STRONA 4 SEASON 14

 0    64 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
The test next week is going to be really hard.
start learning
Test w przyszłym tygodniu będzie bardzo ciężki.
Who is she going to invite to the party?
start learning
Kogo ona ma zamiar zaprosić na imprezę?
Look at the clouds, it’s going to rain.
start learning
Spójrz na chmury, zamierza padać.
• Sebastian is such a poor learner.
start learning
• Sebastian jest taki słabym uczniem.
We’re going to have to study if we want to pass the exam
start learning
My mamy zamiar się uczyć, jeśli chcemy zdać egzamin
• Monic has fallen in love with Sebastian, she is going to do anything to get his attention.
start learning
• Monika zakochała sie w Sebastianie, zrobi wszystko, by zwrócić jego uwagę.
• The sky is covered with stars, it’s going to be a sunny day tomorrow.
start learning
• Niebo jest pokryte gwiazdami, to będzie słoneczny dzień jutro.
• They feel dizzy. They think they’re going to be sick.
start learning
Oni czują zawroty głowy. Myślą, że bendą chorzy.
• Look at that kid. He is going to fall off the wall.
start learning
• Spójrz na tego dzieciaka. On zamierza spaść ze ściany.
• Look at those cars. They are going to crash
start learning
• Spójrz na te samochody. Oni idą do katastrofy
What are your plans for the weekend? I’m going to revise for the exam.
start learning
Jakie masz plany na weekend? Ja zamierzam powtarzać materiał do egzaminu.
to revise
start learning
to revise in English
powtarzać materiał
That’s great idea.
start learning
To świetny pomysł.
• They will buy some new clothes.
start learning
Oni kupią nowe ubrania.
• Sebastian and they have decided to go shopping.
start learning
• Sebastian i oni postanowili udać się na zakupy.
• Your mum asked if you wanted to drop by tomorrow.
start learning
• Twoja mama pyta, czy chciałbyś wpaść jutro.
• I don’t like modern art.
start learning
• Nie lubię sztuki nowoczesnej.
Sebastian likes this artist’s style.
start learning
Sebastian lubi styl tego artysty.
There is an art gallery just round the corner.
start learning
Jest galeria sztuki tuż za rogiem.
You bought that painting in this new gallery.
start learning
Kupiłeś ten obraz w tej nowej galerii.
The drawing has been in the same family since 1928.
start learning
Rysunek został w tej samej rodzinie od 1928 roku.
• We read a book with illustrations.
start learning
My czytamy książkę z ilustracjami.
• The report had numerous illustrations.
start learning
• Raport miał liczne ilustracje.
• May I offer my assistance?
start learning
• Mogę zaoferować moją pomoc?
Does he need a hand?
start learning
Czy on potrzebuje pomocy?
• Can we give you a hand?
start learning
• Czy możemy Ci pomóc?
Would she like any help?
start learning
Chciałaby pomocy?
• Could Sebastian spare me a moment?
start learning
• Czy mugłby Sebastian poświęcić mi chwilę?
Can you ask him a favour?
start learning
Możesz poprosić go o przysługę?
Could Sebastian help me for a second?
start learning
Mógłby mi Sebastian pomóc na sekundę?
• Can I give you a hand with this?
start learning
• Czy mogę ci pomóc z tym?
• Could she do something for me?
start learning
Mogłaby ona zrobić coś dla mnie?
• Could we be quiet?
start learning
• Czy możemy być cicho?
Can they listen to me for a moment?
start learning
Czy oni mogą posłuchać mnie przez chwilę?
Can Sebastian go to the beach with his friends?
start learning
Czy Sebastian może iść na plażę ze swoimi przyjaciółmi?
• Can they give me some advice?
start learning
• Czy oni mogą mi dać kilka rad?
We’ll take it,
start learning
My bierzemy to
• I’d like something more casual.
start learning
• Chciałbym coś bardziej swobodnego.
• He’d like something more elegant.
start learning
• On chciałby coś bardziej eleganckie.
• Sebastian will take this sweater.
start learning
• Sebastian weźmie ten sweter.
They’ll take that jumper.
start learning
Oni zabiorą tamten sweter.
• Your shoes are very comfortable.
start learning
• Twoje buty są bardzo wygodne.
This shoes are too big.
start learning
Te buty są za duże.
• What time do they open tomorrow?
start learning
• O której godzinie oni otwierają jutro?
I open at 8 and close at 6.
start learning
Otwieram o 8-ej i zamykam o 6-ej.
The plane hold its course.
start learning
Samolot trzyma swój kurs.
By my calculation she must have been very young.
start learning
Według moich obliczeń ona musiała być bardzo młoda.
• He leaned against the tree.
start learning
On oparł się o drzewo.
What do they do for living?
start learning
Jak oni zarabiają na życie?
There’s no chance, that she will change her mind.
start learning
Nie ma szans, że ona zmieni swoje zdanie.
He decided to buy a new bike.
start learning
On zdecydował kupić nowy rower.
• Maybe Sebastian has just forgotten.
start learning
• Może Sebastian właśnie zapomniał.
You’ll do, whatever I ask you to do.
start learning
ty zrobisz wszystko o cokolwiek cie poprosze...
How could she possibly say that?
start learning
Jak ona może tak mówić?
• Someone is waiting at the door.
start learning
• Ktoś czeka przy drzwiach.
You mailed the letter you got this morning.
start learning
Wysłałeś list, który dostałeś dziś rano.
• She failed to provide you with accurate date.
start learning
Jej nie udało się zapewnić Państwu dokładnego terminu.
They wish they could fly.
start learning
Oni chcieliby latać.
Your words usually have a hidden meaning.
start learning
Twoje słowa zwykle mają ukryte znaczenie.
This happens sometimes, there’s nothing you can do about it.
start learning
To się czasem zdarza, że nic nie możesz zrobić.
I asked for a new wooden kitchen table.
start learning
Poprosiłem o nowy drewniany stuł kuchenny.
• Your father seems to be genuinely honest.
start learning
• Twój ojciec wydaje się być naprawdę szczery.
• You want to report an accident.
start learning
• Chcesz zgłosić wypadek.
Don’t make them laugh!
start learning
Nie rozśmieszaj ich!

You must sign in to write a comment