Normy prawne

 0    26 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Norma
start learning
zasada regulująca w sposób ogólny kontakty człowieka z naturą, kulturą, innymi ludźmi i instytucjami
Rodzaje norm
start learning
normy prawne (określane przez przypisy prawne); normy pozaprawne (nie objęte przepisami - np. kulturowe, religijne)
Norma prawna
start learning
wynikająca z przepisów prawa, sankcjonowana i gwarantowana przez państwo; przyjęta powszechnie w społeczeństwie zasady życia społecznego; wskazują związane z ich złamaniem konsekwencje
Normy pozaprawne
start learning
określają dopuszczalne i pożądane zachowania; utrwalają porządek społeczny i pojęcie dobra lub zła w danym społeczeństwie; bywają źródłem norm prawnych
Budowa normy prawnej
start learning
hipoteza, dyspozycja, sankcja
Hipoteza w normie prawnej
start learning
określa podmiot danej normy - cecha adresata normy lub okoliczność w jakiej się znalazł - adresat normy jest ogólny (nie jest to osoba konkretna), a okoliczność jest abstrakcyjna (nie odnosi się do konkretnego wydarzenia)
Dyspozycja w normie prawnej
start learning
określony przez normę sposób zakazanego, nakazanego lub dopuszczalnego zachowania
Sankcja w normie prawnej
start learning
wskazuje konsekwencje zachowania niezgodnego z dyspozycją
Podział norm prawnych (pod względem oddziaływania na adresata normy)
start learning
zakazujące, nakazujące, przyzwalające
Normy zakazujące
start learning
zabraniają adresatowi określonego zachowania pod groźbą sankcji
Normy nakazujące
start learning
zobowiązują adresata do określonego zachowania pod groźbą sankcji
Normy przyzwalające
start learning
dają adresatowi prawo do określonego zachowania i osiągania korzyści
Podział norm prawnych (pod względem stosowania normy)
start learning
normy bezwzględnie obowiązujące; normy względnie obowiązujące
Normy bezwzględnie obowiązujące
start learning
obowiązują każdego adresata normy, niezależnie od jakichkolwiek uwarunkowań
Normy względnie obowiązujące
start learning
obowiązują adresatów normy jeżeli nie występują wskazane przez normę okoliczności
Gałęzie i dziedziny prawa
start learning
konstytucyjne, administracyjne, cywilne, finansowe, gospodarcze, handlowe, rodzinne i opiekuńcze, pracy, karne, autorskie i wynalazcze
Prawo konstytucyjne
start learning
dotyczy podstawowych założeń działania państwa (ustrój polityczny i społeczny, system ekonomiczny, najważniejsze organy państwa, prawa i obowiązki obywateli); w zakresie szczegółowym odsyła do ustaw
Prawo administracyjne
start learning
reguluje postępowanie administracji państwowej, rządowej i samorządowej; sankcjonuje przestrzeganie przepisów prawa w administracji
Prawo cywilne
start learning
reguluje stosunki prawne między osobami prawnymi i fizycznymi na zasadzie równości podmiotów prawa; obejmuje również prawo własności
Prawo finansowe
start learning
reguluje kwestie związane z finansami publicznymi (prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe)
Prawo gospodarcze
start learning
reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
Prawo handlowe
start learning
reguluje zasady prowadzenia działalności przez spółki i osoby prawne
Prawo rodzinne i opiekuńcze
start learning
reguluje prawa wynikające ze stosunków rodzinnych i opiekuńczych
Prawo pracy
start learning
reguluje wzajemne prawa i obowiązki pracownik i pracodawcy; określa sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz zagadnienia BHP
Prawo karne
start learning
reguluje zasady odpowiedzialności osób fizycznych i prawnych za popełnione przestępstwa; wskazuje przestępstwa i wykroczenia oraz określa wymiar kary
Prawo autorskie i wynalazcze
start learning
reguluje prawa własności intelektualnej (niematerialną własność twórcy, autora lub dysponenta praw)

You must sign in to write a comment