Demokracja - podstawy

3  1    18 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Formy demokracji pośredniej
start learning
wybór organów sprawujących władzę; list otwarty; petycja
Formy demokracji bezpośredniej
start learning
referendum; inicjatywa obywatelska; zgromadzenie; weto ludowe; plebiscyt; recall; konsultacje społeczne; ludowa skarga konstytucyjna
List otwarty
start learning
pismo interwencyjne adresowane do instytucji państwa lub osób pełniących funkcje państwowe; treść listu udostępniona jest obywatelom za pomocą środków masowego przekazu; list ma za zadanie zwrócenie uwagi opinii publicznej na dane zagadnienie
Przykłady sławnych listów otwartych
start learning
List 34 (1964r., protest przeciwko cenzurze); Memoriał 59 (1975/1976r., protest przeciwko zmianom w konstytucji PRL – wpisaniu do niej kierowniczej roli PZPR i wieczystego sojuszu z ZSRR)
Petycja
start learning
pismo skierowane do władz w celu wyrażenia stanowiska w danej sprawie
Referendum
start learning
powszechne głosowanie wszystkich uprawnionych do głosowania obywateli; krajowe lub konstytucyjne
Referendum może mieć charakter
start learning
rozstrzygający – decyduje o wejściu w życie danego zapisu prawnego lub decyzji politycznej; konsultatywny – decyduje właściwy organ biorąc pod uwagę wynik referendum
Inicjatywa obywatelska
start learning
projekt ustawy poparty przez grupę 100 tysięcy obywateli uprawnionych do głosowania; obowiązkiem Marszałka Sejmu jest przyjęcie takiego projektu i poddania go pod głosowanie
Zgromadzenie
start learning
minimum 15 osób w miejscu publicznym; celem jest przeprowadzenie dyskusji lub wyrażenie stanowiska (legalne zgromadzenie musi posiadać zezwolenie władz miejskich)
Weto ludowe
start learning
sprzeciw wobec decyzji władzy i rozwiązań prawnych
Plebiscyt
start learning
forma referendum; głosowanie na danym obszarze, które ma za zadanie określić jego przynależność terytorialną lub głosowanie nad aktem prawnym będące miernikiem zaufania obywateli wobec władzy
Konsultacje społeczne
start learning
zasięgnięcie opinii wśród bezpośrednio zainteresowanych poprzez bezpośrednie spotkania, ankiety, sondaże
Ludowa skarga konstytucyjna
start learning
prawo obywatela do zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności prawa z konstytucją
Zasady demokracji
start learning
suwerenność narodu; podział i równowaga władz (trójpodział władz i ich wzajemna niezależność); konstytucjonalizm i praworządność; pluralizm
Ile przeprowadzono w Polsce referendów po roku 1989?
start learning
cztery
Pierwsze referendum po roku 1989:
start learning
dwa referenda przeprowadzone 18.02.1996r.: Referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli; Referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego
Kiedy odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej Konstytucji RP?
start learning
25 maja 1997 roku
Kiedy odbyło się referendum w sprawie wstąpienia Polski do UE?
start learning
7 i 8 czerwca 2003 roku

You must sign in to write a comment