STRONA 3 SEASON 13

 0    62 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Where’s the fitting room.
start learning
Gdzie jest przymierzalnia.
Where’s the dressing room.
start learning
Gdzie jest garderoba.
You’re going to wash your hands.
start learning
Zamierzasz umyć ręce.
She’s going to kiss him.
start learning
Ona zamierza go pocałować.
My son is going to live with me.
start learning
Mój syn zamierza mieszkać ze mną.
Sebastian isn’t going to buy her flowers.
start learning
Sebastian nie kupi jej kwiatuw.
I’m not going to read a book.
start learning
Nie zamierzam przeczytać książki.
You aren’t going to eat dinner.
start learning
Nie zamierzasz zjeść obiadu.
They aren’t going to sing a song.
start learning
Oni nie zamierzają zaśpiewać piosenki.
She isn’t going to kill him.
start learning
Ona nie zamierza go zabić.
We aren’t going to move out.
start learning
Nie będziemy się wyprowadzić.
He’s going to visit her parents.
start learning
On zamierza odwiedzić rodziców.
Is Sebastian going to visit me?
start learning
Czy Sebastian zamierza mnie odwiedzić?
I’m going to start a band.
start learning
Zamierzam założyć zespół.
Are you going to buy this house?
start learning
Czy zamierzasz kupić ten dom?
Will you go there with them?
start learning
Czy pójdziesz tam z nimi?
Of course, I will teach children.
start learning
Oczywiście, nauczę dzieci.
Sure, I will go there with her.
start learning
Oczywiście, pójdę tam z nią.
Will he have more wine?
start learning
Czy będzie on miał więcej wina?
What will Sebastian drink?
start learning
Co będzie Sebastian pić?
No thanks, I’ll pass.
start learning
Nie, dziękuję, przekażę.
The staff will come, to the meeting.
start learning
Personel przyjdzie na spotkanie.
I will give you the money tomorrow.
start learning
Dam ci pieniądze jutro.
Don’t worry, they’ll be careful.
start learning
Nie martw się, oni będą uważać.
We will translate the e-mail for you.
start learning
My przetłumaczymy e-mail dla Ciebie.
She will know results of the exam on Thursday.
start learning
Ona pozna wyniki egzaminu w czwartek.
He promises, he will back by 10 o’clock.
start learning
On obiecuje że wruci przed 10-tą
Will Sebastian show me his new room?
start learning
Czy Sebastian pokaże mi swój nowy pokój?
Will I make dinner?
start learning
Czy zrobię obiad?
You will open it.
start learning
Otworzysz to.
They will make some sandwiches.
start learning
Oni zrobią kanapki.
There is no more milk left, don’t worry they will go to the supermarket
start learning
Nie ma więcej mleka, nie martw sie oni pujdą do supermarketu
Do you think, it will rain tomorrow?
start learning
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
We don’t know, if it will rain tomorrow or not.
start learning
My nie wiemy, czy jutro będzie padać, czy też nie.
She hopes it won’t rain tomorrow.
start learning
Ona ma nadzieję, że jutro nie będzie padać.
I imagine, you won’t go to the cinema with him, will you?
start learning
Wyobrażam sobie, że nie pójdziesz do kina z nim, prawda?
Be careful, or you will fall.
start learning
Bądź ostrożny to nie spadniesz.
Sebastian is sure, that she will like her birthday present.
start learning
Sebastian jest pewny, że jej spodoba sie prezent urodzinowy.
I think, they won’t come.
start learning
Myślę, że oni nie przyjdą.
You believe, there won’t be any lessons tomorrow.
start learning
Wierzysz, że nie będzie żadnych lekcji jutro.
Which team, will win the match?
start learning
Która drużyna wygra mecz?
I expect, you will win.
start learning
Spodziewam się, że wygrasz.
We imagine, you will ask her out.
start learning
My wyobrażamy sobie, że sie z nią umówisz.
She imagines, you won’t waste that money.
start learning
Ona wyobraża sobie, że nie zmarnujesz pieniędzy.
He doesn’t imagine, it will be easy.
start learning
On nie wyobraża sobie, że będzie łatwo.
You are going to sell your computer, aren’t you?
start learning
Zamierzasz sprzedać swój komputer, prawda?
Sebastian is going to do his homework, together with his mother.
start learning
Sebastian zamierza zrobić swoje zadanie domowe razem z matką.
I’m going to give you my old teddy.
start learning
Zamierzam dać ci mojego starego misiaa.
You’re going to buy a new car soon.
start learning
Zamierzasz kupić nowy samochód wkrutce...
We aren’t going to tell you anything.
start learning
My nie zamierzamy mówić nic.
They aren’t going to move to Warsaw.
start learning
Oni nie zamierzają przenieść się do Warszawy.
He isn’t going to give up so easily.
start learning
On nie zamierza poddać się tak łatwo.
Is he going to tell us what’s wrong?
start learning
Czy on zamierza powiedzieć nam, co jest źle?
Is Sebastian going to take the exam?
start learning
Czy Sebastian zamierza przystąpić do egzaminu?
Am I going to join the crowd?
start learning
Czy zamierzam dołączyć do tłumu?
Is she going to take part in the competition?
start learning
Czy ona zamierza wziąć udział w konkursie?
I know, what they’re going to say.
start learning
Wiem, co oni zamierzają powiedzieć.
We’re going to have a party next Saturday.
start learning
My zamierzamy zorganizować przyjęcie w następną sobotę.
Sebastian doesn’t care.
start learning
Sebastiana to nie obchodzi.
He told me yesterday, that he is going to leave his job.
start learning
On powiedział mi wczoraj, że zamierza porzucić swoją pracę.
I’m going to spend my holiday in Greece.
start learning
Zamierzam spędzić muj urlop w Grecji.
red currant
start learning
red currant in English
czerwona porzeczka

You must sign in to write a comment