Państwo, ustroje polityczne, demokracja

 0    34 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest państwo?
start learning
terytorium zamieszkiwane przez ludzi kierowanych przez określoną władzę
Rodzaje funkcji państwa i przykłady
start learning
- wewnętrzne (drogi, szkoły, tworzenie prawa), -zewnętrzne (dobre stosunki z innymi państwami)
Cechy państwa
start learning
a) terytorialność (obszar); b) polityczność (władze); c) suwerenność (niezależność); d) przymusowość (każdy należy do państwa); e) powszechność (podleganie prawu zamieszkiwanego państwa)
Rodzaje państw ze względu na strukturę obszaru i ich przykłady
start learning
a) unitarne (jednolite), np. Polska, Chiny; b) federacje (złożone), np. USA, Szwajcaria.
Co to jest secesja?
start learning
odłączenie się, wystąpienie z federacji i utworzenie nowego państwa
Funkcje wewnętrzne państwa i ich wyjaśnienie
start learning
a) funkcja prawodawcza (ustanawianie praw regulujących funkcjonowanie państwa); b) funkcja administracyjna (realizowanie poprzez urzędy zadań zgodnych z prawem i z polityką rządu; c) funkcja porządkowa (utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa przez policję oraz wymiar sprawiedliwości); d) funkcja kulturalno - oświatowa (wspomaganie przez państwo kultury i edukacji, wspieranie sztuki, finansowanie muzeów, budowa szkół); e) funkcja socjalna (dostarczanie pomocy osobom, które z powodu wieku, niepełn
Funkcje zewnętrzne państwa i ich wyjaśnienie
start learning
a) kontakty międzynarodowe (zabezpieczanie interesów państwa i jego obywateli na scenie międzynarodowej, działalność dyplomatyczna); b) obrona granic (utrzymywanie sił zbrojnych strzegących granic przed napaścią innych państw)
Co to jest obywatelstwo?
start learning
potwierdzenie oficjalnej przynależności do danego państwa i podporządkowanie obowiązującym w nim prawom
Kto może nadawać obywatelstwo?
start learning
prezydent po złożeniu odpowiedniego wniosku
Co to jest repatriacja?
start learning
powrót do ojczyzny osób, które z różnych przyczyn znalazły się poza granicami kraju
Modele nabywania obywatelstwa
start learning
a) prawo krwi (dziedziczenie obywatelstwa po rodzicach); b) prawo ziemi (uzyskanie obywatelstwa państwa, na którym się urodziło)
Warunki nabywania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców
start learning
a) posiadanie obywatelstwa polskiego przynajmniej przez jednego z rodziców; b) posiadanie narodowości polskiej i powrót do ojczyzny w wyniku repatriacji c) zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim d) legalne zamieszkiwanie w Polsce co najmniej od pięciu lat, a także wystąpienie o nadanie obywatelstwa
Podział państw ze względu na formę rządów
start learning
a) republiki (najwyższe władze, prezydent i parlament są wybierane przez społeczeństwo, może być w niej system prezydencki lub parlamentarny); b) monarchie (dożywotnio pełniący władzę władca)
Podział monarchii
start learning
a) dziedziczna (z ojca na syna); b) elekcyjna (z wyboru); c) absolutna (nieograniczona władza władcy); d) parlamentarna (władca tylko reprezentuje państwo); e) konstytucyjna (władca opiera rządy o konstytucję)
Podział państw ze względu na sposób sprawowania władzy
start learning
a) demokratyczne (społeczeństwo ma pełnię praw, władza wybierana przez społeczeństwo); b)autorytarne (społeczeństwo ma tylko część praw, władza oparta o autorytet rządzącego, np. Watykan); c) totalitarne (społeczeństwo bez praw, całkowicie posłuszne władzy wskutek: przemocy fizycznej i psychicznej, cenzury, inwigilację (bycie pod obserwacją))
Co to jest ustrój polityczny?
start learning
sposób sprawowania władzy, relacje pomiędzy poszczególnymi jej organami, zasady prawne, a także prawa i obowiązki obywateli określające ich udział w rządzeniu państwem
Co to jest pucz?
start learning
Zbrojny zamach stanu, którego uczestnicy dążą do obalenia dotychczasowej władzy
Co to jest indoktrynacja?
start learning
proces systematycznego i świadomego wpajania członkom społeczeństwa oficjalnej ideologii państwowej
Co to jest ideologia?
start learning
idee i poglądy grupy osób dotyczące przekształcenia istniejącego świata oraz życia społecznego
Co to jest demokracja?
start learning
władza ludzi, którzy podejmują różne decyzje
Kiedy i gdzie powstała demokracja?
start learning
V wieku p.n.e. w starożytnej Grecji
Zalety demokracji
start learning
a) swoboda wypowiedzi; b) to my decydujemy; c) prawo do własnego zdania; d) gwarancja udziału pełnoletnich obywateli w życiu społecznym i politycznym;
Wady demokracji
start learning
a) większość narzuca wolę mniejszości; b) zróżnicowanie majątkowe; c) utrudnione szybkie podejmowanie decyzji w sprawach najważniejszych
Podział demokracji
start learning
a) pośrednia (decyzje podejmują radni i posłowie); b) bezpośrednia(decyzje podejmują obywatele).
Kim są radni i posłowie?
start learning
wyznaczeni przez obywateli przedstawiciele, którzy decydują w imieniu swoich wyborców w różnych sprawach
Co to jest referendum?
start learning
forma głosowania, w której obywatele opowiadają się za przedstawioną sprawą lub przeciw niej odpowiadając tak lub nie
Co to jest plebiscyt?
start learning
głosowanie, w którym uczestniczą mieszkańcy danego terytorium
Na czym polega inicjatywa obywatelska?
start learning
polega na zgłoszeniu do parlamentu wniosku o zmianę istniejącego lub stworzenie nowego prawa
Co to są konsultacje społeczne?
start learning
są przeprowadzane, kiedy chcą oni poznać zdanie społeczeństwa na określony temat
Podział praw obywatelskich
start learning
a) prawa osobiste; b) prawa i wolności polityczne; c) prawa i wolności socjalne, ekonomiczne i kulturalne
Przykłady praw osobistych
start learning
a) prawo do bezstronnego sądu; b) prawo do ochrony życia; c) zakaz stosowania tortur; d) równość obywateli; e) prawo nietykalności osobistej; f) prawo do religii
Przykłady praw i wolności politycznych
start learning
a) prawo do obywatelstwa; b) wolność zgromadzeń; c) prawo do uczestniczenia w życiu publicznym
Przykłady praw i wolności socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych
start learning
a) prawo do ochrony zdrowial b) prawo do ochrony własności; c) wolności wyboru zawodu; d) prawo do nauki; e) prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym
Co to jest nepotyzm?
start learning
praktyka, w której politycy lub wyżsi urzędnicy zapominają o tym, że powinni służyć państwu oraz społeczeństwo i działają w interesie własnym i znajomych

You must sign in to write a comment