Kodeks Cywilny

 0    80 flashcards    aekiert6
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1. Zakres regulacji kodeksu
start learning
Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
3. Zasada nieretroakcji
start learning
Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu
5. Nadużycie prawa podmiotowego
start learning
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
6. Ciężar dowodu - onus probandi
start learning
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
7. Domniemanie dobrej wiary
start learning
Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary.
8. Pojęcie zdolności prawnej
start learning
Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
9. Domniemanie prawne urodzenia się dziecka żywego
start learning
W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe.
10. Osoba pełnoletnia - definicja(1)
start learning
Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
10. Osoba pełnoletnia - definicja (2)
start learning
Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.
11. Pojęcie pełnej zdolności do czynności prawnych
start learning
Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności.
12. Pojęcie braku zdolności do czynności prawnych
start learning
Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.
13. Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego (1)
start learning
Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.
13. Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego (2)
start learning
Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.
14. Skutki braku zdolności do działań prawnych (1)
start learning
Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna.
14. Skutki braku zdolności do działań prawnych(2)
start learning
Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.
15. Pojęcie ograniczonej zdolności do czynności prawnych
start learning
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo...
16. Pojęcie ubezwłasnowolnienia częściowego(1)
start learning
Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.
16. Pojęcie ubezwłasnowolnienia częściowego (2)
start learning
Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.
17. Zgoda przedstawiciela ustawowego
start learning
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego
18. Skutki braku zgody przedstawiciela (1)
start learning
Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.
18. Skutki braku zgody przedstawiciela (2)
start learning
Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
18. Skutki braku zgody przedstawiciela (3)
start learning
Strona, która zawarła umowę z osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
19. Jednostronna czynność prawna bez zgody przedstawiciela
start learning
Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna.
Art. 20. Umowy w drobnych sprawach życia codziennego
start learning
Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
21. Rozporządzanie zarobkiem przez ograniczonego w zdolności
start learning
Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.
22. Przedmioty oddane do swobodnego użytku przez przedstawiciela ustawowego
start learning
Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.
22^1^. Definicja konsumenta
start learning
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
23. Definicja dóbr osobistych
start learning
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
24. środki ochrony dóbr osobistych społeczny. (1)
start learning
Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pie
24. środki ochrony dóbr osobistych społeczny.(2)
start learning
Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
24. środki ochrony dóbr osobistych społeczny. (3)
start learning
Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.
25. Miejsce zamieszkania
start learning
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
26. Miejsce zamieszkania dziecka (1)
start learning
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
26. Miejsce zamieszkania dziecka (2)
start learning
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
27. Miejsce zamieszkania osoby będącej pod opieką
start learning
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
28. Zasada jednego domicylu
start learning
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
29. Przesłanki uznania za zmarłego(1)
start learning
Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu.
29. Przesłanki uznania za zmarłego (2)
start learning
Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy.
30. Uznanie za zmarłego w następstwie szczególnych wypadków(1)
start learning
Kto zaginął w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten może być uznany za zmarłego po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie.
30. Uznanie za zmarłego w następstwie szczególnych wypadków(2)
start learning
Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przeznaczenia - z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość.
30. Uznanie za zmarłego w następstwie szczególnych wypadków (3)
start learning
Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia nie przewidzianym w paragrafach poprzedzających, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać.
31. Domniemanie prawne chwili śmierci (1)
start learning
Domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego.
31. Domniemanie prawne chwili śmierci(2)
start learning
Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych - pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe.
31. Domniemanie prawne chwili śmierci (3)
start learning
Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się koniec tego dnia.
32. Domniemanie prawne równoczesności śmierci
start learning
Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie.
33. Definicja osoby prawnej
start learning
Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
33^1^. Definicja jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną (1)
start learning
Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
33^1^. Definicja jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną (2)
start learning
Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.
34. Definicja Skarbu Państwa
start learning
Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych.
35. Organizacja osób prawnych
start learning
Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i sposób działania osoby prawnej reguluje także jej statut.
37. Chwila uzyskania osobowości prawnej(1)
start learning
Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
37. Chwila uzyskania osobowości prawnej (2)
start learning
Rodzaje rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy.
38. Reprezentacja osoby prawnej
start learning
Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.
39. Skutki braku umocowania organu(1)
start learning
Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania.
39. Skutki braku umocowania organu(2)
start learning
Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy umowa została zawarta w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje.
40. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania(1)
start learning
§ 1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.
40. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania (2)
start learning
§ 2. W razie nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego składnika mienia od państwowej osoby prawnej na rzecz Skarbu Państwa, ten ostatni odpowiada solidarnie z osobą prawną za zobowiązania powstałe w okresie, gdy składnik stanowił własność danej osoby prawnej, do wysokości wartości tego składnika ustalonej według stanu z chwili przejęcia, a według cen z chwili zapłaty.
40. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania(3)
start learning
Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych.
41. Definicja siedziby osoby prawnej
start learning
Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.
42. Ustanowienie kuratora osoby prawnej(1)
start learning
Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora.
42. Ustanowienie kuratora osoby prawnej(2)
start learning
Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.
43. Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej
start learning
Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.
43^1^. Definicja przedsiębiorcy
start learning
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331, definicja jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
43^2^. Definicja firmy
start learning
Przedsiębiorca działa pod firmą.
43^2^. Definicja firmy
start learning
Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
43^3^. Charakterystyka firmy(1)
start learning
Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
43^3^. Charakterystyka firmy(2)
start learning
Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
43^4^. Definicja firmy osoby fizycznej
start learning
Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.
43^5^. Definicja firmy osoby prawnej(1)
start learning
Firmą osoby prawnej jest jej nazwa.
43^5^. Definicja firmy osoby prawnej(2)
start learning
Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.
43^5^. Definicja firmy osoby prawnej(3)
start learning
Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci.
43^5^. Definicja firmy osoby prawnej(4)
start learning
Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432, definicja firmy, § 2 stosuje się odpowiednio.
43^6^. Definicja firmy oddziału osoby prawnej
start learning
Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę.
43^7^. Skutki zmiany firmy.
start learning
Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej
43^8^. Skutki utraty członkostwa przez wspólnika(1)
start learning
W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci - za zgodą jego małżonka i dzieci.
43^8^. Skutki utraty członkostwa przez wspólnika(2)
start learning
Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą prawnym.
43^8^. Skutki utraty członkostwa przez wspólnika(3)
start learning
Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.
43^9^. Niemożność zbycia firmy
start learning
Firma nie może być zbyta.
43^9^. Niemożność zbycia firmy
start learning
Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.
43^10^. Przesłanki ochrony prawa do firmy
start learning
Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Kodeks cywilny – co to jest?

Kodeks cywilny z 1964 roku jest to obowiązująca w Polsce ustawa regulująca prawo cywilne. Organem wydającym był sejm PRL, a organami zobowiązanymi: Rada Ministrów, minister rolnictwa oraz minister obrony. Ustawa – kodeks cywilny był odpowiedzią na potrzebę unowocześnienia prawa polskiego. Kodeks składa się z czterech ksiąg: części ogólnej, która reguluje między innymi zdolność osobową i zdolność prawną oraz ksiąg regulujących: prawo rzeczowe, prawo zobowiązań oraz prawo spadkowe. Na podstawie kodeksu zostało wydane ponad 50 rozporządzeń. Zapraszamy do innych lekcji związanych z prawem: wstęp do prawa oraz konstytucja RP.

Nauka prawa z Fiszkoteką

Jeśli planujesz studiować prawo lub już jesteś studentem tego kierunku, to z pewnością wiesz, że czeka Cię dużo nauki. Najlepszym sposobem na naukę zagadnień prawniczych są fiszki. Umożliwiają one szybkie i skuteczne przyswajanie wiedzy. Nasz interaktywny sposób nauki oprócz fiszek daje Ci także możliwość korzystania z nagrań mp3 oraz Inteligentnego Systemu Powtórek, który sprawi, że jeszcze szybciej zapamiętasz definicje i ustawy z prawa polskiego. Skorzystaj z przykładowej lekcji i sprawdź, jak szybko możesz zapamiętać definicje konsumenta, czym jest ubezwłasnowolnienie oraz czym się różni zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych. Zapraszamy także do lekcji prawo cywilne, które jest podstawą kodeksu cywilnego: prawo cywilne.

Ucz się i twórz własne lekcje!

Fiszkoteka to ogromna baza kursów i lekcji ze wszystkich dziedzin wiedzy. Na naszej platformie możesz uczyć się języków, matematyki czy historii, a także przypominać sobie zagadnienia filmowe i wiele, wiele więcej. Ogromną zaletą jest także możliwość tworzenia swoich własnych lekcji i udostępniania ich innym użytkownikom. Dołącz do nas i zobacz, jak działają nasze fiszki!

You must sign in to write a comment