Kultura, naród, obywatelstwo – najważniejsze pojęcia i definicje

2.7  7    31 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kultura
start learning
duchowy dorobek społeczeństwa (wierzenia, sztuka, moralność, prawa, obyczaje, zachowania); wszystko co jest dziełem człowieka; wytwór zbiorowy, powstający pod wpływem interakcji
Funkcje kultury
start learning
zaspokajanie potrzeb estetycznych; kształtowanie wrażliwości człowieka; oddziaływanie na postawy etyczne; możliwość samorealizacji
Kultura dominująca
start learning
kultura większości danej społeczności
Kultura narodowa
start learning
wartości charakterystyczne dla danego narodu, ukształtowane w procesie historycznym; element tożsamości narodowej
Kultura masowa
start learning
symboliczna, rozpowszechniana za pośrednictwem środków masowego przekazu; cechą charakterystyczną jest standaryzacja
Komercjalizacja kultury
start learning
oparcie działalności artystycznej na zasadach handlowych
Kultura wysoka
start learning
tworzona i przekazywana przez elity intelektualne; najważniejsza część kultury danego społeczeństwa
Kultura alternatywna
start learning
odmienne spojrzenie na kulturę tradycyjną
Subkultura
start learning
spójna grupa społeczna, tworząca własny system wartości i manifestująca go poprzez zachowanie, ubiór, słownictwo
Kontrkultura
start learning
odrzuca system wartości i wzorce funkcjonujące w danym społeczeństwie
Naród
start learning
zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym, powstała w procesie dziejowym; wspólnota o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, funkcjonująca w świadomości swoich członków
Powstawanie narodu (czynniki)
start learning
wspólne terytorium, pochodzenie, organizacja polityczna i kultura; integracja gospodarcza i społeczna
Patriotyzm
start learning
poszanowanie ojczyzny i wypełnianie konstytucyjnych powinności wobec niej (służba wojskowa, troska o środowisko naturalne, przestrzeganie prawa i płacenie podatków)
Nacjonalizm
start learning
społeczno-polityczna postawa opierająca się na przekonaniu, że każdy naród powinien mieć własne państwo; wartością naczelną jest naród (może się wiązać z poczuciem wyższości)
Kosmopolityzm
start learning
postawa społeczno-polityczna, według której ojczyzną człowieka jest świat (może prowadzić do odcięcia się od tradycji i kultury narodowej)
Ksenofobia
start learning
niechęć, wrogość, lęk w stosunku do obcych/innych (pod względem rasy, religii, kultury)
Szowinizm
start learning
skrajny nacjonalizm; bezkrytyczny stosunek do własnego narodu i jednocześnie pogarda wobec innych narodów
Rasizm
start learning
teoria wiążąca wartość człowieka z jego przynależnością do danej rasy (wiąże się z uprzywilejowaniem jednych i dyskryminacją drugich)
Koncepcje narodu
start learning
naturalistyczna, polityczna, kulturowa
Koncepcja naturalistyczna
start learning
naród to grupa będąca naturalną całością, uwarunkowaną przez środowisko geograficzne, które zamieszkiwała dana rasa
Koncepcja polityczna
start learning
naród to wspólnota polityczna powstała dzięki instytucjom państwowym; łączą ją więzi gospodarcze, tradycja i religia
Koncepcja kulturowa
start learning
kultura odegrała kluczową rolę w historycznym rozwoju społeczności (język, sztuka, obyczaje i tradycja)
Obywatelstwo
start learning
więź prawna łącząca jednostkę z państwem, dająca jednostce określone prawa i obowiązki względem państwa i na odwrót
Typy obywatelstwa
start learning
pierwotne (przez urodzenie) i wtórne
Obywatelstwo pierwotne (sposób nabycia)
start learning
prawo krwi (dziecko nabywa obywatelstwo kraju, którego obywatelami są jego rodzice); prawo ziemi (dziecko nabywa obywatelstwo państwa, na terytorium którego się urodziło)
Obywatelstwo wtórne (sposób nabycia)
start learning
naturalizacja (decyzja organu administracyjnego); małżeństwo (poprzez zawarcie związku z obywatelem danego państwa); opcja (gdy jednostka posiada prawo do obywatelstwa co najmniej dwóch państw może wybrać)
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
start learning
jedynie na wniosek obywatela i po uzyskaniu zgody prezydenta (obywatel musi posiadać obywatelstwo innego państwa i nie może się wobec niego toczyć postępowanie sądowe)
Mniejszość narodowa
start learning
grupa o poczuciu odrębności, zamieszkująca teren danego państwa, posiadająca odrębny język, kulturę, pochodzenie etniczne lub religię
Mniejszości narodowe w Polsce
start learning
Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi
Mniejszość etniczna
start learning
grupa zamieszkująca teren danego państwa, nie utożsamiająca się z narodem, posiadająca świadomość historycznej odrębności
Mniejszości etniczne w Polsce
start learning
Karaimi, Łemkowie, Romowie, Tatarzy

You must sign in to write a comment