Legislacja – podstawowe informacje

 0    22 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym jest droga legislacyjna?
start learning
wieloetapowym procesem przyjmowania nowego prawa przez władzę ustawodawczą
Pierwszy krok na drodze legislacyjnej to:
start learning
przedłożenie projektu ustawy przez wnioskodawcę marszałkowi Sejmu (wraz ze wskazaniem na skutki finansowe wprowadzenia jej w życie)
Co może zrobić marszałek Sejmu z projektem nowej ustawy?
start learning
zwrócić wnioskodawcy jeżeli nie spełnia wymogów regulaminowych; skierować do pierwszego czytania (na posiedzeniu Sejmu lub właściwej komisji); skierować projekt do Komisji Ustawodawczej by oceniła, czy nie jest sprzeczny z prawem; skierować projekt do ekspertów Komisji Europejskiej, by ocenili jego zgodność z prawem Unii Europejskiej
W ilu czytaniach sejm rozpatruje projekt ustawy?
start learning
w trzech (do czasu zakończenia drugiego czytania wnioskodawca może sam wycofać projekt)
Jaką większością Sejm uchwala ustawy?
start learning
zwykła większość głosów w obecności min. połowy ustawowej liczby posłów
Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje:
start learning
uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę; pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy; debata w sprawie ogólnych zasad projektu
Jakie możliwości ma Sejm po pierwszym czytaniu ustawy?
start learning
może odrzucić projekt w całości lub skierować go do Komisji Sejmowej
Jakie możliwości ma Komisja Sejmowa po pierwszym czytaniu projektu ustawy?
start learning
może przyjąć projekt bez zastrzeżeń; przyjąć projekt z określonymi poprawkami; odrzucić projekt; wnioskować do marszałka Sejmu o poprawienie projektu
Drugie czytanie projektu ustawy obejmuje:
start learning
przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji; przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie ewentualnych poprawek i wniosków
Jakie znaczenie mają poprawki w drugim czytaniu projektu ustawy?
start learning
jeżeli po drugim czytaniu zostały zgłoszone poprawki, projekt kieruje się ponownie do komisji, które go rozpatrywały; komisje po rozpatrzeniu poprawek, przedstawiają Sejmowi dodatkowe sprawozdanie, w którym wnioskują o ich przyjęcie lub odrzucenie
Kto może zgłaszać poprawki?
start learning
wnioskodawcy; posłowie; Rada Ministrów
Trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje:
start learning
przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub (jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji) przedstawienie poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania; głosowanie
Porządek głosowania w trzecim czytaniu
start learning
głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości; głosowanie poprawek do poszczególnych artykułów; głosowanie projektu w całości. W brzmieniu zaproponowanym przez komisje
Skrócenie drogi legislacyjnej przez Sejm może nastąpić poprzez:
start learning
natychmiastowe skierowanie do pierwszego czytania; niezwłoczne skierowanie do drugiego czytania zaraz po pierwszym
Po zakończeniu prac nad ustawą marszałek Sejmu:
start learning
przesyła treść przyjętej ustawy marszałkowi Senatu i Prezydentowi
Prace Senatu nad ustawą trwają maksymalnie:
start learning
30 dni – po upływie tego terminu ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm
Senat może ustawę:
start learning
przyjąć bez zmian; uchwalić poprawki; odrzucić ustawę w całości
Wprowadzenie poprawek przez Senat oznacza:
start learning
że ustawa wraca do Sejmu, który może poprawki przyjąć lub odrzucić
Odrzucenie ustawy w całości lub w części oznacza:
start learning
że ustawa zostaje odrzucona, chyba że Sejm przegłosuje jej przyjęcie wbrew woli Senatu (bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów
Prezydent może ustawę:
start learning
podpisać w ciągu 21 dni i zarządzić jej publikację w Dzienniku Ustaw; skierować do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny (którego decyzja jest wiążąca – ustawę zgodną z Konstytucją Prezydent musi podpisać, a niezgodnej nie może zawetować)
Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna ustawę za częściowo niezgodną z Konstytucją:
start learning
Prezydent podpisuje ustawę z pominięciem przepisów niezgodnych z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia nizgodności
Weto prezydenckie wobec ustawy powoduje:
start learning
że ustawa wraca do Sejmu, który może ponownie przyjąć ustawę (obalić weto) większością 3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – Prezydent musi wtedy ustawę podpisać w przeciągu tygodnia

You must sign in to write a comment