Kultura polityczna i patologie władzy

 0    24 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Patologie władzy (definicja)
start learning
wszelkie zjawiska związane ze sprawowaniem władzy, które odbiegają od ogólnie przyjętych norm
Patologie władzy (przykłady)
start learning
biurokracja, centralizacja, korupcja, partykularyzm, nepotyzm, klientelizm, brutalizacja polityki
Biurokracja
start learning
nadmierne podporządkowanie życia procedurom administracyjnym - nadmierne sformalizowanie działań, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie; powstanie ogromnej ilości przepisów, które wzajemnie się wykluczają bądź są trudne do zinterpretowania
Centralizacja
start learning
nadmierne skupienie władzy w jednym ośrodku; brak możliwości wpływania władz lokalnych na działania władzy
Korupcja
start learning
wykorzystywanie stanowiska publicznego do czerpania prywatnych korzyści majątkowych w zamian za określone działania
Partykularyzm
start learning
działanie ośrodka władzy mające na celu oddzielenie się od całości społeczeństwa; sprawujący władze mają na celu osiągnięcie własnych korzyści i nie biorą pod uwagę interesu społecznego - w efekcie następuje nadmierne uprzywilejowanie określonej grupy lub regionu kraju
Nepotyzm
start learning
nadużywanie władzy w celu umieszczenia na danych stanowiskach krewnych lub bliskie osoby (w średniowieczu proceder uprawiany przez dostojników kościelnych, obecnie: kraje trzeciego świata - kulturowa norma lojalności wobec rodziny, a także dyktatury - Korea Pn. po Kim Ir Senie pozycję przywódcy partii nieformalnie odziedziczył Kim Dzong Il)
Klientelizm
start learning
osoba wpływowa roztacza opiekę nad słabszym podopiecznym (klient) w celu uzyskania poparcia politycznego
Brutalizacja polityki
start learning
wymuszanie posłuszeństwa obywateli przy pomocy przemocy fizycznej lub psychicznej
Organizacje działające na rzecz przejrzystości życia publicznego
start learning
Transparency International; Fundacja im. Stefana Batorego
Transparency International
start learning
międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz przejrzystości zasad i uczciwości życia publicznego; od 1998r. Działa Transparency international Polska
Fundacja im. Stefana Batorego
start learning
działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; wspiera organizacje pozarządowe i aktywizuje obywateli, propaguje zasady państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym, broni swobód obywatelskich i praw mniejszości, działa na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej
Kultura polityczna
start learning
ogół zachowań społecznych związanych z udziałem w życiu politycznym danego społeczeństwa (obejmuje każdego kto w sposób aktywny bierze udział w życiu politycznym)
Wyznaczniki kultury politycznej
start learning
uczestnictwo w życiu politycznym; wiedza o zasadach funkcjonowania organów państwa; podstawowa wiedza o polityce wewnętrznej i zewnętrznej państwa; umiejętność dostrzegania i rozumienia zjawisk życia politycznego i społecznego;
Typy kultury politycznej
start learning
niska (bardzo małe zainteresowanie życiem politycznym, brak wiedzy na jego temat i niechęć do uczestnictwa w nim); wysoka (duże zainteresowanie, wystarczająca wiedza i chęć uczestnictwa)
Przejawy niskiej kultury politycznej
start learning
niezapowiedziane strajki; demonstracje o niepokojowym charakterze; blokady i okupacja budynków użyteczności publicznej
Typy wysokiej kultury politycznej
start learning
kultura polityczna podporządkowania (poddańcza); kultura polityczna uczestnictwa
Kultura polityczna podporządkowania
start learning
funkcjonuje w społeczeństwach, w których jednostki posiadają wiedzę na temat funkcjonowania państwa, ale nie wykazują chęci uczestnictwa, pozostawiając wszelkie decyzje organom władzy (państwa autorytarne)
Kultura polityczna uczestnictwa
start learning
większość obywateli posiada wiedzę o funkcjonowaniu państwa i czynnie uczestniczy w systemie sprawowania władzy (demokracja)
Przejawy wysokiej kultury politycznej
start learning
przejrzystość reguł życia politycznego; publiczne dyskusje między oponentami politycznymi; wysoka frekwencja wyborcza; uczestnictwo w życiu politycznym na szczeblu lokalnym; zorganizowane formy protestu publicznego; występowanie aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego (w uzasadnionych przypadkach)
Czynniki kształtujące kulturę polityczną
start learning
warunki ekonomiczne; stopień utożsamiania się z władzą (czy udziela jej poparcia); dostęp do źródeł informacji (poziom wiedzy)
Mass media
start learning
środki masowego przekazu służące komunikowaniu się na szeroką skalę (telewizja, radio, Internet, prasa)
Funkcje mass mediów
start learning
informacyjna (możliwość dotarcia z informacją do szerokich grup odbiorców); interpretatora wydarzeń (komentarz, wytłumaczenie faktów); kulturotwórcza (animator kultury); edukacyjna (treści edukacyjne); opiniotwórcza (autorytety, opinie, oceny); rozrywkowa (zaspokajanie potrzeb widza)
Czwarta władza
start learning
nieformalne określenie środków masowego przekazu ze względu na ich ogromne możliwości oddziaływania na społeczeństwo (wpływ na decyzje konsumenckie, preferencje polityczne i zachowania społeczne)

Patologie władzy, czyli jak kultura władzy ulega degeneracjom

Fiszki wspierające podstawy wiedzy o społeczeństwie przydadzą się nie tylko licealistom, ale i studentom rozpoczynającym studia politologiczne lub socjologiczne. Zagadnienie władzy politycznej to także kwestia patologii władzy. I w tej dziedzinie fiszki porządkują zagadnienie nie tylko definicją, ale i przykładami. Definicja patologii władzy wyjaśnia, że ową patologią są "wszelkie zjawiska związane ze sprawowaniem władzy, które odbiegają od ogólnie przyjętych norm". Przy czym normy te bywają nie tylko prawne, wyrażone wprost, ale i społeczne, czasem na granicy werbalizacji, a więc możliwości słownego sformułowania. Od czasów starożytnej refleksji nad władzą, a zwłaszcza dzieła - "Polityki" Arystotelesa założenie, że władza ma służyć ogółowi i dobru wszystkich obywateli było podstawą rozumienia sfery publicznej jako agory. Władza miała wspierać społeczeństwo. Patologie władzy pojawiły się jednakże tak szybko, jak tylko z władzą zaczęto łączyć wszelkie przywileje, od finansowych do wysokiego statusu społecznego.

Patologie władzy - jakie to zjawiska?

Patologie władzy to między innymi: biurokracja, centralizacja, korupcja, partykularyzm, nepotyzm, klientelizm i brutalizacja polityki. Każde z tych pojęć zostało szczegółowo omówionych w zestawie fiszek. Władza stosowane wbrew zasadzie dobra wspólnego może wygenerować szereg patologii, które jednakże wcale nie dowodzą, że demokracja jest systemem wadliwym. Wadliwe są tylko jej patologie. Patologie władzy to nie jest argument na rzecz przejmowania władzy przez jakiekolwiek grupy interesu.

Comments:

Grzegorz wrote: 2010-12-02 19:32:58
prawdajest taka - komunizm spaczył nasz naród , rak toczy nasze organizmy od śeodka i może za kilkadzieśiąt lat BĘDZIE LEPIEJ mam taką cichą nadzieje

kicia wrote: 2011-06-02 19:15:07
very good ;p

You must sign in to write a comment