić
start learning
hate
naprawiać
start learning
repair
drapać
start learning
scratch
strajk
start learning
strike
zatrudniać
start learning
employ
zranić
start learning
hurt
śmiać się
start learning
laugh
kłaść
start learning
lay
odpowiadać
start learning
respond
dzielenie
start learning
split
odkształcenie
start learning
strain
walczyć
start learning
struggle
pływać
start learning
swim
pociąg
start learning
train
umyć
start learning
wash
odpady
start learning
waste
konwertować
start learning
convert
wypadek
start learning
crash
zagiąć
start learning
fold
chwycić
start learning
grab
ukryć
start learning
hide
tęsknić
start learning
miss
pozwolenie
start learning
permit
cytować
start learning
quote
wyzdrowieć
start learning
recover
rozwiązać
start learning
resolve
rolka
start learning
roll
tonąć
start learning
sink
wsunąć
start learning
slip
podejrzany
start learning
suspect
huśtawka
start learning
swing
przekręcać
start learning
twist
koncentrować
start learning
concentrate
oszacować
start learning
estimate
podpowiedź
start learning
prompt
odmawiać
start learning
refuse
żałować
start learning
regret
ujawniać
start learning
reveal
pośpiech
start learning
rush
trząść
start learning
shake
zmiana
start learning
shift
połysk
start learning
shine
kraść
start learning
steal
ssać
start learning
suck
otaczać
start learning
surround
znieść
start learning
bear
odważyć się
start learning
dare
opóźnienie
start learning
delay
śpieszyć się
start learning
hurry
zapraszać
start learning
invite
całować
start learning
kiss
ożenić
start learning
marry
muzyka pop
start learning
pop
modlić się
start learning
pray
udawać
start learning
pretend
uderzenie pięścią
start learning
punch
porzucić
start learning
quit
odpowiadać
start learning
reply
opierać się
start learning
resist
pruć
start learning
rip
trzeć
start learning
rub
uśmiechać się
start learning
smile
literować
start learning
spell
rozciągać
start learning
stretch
rozdzierać
start learning
tear
budzić
start learning
wake
owinąć
start learning
wrap
było
start learning
was
jak
start learning
like
nawet
start learning
even
film
start learning
film
woda
start learning
water
było
start learning
been
dobrze
start learning
well
były
start learning
were
przykład
start learning
example
własny
start learning
own
badanie
start learning
study
musi
start learning
must
forma
start learning
form
powietrze
start learning
air
miejsce
start learning
place
liczba
start learning
number
część
start learning
part
dziedzina
start learning
field
ryba
start learning
fish
proces
start learning
process
ciepło
start learning
heat
ręka
start learning
hand
doświadczenie
start learning
experience
praca
start learning
job
książka
start learning
book
koniec
start learning
end
punkt
start learning
point
typ
start learning
type
wartość
start learning
value
ciało
start learning
body
rynek
start learning
market
prowadzić
start learning
guide
udział
start learning
interest
stan
start learning
state
radio
start learning
radio
kurs
start learning
course
spółka
start learning
company
cena
start learning
price
rozmiar
start learning
size
karta
start learning
card
lista
start learning
list
umysł
start learning
mind
handel
start learning
trade
linia
start learning
line
pielęgnacja
start learning
care
grupowy
start learning
group
ryzyko
start learning
risk
słowo
start learning
word
siła
start learning
force
światło
start learning
light
nazwa
start learning
name
szkoła
start learning
school
ilość
start learning
amount
zamówienie
start learning
order
praktyka
start learning
practice
badania
start learning
research
zmysł
start learning
sense
serwis
start learning
service
kawałek
start learning
piece
sieć
start learning
web
szef
start learning
boss
sport
start learning
sport
strona
start learning
page
termin
start learning
term
test
start learning
test
odpowiedź
start learning
answer
brzmieć
start learning
sound
ognisko
start learning
focus
sprawa
start learning
matter
gleba
start learning
soil
płyta
start learning
board
olej
start learning
oil
obraz
start learning
picture
dostęp
start learning
access
ogród
start learning
garden
otwierać
start learning
open
zakres
start learning
range
stawka
start learning
rate
przyczyna
start learning
reason
stosownie
start learning
according
teren
start learning
site
popyt
start learning
demand
ćwiczenie
start learning
exercise
obraz
start learning
image
sprawa
start learning
case
przyczyna
start learning
cause
wybrzeże
start learning
coast
wiek
start learning
age
łódź
start learning
boat
rekord
start learning
record
wynik
start learning
result
sekcja
start learning
section
budynek
start learning
building
mysz
start learning
mouse
gotówka
start learning
cash
klasa
start learning
class
suchy
start learning
dry
plan
start learning
plan
sklep
start learning
store
podatek
start learning
tax
zaangażowany
start learning
involved
strona
start learning
side
miejsce
start learning
space
zasada
start learning
rule
pogoda
start learning
weather
figura
start learning
figure
człowiek
start learning
man
model
start learning
model
źródło
start learning
source
ziemia
start learning
earth
program
start learning
program
projekt
start learning
design
cecha
start learning
feature
cel
start learning
purpose
pytanie
start learning
question
skalny
start learning
rock
akt
start learning
act
narodziny
start learning
birth
pies
start learning
dog
obiekt
start learning
object
skala
start learning
scale
słońce
start learning
sun
dopasować
start learning
fit
notatka
start learning
note
zysk
start learning
profit
pokrewny
start learning
related
wynajem
start learning
rent
prędkość
start learning
speed
styl
start learning
style
walka
start learning
war
bank
start learning
bank
zawartość
start learning
content
rzemiosło
start learning
craft
autobus
start learning
bus
wymiana
start learning
exchange
oko
start learning
eye
ogień
start learning
fire
pozycja
start learning
position
ciśnienie
start learning
pressure
stres
start learning
stress
zaleta
start learning
advantage
korzyść
start learning
benefit
pudełko
start learning
box
kompletny
start learning
complete
rama
start learning
frame
problem
start learning
issue
ograniczony
start learning
limited
krok
start learning
step
cykl
start learning
cycle
twarz
start learning
face
zainteresowany
start learning
interested
metal
start learning
metal
malować
start learning
paint
przegląd
start learning
review
pokój
start learning
room
ekran
start learning
screen
struktura
start learning
structure
widok
start learning
view
konto
start learning
account
piłka
start learning
ball
zaniepokojony
start learning
concerned
dyscyplina
start learning
discipline
gotowy
start learning
ready
udział
start learning
share
bilans
start learning
balance
kawałek
start learning
bit
czarny
start learning
black
dno
start learning
bottom
prezent
start learning
gift
wpływ
start learning
impact
maszyna
start learning
machine
formułować
start learning
shape
narzędzie
start learning
tool
wiatr
start learning
wind
adres
start learning
address
średnia
start learning
average
kariera
start learning
career
kultura
start learning
culture
Zdobądź
start learning
pot
podpisać
start learning
sign
tabela
start learning
table
zadanie
start learning
task
stan
start learning
condition
skontaktować
start learning
contact
kredyt
start learning
credit
jajko
start learning
egg
mieć nadzieję
start learning
hope
lód
start learning
ice
sieć
start learning
network
oddzielny
start learning
separate
próbować
start learning
attempt
data
start learning
date
efekt
start learning
effect
powiązanie
start learning
link
idealny
start learning
perfect
poczta
start learning
post
gwiazda
start learning
star
głos
start learning
voice
wyzwanie
start learning
challenge
przyjaciel
start learning
friend
ogrzać
start learning
warm
szczotka
start learning
brush
para
start learning
couple
zjazd
start learning
exit
doświadczony
start learning
experienced
funkcja
start learning
function
brak
start learning
lack
roślina
start learning
plant
miejsce
start learning
spot
lato
start learning
summer
smak
start learning
taste
temat
start learning
theme
śledzić
start learning
track
skrzydło
start learning
wing
mózg
start learning
brain
przycisk
start learning
button
kliknij
start learning
click
poprawny
start learning
correct
pragnąć
start learning
desire
stały
start learning
fixed
stopa
start learning
foot
gaz
start learning
gas
wpływ
start learning
influence
ogłoszenie
start learning
notice
deszcz
start learning
rain
ściana
start learning
wall
podstawa
start learning
base
uszkodzenie
start learning
damage
dystans
start learning
distance
para
start learning
pair
personel
start learning
staff
cukier
start learning
sugar
cel
start learning
target
tekst
start learning
text
autor
start learning
author
skomplikowany
start learning
complicated
zniżka
start learning
discount
plik
start learning
file
ziemia
start learning
ground
lekcja
start learning
lesson
oficer
start learning
officer
faza
start learning
phase
odniesienie
start learning
reference
zarejestrować
start learning
register
bezpieczny
start learning
secure
niebo
start learning
sky
etap
start learning
stage
kij
start learning
stick
tytuł
start learning
title
kłopot
start learning
trouble
zaawansowany
start learning
advanced
miska
start learning
bowl
most
start learning
bridge
kampania
start learning
campaign
klub
start learning
club
krawędź
start learning
edge
dowód
start learning
evidence
wentylator
start learning
fan
list
start learning
letter
zablokować
start learning
lock
opcja
start learning
option
zorganizowany
start learning
organized
paczka
start learning
pack
park
start learning
park
kwartał
start learning
quarter
skóra
start learning
skin
rodzaj
start learning
sort
waga
start learning
weight
kochanie
start learning
baby
nieść
start learning
carry
danie
start learning
dish
dokładny
start learning
exact
współczynnik
start learning
factor
owoc
start learning
fruit
mięsień
start learning
muscle
ruch
start learning
traffic
podróż
start learning
trip
apelacja
start learning
appeal
wykres
start learning
chart
bieg
start learning
gear
ziemia
start learning
land
log
start learning
log
stracony
start learning
lost
netto
start learning
net
sezon
start learning
season
duch
start learning
spirit
drzewo
start learning
tree
fala
start learning
wave
pas
start learning
belt
ławka
start learning
bench
zamknięte
start learning
closed
komisja
start learning
commission
kopia
start learning
copy
spadek
start learning
drop
firma
start learning
firm
częsty
start learning
frequent
postęp
start learning
progress
projekt
start learning
project
rzeczy
start learning
stuff
bilet
start learning
ticket
wycieczka
start learning
tour
kąt
start learning
angle
niebieski
start learning
blue
śniadanie
start learning
breakfast
lekarz
start learning
doctor
kropka
start learning
dot
śnić
start learning
dream
esej
start learning
essay
ojciec
start learning
father
opłata
start learning
fee
finanse
start learning
finance
sok
start learning
juice
szczęście
start learning
luck
mleko
start learning
milk
mieszany
start learning
mixed
usta
start learning
mouth
rura
start learning
pipe
proszę
start learning
please
stabilny
start learning
stable
burza
start learning
storm
zespół
start learning
team
zdumiewający
start learning
amazing
nietoperz
start learning
bat
plaża
start learning
beach
pusty
start learning
blank
zajęty
start learning
busy
łapać
start learning
catch
łańcuch
start learning
chain
krem
start learning
cream
załoga
start learning
crew
szczegół
start learning
detail
szczegółowy
start learning
detailed
wywiad
start learning
interview
dziecko
start learning
kid
znak
start learning
mark
ból
start learning
pain
przyjemność
start learning
pleasure
wynik
start learning
score
śruba
start learning
screw
seks
start learning
sex
ostry
start learning
sharp
sklep
start learning
shop
prysznic
start learning
shower
pasować
start learning
suit
ton
start learning
tone
okno
start learning
window
mądry
start learning
wise
pasmo
start learning
band
kąpiel
start learning
bath
blok
start learning
block
kość
start learning
bone
kalendarz
start learning
calendar
kandydat
start learning
candidate
czapka
start learning
cap
pokryć
start learning
coat
konkurs
start learning
contest
sąd
start learning
court
puchar
start learning
cup
dzielnica
start learning
district
palec
start learning
finger
garaż
start learning
garage
gwarancja
start learning
guarantee
dziura
start learning
hole
zaczep
start learning
hook
wdrożyć
start learning
implement
warstwa
start learning
layer
odczyt
start learning
lecture
kłamać
start learning
lie
poślubił
start learning
married
wąski
start learning
narrow
nos
start learning
nose
partner
start learning
partner
profil
start learning
profile
ryż
start learning
rice
harmonogram
start learning
schedule
telefon
start learning
telephone
wskazówka
start learning
tip
torba
start learning
bag
bitwa
start learning
battle
łóżko
start learning
bed
rachunek
start learning
bill
niepokoić
start learning
bother
ciasto
start learning
cake
kod
start learning
code
krzywa
start learning
curve
wymiar
start learning
dimension
łatwość
start learning
ease
gospodarstwo
start learning
farm
walka
start learning
fight
luka
start learning
gap
gatunek
start learning
grade
koń
start learning
horse
tłum
start learning
host
mąż
start learning
husband
pożyczka
start learning
loan
pomyłka
start learning
mistake
gwóźdź
start learning
nail
hałas
start learning
noise
okazja
start learning
occasion
pakiet
start learning
package
pauza
start learning
pause
wyrażenie
start learning
phrase
wyścig
start learning
race
piasek
start learning
sand
zdanie
start learning
sentence
ramię
start learning
shoulder
palić
start learning
smoke
żołądek
start learning
stomach
sznur
start learning
string
zdziwiony
start learning
surprised
ręcznik
start learning
towel
wypoczynkowy
start learning
vacation