Podstawy istnienia Unii Europejskiej

 0    20 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Cztery Wolności Unii Europejskiej
start learning
wolność przepływu towarów; wolność przepływu usług; wolność przepływu kapitału; wolność przepływu osób
Rodzaje prawa w systemie prawnym UE:
start learning
źródła prawa pierwotnego i źródła prawa wtórnego
Źródła prawa pierwotnego w UE
start learning
traktaty założycielskie; Jednolity Akt Europejski; Traktat z Maastricht; Traktat Amsterdamski; Traktat Nicejski; traktaty akcesyjne poszczególnych państw członkowskich
Źródła prawa wtórnego UE
start learning
uregulowania instytucji wydane na podstawie źródeł prawa pierwotnego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje
Rozporządzenia w prawie UE
start learning
mają charakter wspólnotowy i bezpośrednią moc obowiązującą (nie trzeba ich przekształcać w prawo krajowe)
Dyrektywy w prawie UE
start learning
adresowane do konkretnych państw, nakładają na nie obowiązek działania w celu osiągnięcia wskazanego celu
Decyzje w prawie UE
start learning
maja charakter wiążący tylko dla wyraźnie określonych adresatów (porozumienia międzynarodowe, podstawowe procedury i orzecznictwo Trybunały Sprawiedliwości); prawo wspólnotowe jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego
Układ z Schengen
start learning
porozumienie dotyczące ruchu granicznego podpisane 14 czerwca 1985 roku, weszło w życie 26 czerwca 1995 roku; stopniowo znosi kontrole na granicach
Pierwotni sygnatariusze układu z Schengen
start learning
Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Francja
Obszar Schengen
start learning
obszar w ramach którego całkowicie zniesiono kontrolę na granicach wewnętrznych
Które z państw Unii nie przystąpiły do Schengen?
start learning
Wielka Brytania i Irlandia
Kiedy Polska przystąpiła do Schengen?
start learning
21 grudnia 2007 roku
Strefa euro
start learning
Euroland – obszar 16 spośród 27 państw członkowskich Unii, w którym obowiązującą walutą jest euro, a polityka pieniężna prowadzona jest w tych krajach przez Europejski Bank Centralny
Euro po raz pierwszy pojawiło się:
start learning
1 stycznia 2002 roku w 12 państwach Unii (transakcje bezgotówkowe rozliczane były w euro już od stycznia 1999 roku)
Państwa strefy euro
start learning
Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy, Słowacja
Czym są „ramy finansowe” w budżecie UE?
start learning
formą długoterminowego planowania wydatków z budżetu, ramy obejmują każdorazowo 7 lat
Jak przyjmowany jest roczny budżet UE?
start learning
gdy popiera go 3/5 członków Parlamentu Europejskiego – kwestie sporne rozwiązywane są za pomocą kompromisów
Źródła finansowania budżetu Unii
start learning
zasoby własne – kwoty zależne od możliwości finansowych poszczególnych państw; opłaty celne i rolnicze; podatki od towatrów i usług
Euroregion
start learning
forma dobrowolnej współpracy samorządów na obszarach przygranicznych dwóch lub kilku państw – głównym celem jest wspieranie rozwoju obszarów przygranicznych
Symbole UE
start learning
Flaga (12 żółtych gwiazd na lazurowym tle); hymn („Oda do Radości” z IX symfonii Ludwika von Beethovena); Dzień Europy (9 maja – propozycja Schumana utworzenia EWWiS); obywatelstwo unii (wszyscy obywatele państw członkowskich)

You must sign in to write a comment