04_01_interview

 0    44 flashcards    pkempkiewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
atut / zaleta / siła
Myślę, że moim największym atutem jest to, że moja wiedza / nolidż / zbudowano na praktyce. Większość zadań technicznych zrobiłem sam.
start learning
strength
I think my biggest strength is that my knowledge was built on practice. The majority of technical tasks I did myself.
wycena
Przygotowywałem szczegółową wycenę z podziałem na etapy
start learning
price evaluation / pricing
I was preparing a detailed price evaluation for all stages
Pisałem instrukcje dla moich serwisantów
start learning
I wrote instructions for my technicians.
Kontrolowałem jakość prac
start learning
I controlled the quality of work
czy możesz powtórzyć pytanie?
start learning
Can you repeat the question? / pardon?
czy możesz mówić wolniej
start learning
could you speak a bit slowlier
cecha
start learning
feature
nacisk, presja
start learning
pressure
elastyczny
start learning
flexible
elastyczność
start learning
flexibility
złożoność, zawiłość
Zawiłość produktów finansowych utrudnia klientom podejmowanie decyzji
start learning
complexity, intricacy
The complexity of financial products makes it difficult for consumers to make decisions.
Y V
start learning
Y V
wydatki inwestycyjne na rozwój produktu lub wdrożenie systemu
start learning
CAPEX
Koszty operacyjne czyli związane z utrzymaniem produktu czy systemu
start learning
OPEX
czas przestoju
start learning
downtime
uprościć, ułatwić
start learning
to simplify
usprawniony
Nie ma wątpliwości, że cały proces musi zostać usprawniony i uproszczony.
start learning
streamlined
There is no doubt that the whole process must be streamlined and simplified.
przedsięwzięcie
start learning
enterprise, venture
zaryzykować
start learning
to venture / TO RISK
precyzować, definiować
start learning
specify, define
przechowywanie
start learning
storage
efektywność
Wydaje się, że można poprawić efektywność kontroli w pewnych obszarach
start learning
efficiency
It seems that the efficiency of controls could be improved in certain areas.
pojemność
start learning
capacity
wykonanie przedstawienie np. wyniki
start learning
performance
pozwalać sobie na coś (mieć wystarczająco dużo pieniędzy)
Nie mogę pozwolić sobie na wyjazd do Niemiec.
start learning
to afford (to do) something
I can't afford to go to Germany.
rozwiązywać problemy
start learning
to solve problems
działać, funkcjonować
start learning
to operate
połączony, zjednoczony, ujednolicony
start learning
unified
pilot
start learning
pilot
termin, warunek (to są synonimy?)
start learning
term
zasoby, bogactwa
start learning
resources
obciążenie pracą
start learning
workload
odnośnie, w sprawie
start learning
regarding sth
zbadać
Powinniśmy sprawdzić te mechanizmy
start learning
to investigate
We should investigate the systems
wymiana, zastąpienie
start learning
exchange, replacement
świadomy
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service => świadomy tu nie pasuje => czy znasz / czy orientujesz się w CHYBA że miałeś na myśli: czy jesteś świadomy, że Field SS istnieje?
start learning
aware
Are you aware of the Field Service Scope?
obiekty? masz na myśli budynki?
wewnątrz obiektów Takeda?
start learning
objects, sites
inside the Takeda sites
tylna klapa
start learning
tailgate
wymóg
start learning
requirement
uzyskać, otrzymać (otrzymany)
O wiele trudniej jest im otrzymać kredyty niż dużym organizacjom.
start learning
to obtain, (obtained)
It is much harder for them to obtain loans than it is for large corporations.
zakup
start learning
purchase
odnośni, odpowiedni
Odpowiednie instrukcje wysłano do Ciebie
start learning
relevant
The relevant instructions have been sent to you.
kwestia, sprawa
To jest podstawowa sprawa, nie tylko w odniesieniu do polityki ochrony środowiska.
start learning
issue, matter
This is a fundamental issue, and it does not only concern environmental policy.
podwykonawca
start learning
subcontractor

You must sign in to write a comment