Łacińskie zwroty prawnicze

5  1    119 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
accidentalia negotii
start learning
podmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej. Cechy ustawowo wyróżnione, wg których dokonuje się kwalifikacji konkretnej czynności prawnej do ustawowo wyróżnionych typów czynności prawnej.
actio negatoria
start learning
roszczenie negatoryjne
ad acta, a/a
start learning
do akt
ad eventum
start learning
forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych
ad hoc
start learning
"do tego", dla tej konkretnej sytuacji
ad interim
start learning
tymczasowy, np. chargé d'affaires ad interim
ad probationem
start learning
forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych
ad solemnitatem
start learning
forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności tzn. zachowanie danej formy jest konieczne, aby wywołać skutki prawne np. dla skutecznego przeniesienia własności nieruchomości potrzebna jest forma aktu notarialnego.
ad usum proprium
start learning
do własnego użytku
amicus curiae
start learning
dosł. "przyjaciel sądu"; bezinteresowny doradca; dawn. osoba nie związana z żadną ze stron, służąca poradą prawną sądowi w czasie rozprawy
analogia iuris
start learning
analogia z prawa
animus manendi
start learning
zamiar stałego pobytu
bona fides
start learning
dobra wiara
causa
start learning
przyczyna
casus belli
start learning
powód, pretekst do wypowiedzenia wojny
conditio iuris
start learning
warunek prawny
conditio sine qua non
start learning
warunek konieczny
contra legem
start learning
niezgodnie z prawem
corpus delicti
start learning
dowód rzeczowy
culpa
start learning
wina
culpa in contrahendo
start learning
wina w kontraktowaniu. Wprowadzona i zdefiniowana w art. 72 kodeksu cywilnego.
culpa in custodiendo
start learning
wina w nadzorze
culpa in eligendo
start learning
wina w wyborze
damnum emergens
start learning
rzeczywista szkoda
debellatio
start learning
zawojowanie
de facto
start learning
stan faktyczny, zgodnie z rzeczywistością (przeciwieństwo de iure)
de iure
start learning
zgodnie z prawem
de lege artis
start learning
zgodnie z regułami sztuki
de lege ferenda (też: lex ferenda)
start learning
według postulowanego prawa (zob. de lege lata). Postulaty pod adresem ustawodawcy, dotyczące przyszłych zmian w prawie np. wprowadzenie nowego rodzaju umowy.
de lege lata (też: lex lata)
start learning
według obowiązującego prawa, z punktu widzenia prawa w obecnym kształcie (zob. de lege ferenda)
desuetudo
start learning
odwyknienie prawa. Jedna z reguł derogacyjnych (uchylających przepisy), zgodnie z którą niestosowanie lub nieprzestrzeganie w praktyce normy prawnej skutkuje utratą jej mocy prawnej (norma przestaje obowiązywać).
diligentia
start learning
staranność
do ut des
start learning
"daję, abyś dawał"
dolus directus
start learning
zamiar bezpośredni. Chęć popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego. Sprawca chce popełnić czyn zabroniony tzn. jest świadomy, że wypełnia znamiona czynu zabronionego albo że jego zachowanie może je wypełnić.
erga omnes
start learning
wobec wszystkich, prawo podmiotowe bezwzględne, norma skuteczna wobec wszystkich podmiotów trzecich. Istnieje katalog np. prawo własności (przeciwieństwo: inter partes).
essentialia negotii
start learning
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej. To te składniki czynności prawnej, które muszą być określone w jej treści np. przy umowie sprzedaży - cena i określenie rzeczy sprzedawanej.
ex aequo et bono
start learning
ze względów słuszności i dobra
ex ante
start learning
uprzednio, z punktu widzenia wcześniejszej sytuacji (przeciwieństwo: ex post)
exceptio
start learning
zarzut prawny
exceptio non adimpleti contractus
start learning
zarzut niewykonania umowy
exceptio rei venditae et traditae
start learning
zarzut rzeczy sprzedanej i wydanej
ex delicto
start learning
z deliktu, z czynu niedozwolonego, odpowiedzialność deliktowa
ex gratia
start learning
z dobrej woli, np. płatność ex gratia
ex lege
start learning
z mocy prawa
ex nunc
start learning
od tej pory (przeciwieństwo: ex tunc)
ex post
start learning
później, z późniejszej perspektywy (przeciwieństwo: ex ante)
ex tunc
start learning
od początku (przeciwieństwo: ex nunc)
falsus procurator
start learning
rzekomy pełnomocnik; osoba, która dokonuje czynności prawnych w cudzym imieniu, nie mając w ogóle umocowania albo przekraczając jego granice.
in absentia
start learning
podczas nieobecności
in statu nascendi
start learning
w trakcie powstawania
inter partes
start learning
między stronami (przeciwieństwo: erga omnes)
inter vivos
start learning
między żyjącymi (przeciwieństwo: mortis causa)
invitatio ad offerendum
start learning
zaproszenie do zawarcia umowy
in solidum
start learning
solidarność niewłaściwa
ipso facto
start learning
z racji samego faktu
ipso iure
start learning
z racji samego prawa (por. ex lege)
ius ad bellum
start learning
prawo do prowadzenia wojny
ius albinagii
start learning
prawo władcy do objęcia spadku po zmarłym cudzoziemcu
ius cogens
start learning
norma prawna bezwzględnie wiążąca tzn. taka, której mocy nie może uchylić wola stron np. wynagrodzenie za pracę zgodnie z Kodeksem pracy nie może być niższe niż przewidziane w ustawie
ius dispositivum
start learning
norma prawna względnie wiążąca tzn. taka norma, która będzie obowiązywać, jeżeli strony nie postanowią inaczej.
ius gentium
start learning
prawo narodów
ius in bello
start learning
prawo wojenne, prawo konfliktów zbrojnych
ius legationis
start learning
prawo legacji
ius sanguinis
start learning
prawo krwi (jeden z dwóch sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa). Dziecko nabywa obywatelstwo tego państwa, którego obywatelem jest przynajmniej jedno z rodziców.
ius soli
start learning
prawo ziemi (jeden z dwóch sposobów wyznaczania obywatelstwa z mocy prawa). Dziecko otrzymuje obywatelstwo tego państwa, w którym się urodziło.
ius tractatuum
start learning
prawo zawierania umów międzynarodowych
lege artis
start learning
zgodnie z regułami sztuki
lex ferenda
start learning
zob. de lege ferenda
lex generalis
start learning
prawo / norma ogólna (przeciwieństwo: lex specialis)
lex imperfecta
start learning
prawo niedoskonałe; takie prawo, które jest pozbawione sankcji np. obowiązek rodziców należytego przygotowania dziecka do pracy dla dobra społeczeństwa (art. 96 k.r.o.)
lex lata
start learning
zob. de lege lata
lex minus quam perfecta
start learning
prawo mniej niż doskonałe
lex perfecta
start learning
dosłownie: prawo doskonałe. Norma prawna opatrzona sankcją nieważności. W przypadku niezachowania określonego nakazu czynność prawna jest nieważna (np. niezachowanie odpowiedniej formy przy sporządzaniu testamentu).
lex plus quam perfecta
start learning
prawo więcej niż doskonałe
lex posterior
start learning
prawo / norma późniejsza (przeciwieństwo: lex priori)
lex priori
start learning
prawo / norma wcześniejsza (przeciwieństwo: lex posterior)
lex retro non agit
start learning
prawo nie działa wstecz
lex specialis
start learning
prawo / norma szczególna (przeciwieństwo: lex generalis)
lucrum cessans
start learning
spodziewane korzyści (korzyści, których spodziewał się podmiot prawa, ale których nie osiągnął)
modus operandi
start learning
sposób działania
mortis causa
start learning
na wypadek śmierci (przeciwieństwo: inter vivos); czynność prawna na wypadek śmierci
mutatis mutandis
start learning
z uwzględnieniem koniecznych zmian, "przy zmianie tych rzeczy, które powinny być zmienione"
mos maiorum
start learning
prawo przodków
nasciturus
start learning
dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone
naturalia negotii
start learning
przedmiotowo nieistotne składniki treści czynności prawnej. Określenie tych składników w treści czynności prawnej jest dopuszczalne, ale niekonieczne.
negligentia
start learning
niedbalstwo
non liquet
start learning
brak norm prawnych potrzebnych do rozstrzygnięcia sytuacji, przypadek luki prawnej
onus probandi
start learning
ciężar dowodowy
opinio iuris (sive necessitatis)
start learning
subiektywny element zwyczaju międzynarodowego; przekonanie, że norma ma charakter prawnie wiążący
pactum in favorem tertii
start learning
umowa na rzecz osoby trzeciej
pactum in detrimentum tertii
start learning
umowa na niekorzyść osoby trzeciej
persona non grata
start learning
osoba niemile widziana, niepożądana
possessio
start learning
posiadanie
preasumptio iuris tantum
start learning
domniemanie prawne wzruszalne
preasumptio iuris ac de iure
start learning
domniemanie prawne niewzruszalne
pro publico bono
start learning
dla dobra publicznego, dla dobra ogółu
per procura
start learning
przez pełnomocnika, osobę uprawnioną
ratio decidendi
start learning
powód, uzasadnienie dla decyzji lub orzeczenia
ratio legis
start learning
ratio ustawy; powód, przyczyna wydania określonej ustawy lub normy prawnej
rebus sic stantibus
start learning
zasadnicza zmiana okoliczności mogąca powodować zmianę warunków umowy, a nawet jej wygaśnięcie. Początkowo klauzula prawa międzynarodowego, obecnie wprowadzona również do prawodawstw krajowych.
reformatio in peius
start learning
zmiana na gorsze. Często zabroniona - np. w wyniku apelacji złożonej przez skazanego w procesie karnym jego sytuacja nie może się pogorszyć (nie może dostać surowszej kary).
rei vindicatio
start learning
jedno z roszczeń petytoryjnych, przysługujące właścicielowi rzeczy i służące mu do ochrony prawa własności. Skuteczne erga omnes.
res iudicata
start learning
rzecz osądzona
res nullius
start learning
rzecz niczyja
restitutio in integrum
start learning
przywrócenie stanu poprzedniego
sui generis
start learning
oryginalny, własnego rodzaju, unikalny
terra nullius
start learning
ziemia niczyja
ultima ratio
start learning
ostatni, ostateczny sposób. zasada mówiąca, że po dane 'narzędzie' można sięgnąć w ostateczności np. strajk można ogłosić dopiero po przeprowadzeniu rokowań i mediacji.
ultra vires
start learning
poza kompetencją, bez upoważnienia
vacatio legis
start learning
okres spoczynku ustawy. Czas pomiędzy przyjęciem ustawy, a jej wejściem w życie, który ma umożliwić obywatelom zapoznanie się z nią przed rozpoczęciem jej stosowania. W Polsce okres ten, co do zasady, wynosi 14 dni.
veto
start learning
weto
vindicatio
start learning
windykacja
vis maior
start learning
siła wyższa
vis legis
start learning
siła prawa
dolus directus praemeditatus
start learning
zamiar bezpośredni przemyślany - gdy dany czyn został popełniony z premedytacją, nie 'na gorąco' np. zaplanowane zabójstwo
dolus directus repentinus
start learning
zamiar bezpośredni nagły
dolus eventualis
start learning
zamiar ewentualny; gdy sprawca możliwość popełnienia czynu zabronionego przewiduje i na to się godzi (art. 9 paragraf 1 kk)
rodzaje dolus directus
start learning
dolus directus repentinus (nagły), dolus direcuts praemeditatus
clara non sunt interpretanda
start learning
zasada mówiąca, że jasne przepisy nie podlegają interpretacji. Interpretuje się wtedy, gdy zachodzą wątpliwości

De lege lata! Łacina prawnicza na Fiszkotece

Jako że Prawo Rzymskie dało początek europejskiej kulturze prawnej, łacińskie zwroty prawne są również wykwintnymi sentencjami literatury rzymskiej, jak również zwierciadłem wielu zjawisk politycznych. Zwrot łaciński ‘de lege lata’ oznacza przecież nie tylko ustawę już uchwaloną, ale i - ogólniej - zasady obowiązującego tu i teraz prawa. Aby rozumieć prawo europejskie, trzeba znać zwroty prawnicze i w tym celu fiszki przedstawiają szereg wyrażeń z łaciny klasycznej i rzymskiej literatury Złotego Wieku. Równocześnie są one znakomitym wprowadzeniem do fundamentalnych reguł współczesnego prawoznawstwa. By zrozumieć, że w prawie cywilnym chociażby obowiązuje często zasada analogii, trzeba najpierw znać zwrot ‘analogia iuris’. Fiszki powstały po to, żeby ta wiedza była jak najprostsza, najłatwiejsza do zapamiętania i - po prostu - od początku zachwycała swoimi kulturotwórczymi zasobami.

Łacina dla studentów prawa - ważny lektorat

Lektorat klasycznego języka łacińskiego dla prawników to udręka studentów pierwszego roku prawa, którzy obciążeni trudną edukacją przedmiotów prawniczych, muszą jeszcze nabyć tej umiejętności lingwistycznej, nie tylko po to, by zdobyć ogładę humanistyczną, ale i dlatego, aby radzić sobie z fachową terminologią prawną, wywodzącą się z Prawa Rzymskiego, które spisane było przecież po łacinie! Twórcy fiszek zawierających łacińskie zwroty prawne doskonale wiedzieli, że fiszki muszą pomóc skutecznie i szybko, bo czas edukacyjny studenta prawa kurczy się niemiłosiernie od pierwszego dnia studiowania aż do upragnionego momentu uzyskania tytułu magistra prawa. Fiszki to doskonała pomoc edukacyjna i koło ratunkowe przed egzaminem z łaciny!

Wypróbuj ’prawo - łacina’ i wiele innych kursów za darmo!

Założenia Fiszkoteki są takie, że lekcje tworzone przez użytkowników pozostają darmowe. Dodatkowym atutem takiego postanowienia jest fakt, że większość z tych lekcji porusza bardzo wiele ciekawych i potrzebnych tematów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę. Na naszej stronie znajdziesz zarówno lekcje chemii, matematyki, jak i polskiego, czy właśnie łaciny. Dowiesz się też wielu rzeczy na temat prawa, więc jeżeli właśnie poszukujesz skutecznego sposobu do nauki np. Kodeksu Cywilnego, to mamy coś specjalnie dla Ciebie. Kurs Kodeks Cywilny już czeka! Możesz też skorzystać z wielu innych, interesujących kursów, jak np: prawo i sądy w Polsce, a jeśli chcesz kontynuować naukę języka łacińskiego, to sprawdź tę lekcję:Łacina dla początkujących.

You must sign in to write a comment