Europa, feudalizm, prywatne-rzeczowe

 0    19 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czy feudalne prawo rzeczowe było podobne do rzymskiego prawa rzeczowego?
start learning
Feudalne prawo rzeczowe pod wieloma względami różniło się od rzymskiego prawa rzeczowego.
Jak dzielimy rzeczy w prawie?
start learning
Rzeczy w prawie dzielimy na ruchome (res mobiles) i nieruchome (res immobiles).
Co w prawie feudalnym uznawano za ruchomość?
start learning
Zwiercidło saskie za ruchomośc uznawało to co można "podnieść i nosić". Dominujące było jednak stanowisko, że ruchomością jest to, co ulega zniszczeniu od pochodni. Dom drewniany, w niektórych systemach w Niemczech w XVI w. był uznawany za ruchomość.
Co w dzisiejszym prawie jest uznawane za ruchomość?
start learning
W dzisiejszym prawie za ruchomość jest uznawane to, co można przenieść bez naruszenia wartości.
Co w prawie feudalnym uznawano za nieruchomość?
start learning
Za nieruchomość Zwierciadło saskie uznawalo to, czego nie można podnieśc i nosić. W dominującym stanowisku przyjęto stanowisko, że nieruchomością jest to, co nie ulaga zniszczeniu od pochodni. Za nieruchomość mogły być zatem uznane rzeczy ewidentnie ruchome, np. zbroja, kosztowności. Nieruchomościami były też prawa (res incorporales) związane z gruntem, np. prawo własności, użytkjowanie czy ciężary związane z nieruchomością (czynsze, renty). Nierychomością były też prawa o charakterze publicznym
Czy istniały odmienne niż w prawie rzymskim zasady rządzące ruchomościami i nieruchomościami?
start learning
Tak, w przeciwieństwie do prawa rzynskiego, w którym nieruchmości i ruchomości traktowano identycznie, prawo feudalne stosowało inne zasady do tych rzeczy.
Omów relację własność-posiadanie w prawie feudalnym.
start learning
Cechą charakterystyczną dl epoki feudalizmu był brak rozróżnienia między własnością a posiadaniem. Wn Niemczech dopiero w XIII w. pojawiło się pojęcie własności, a własność jako pełne władztwo prawne nad rzeczą pojawiło się dopiero po recepcji prawa rzymskiego.
Jak prawo feudalne regulowało prawa rzeczowe ograniczone?
start learning
Prawo fedalne nie rozróżniało prawa rzeczowego ograniczonego od prawa wlasności. Nie odróżniano władztwa prawnego od władztwa faktycznego. Jeżeli ktoś rzecz posiadał, ale tylko jako użytkownik był traktowany jako właściel choć ograniczony w prawach. Decydowało więc faktyczne władztwo nad rzeczą. Jeżeli ktoś faktycznie władał jakąs rzeczą był nazywany jej włąścicielem.
Które spośród średniowiecznych praw ograniczonych miały największe znaczenie?
start learning
Największe znaczenie spośród średniowiecznych praw rzeczowych ograniczonych miały: ciężary realne, służebności i zastaw.
Na czym polegały ciężary realne?
start learning
Ciężary realne polegały na tym, że na gruncie spoczywał ciężar, który każdy kolejny właściciel musiał spłacać osobie uprawnionej. Działanie właściciela gruntu obciążonego ciężarem realnym było więc pozytywne. Nie polegało jedynie na znoszeniu cudzych praw jak to było w przypadku rzymskich służebności. Przykładem ciężaru realnego były czynsze chłposkie, dziesięciny, czynsze z miast czy reż renty.
Na czym polegała instytucja kupna renty?
start learning
Instytucja kupna renty polegała na tym, że właściciel nieruchomości sprzedawał komuś rentę czyli pewien dochód z gruntu. Początkowo renty obciążały grunt i każdy kolejny właściciel nieruchomości musiał się liczyć z takim ograniczeniem. Z czasem wprowadzono możliwość wykupu renty przez właściciela. Mogł oddać uprawnionemu do pobierania dochodów cenę, jaką ten zapłacił za rente. Rent pobranych nie wliczano w cenę kupna. Wykupu renty można było dokonac tylko wtedy, kiedy chciał tego właściciel nier
Jakie służebności wyrózniamy w prawie feudalnym?
start learning
W prawie feudalnym wyróżniamy służebności wodne, leśne i drogowe.
Co to jest zastaw?
start learning
Zastaw to rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności.
Jakie znasz rodzaje zastawu?
start learning
Istnieją dwa rodzaje zastawu: na rzeczy ruchomej i nieruchomej. Zastaw na nieruchomości może być użytkowy albo nieużytkowy. Nieużytkowy zastaw nazywamy hipoteką.
Co to jest hipoteka?
start learning
Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Jest to zastaw nieuzytkowy czyli bez dzierżenia. Rzecz zastawiona pozostawała w posiadaniu dłużnika, a wierzyciel realizował swoje prawo do zaspokojenia w chwili, gdy dłużnik nie spełnił w terminie świadczenia.
Kto to jest zastawca, a kto to zastawnik?
start learning
Zastawca to ten, kto zastawia nieruchomość, a zastawnik to wierzyciel.
Co to jest ekstenuacja?
start learning
Ektenuacja to zastaw na rzeczy nieruchomej użytkowy. Polega na tym, że zastawnik pobiera korzyści na poczet długu, dług ulega amortyzacji. Kiedy się zamortyzuje do zera wygasa.
Co to jest antychreza?
start learning
Antychreza to inaczej zastaw użytkowy czysty, jest to zastaw użytkowy, w którym korzyści nie są zaliczane na poczet długu. Antychreza wygasa, gdy zastawca spełni świadczenie.
Co to jest zastaw sub lapsu?
start learning
Zastaw sub lapsu to zastaw na upad. Polega na tym, że jeżeli zastawca nie spełnił świadczenia w określonym terminie to zastaw przepadał na rzecz wierzyciela, stawał się jego własnością.

You must sign in to write a comment