The Family and Guardianship Code - kodeks rodzinny i opiekuńczy

 0    87 flashcards    egryglewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
entering into marriage
start learning
zawarcie małżeństwa
rights and obligations of spouses
start learning
prawa i obowiązki małżonków
matrimonial property regimes
start learning
małżeńskie ustroje majątkowe
statutory
start learning
ustawowy
contractual
start learning
umowny
general provisions
start learning
przepisy ogólne
community of property
start learning
wspólność majątkowa
separate property regime
start learning
rozdzielność majątkowa
separate property with compensation for gained possessions
start learning
rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
compulsory
start learning
przymusowy
termination of marriage
start learning
ustanie małżeństwa
separation
start learning
separacja
consanguinity
start learning
pokrewieństwo
affinity
start learning
powinowactwo
affiliation of the child
start learning
pochodzenie dziecka
maternity
start learning
macierzyństwo
paternity
start learning
ojcostwo
parental authority
start learning
władza rodzicielska
adoption
start learning
przysposobienie
maintenance obligation
start learning
obowiązek alimentacyjny
guardianship
start learning
kuratela
minor
start learning
małoletni
establishing care
start learning
ustanowienie opieki
exercising care
start learning
sprawowwanie opieki
supervision over the exercise of care
start learning
nadzór nad sprawowaniem opieki
dismissal of the guardian
start learning
zwolnienie opiekuna
cessation of care
start learning
ustanie opieki
completely legally incapacitated person
start learning
ubezwłasnowolniony całkowicie
is concluded
start learning
jest zawarte
conditions
start learning
przesłanki
head of a registry office
start learning
kierownik urzędu stanu cywilnego
marital union
start learning
związek małżeński
canon law
start learning
prawo kanoniczne
religious order
start learning
związek wyznaniowy
draw up a marriage certificate
start learning
sporzadzać akt małżeństwa
statement of intent
start learning
oświadczenie woli
cleric
start learning
duchowny
applies
start learning
stosuje się
ratified
start learning
ratyfikowana
annulling a marriage
start learning
ustalenie nieistnienia małżeństwa
non-compliance of the provisions
start learning
niezachowanie przepisów
pre-wedding
start learning
przedślubne
set out
start learning
określone
waive the person's obligation
start learning
zwolnić od obowiązku
waiting period
start learning
okres oczekiwania
written statement
start learning
pisemne zapewnienie
considerations
start learning
względy
lose validity
start learning
tracić moc
issue date
start learning
dzień wydania
refusal
start learning
odmowa
proxy
start learning
pełnomocnictwo, pełnomocnik
power of attorney
start learning
pełnomocnictwo
witnesses of full legal age
start learning
pełnoletni świadkowie
call upon
start learning
wzywać
duties of the clergy
start learning
obowiązki duchownego
internal law of the church
start learning
prawo wewnętrzne kościoła
registered letter
start learning
przesyłka polecona
uncontrollable circumstances
start learning
siła wyższa
guardianship court
start learning
sąd opiekuńczy
marriageable age
start learning
przepisany wiek
complete legal incapacitation
start learning
ubezwłasnowolnienie całkowite
overcome
start learning
uchylać
psychological illness
start learning
choroba psychiczna
mental retardation
start learning
niedorozwój umysłowy
offspring
start learning
potomstwo
authorise the marriage
start learning
zezwalać na zawarcie małżeństwa
bigamy
start learning
bigamia
marriage has dissolved
start learning
małżeństwo ustało
direct blood relatives
start learning
krewni w linii prostej
immediate family-in-law
start learning
powinowaci w linii prostej
adopter
start learning
przysposabiający
adoptee
start learning
przysposobiony
on the grounds of
start learning
z powodu
defective declaration
start learning
wady oświadczenia
unlawful threats
start learning
bezprawne groźby
inability to consciously express intent
start learning
stan włączający świadome wyrażenie woli
defect in the power of attorney
start learning
wadliwe pełnomocnictwo
principal
start learning
mocodawca
effectively revoked
start learning
skutecznie odwołane
bring an action for
start learning
wytoczyć powództwo o
custodian
start learning
kurator
descendants
start learning
zstępnymi
bad faith of the spouse
start learning
zła wiara małżonka
guilty of the breakdown of the life together
start learning
winny rozkładu pożycia małżeńskiego
locus standi of the prosecutor
start learning
legitymacja prokuratora
unanimous
start learning
zgodne
assurances
start learning
zapewnienie

You must sign in to write a comment