Pani Asia spr. natural environment

 0    83 flashcards    kamilmordziak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
środowisko naturalne
start learning
Natural Environment
problemy ochrony środowiska / zagrożenia dla środowiska
start learning
ENVIRONMENTAL PROBLEMS/THREATS TO THE ENVIRONMENT
nagromadzające / gnijące śmieci
start learning
piled-up/rotting rubbish
nielegalne wysypiska
start learning
Illegal landfills
zaśmiecone ulice
start learning
littered streets
zanieczyszczone powietrze / woda / zanieczyszczenie powietrza / wody
start learning
polluted air/water/ air/water pollution
efekt cieplarniany, który prowadzi do globalnego ocieplenia
start learning
greenhouse effect WHICH LEADS TO global warming
uszkodzenie warstwy ozonowej
start learning
depletion of the ozone layer
kwaśne deszcze
start learning
acid rains
głód
start learning
famine
oddychać powietrzem
start learning
unbreathable air
wzrost liczby osób cierpiących na alergie
start learning
the increase in the number of people suffering from allergies
zagrożone/wymarłe gatunki
start learning
endangered species, extinct species
wyginąć
start learning
to become extinct
skażona woda
start learning
contaminated water
szkodliwe działanie
start learning
HARMFUL ACTIVITY
wysypisko śmieci
start learning
Dump rubbish
uliczne / leśne śmieci
start learning
Litter streets//forest
emisja dwutlenku węgla
start learning
To Emit carbon dioxide
uwalniają gazy trujące
start learning
Release poisonous gases
emisja dwutlenku węgla
start learning
The emissions of carbon dioxide
spaliny samochodowe (te z motocykli też;)
start learning
Exhaust fumes
plamy ropy
start learning
Oil spills
paliwa kopalne
start learning
Fossil fuels
wyczerpywać surowce naturalne
start learning
Exploit natural resources
kłusować
start learning
Poach
Hunt animals for tusks
start learning
Hunt animals for tusks
nosić futra
start learning
Wear fur coats
wycinanie lasów
start learning
Deforestation
wycinać drzewa
start learning
Cut down trees
zniszczenie siedliska zwierząt
start learning
Destroy animals’ habitat
używać nawozów sztucznych
start learning
Use chemical fertilizers
freony
start learning
CFCs
zniszczenie lasków tropikalnych
start learning
Destruction of rain forest
ludzie
start learning
PEOPLE
eko-wojownicy
start learning
eco-warriors
ekolodzy
start learning
conservationists
służby komunalne
start learning
municipal services
truciciele
start learning
polluters
ochrona środowiska na dużą skalę
start learning
PROTECTING ENVIRONMENT ON A LARGE SCALE
korzystać z energii słonecznej
start learning
use solar power
budować oczyszczalnie ścieków
start learning
build sewage plants
chronić przyrodę / nature / energię
start learning
conserve wildlife/nature/energy
ochraniać zagrożone gatunki
start learning
preserve endangered species
zakładać rezerwaty
start learning
set up nature/wildlife reserves
zwalaczać nielegalne pozbywanie się śmieci
start learning
fight illegal rubbish dumping
zatrzymać nielegalne polowania
start learning
stop illegal hunting
prowadzić kampanie
start learning
launch campaigns
podnieść świadomość publiczną
start learning
raise public awareness
rozwijać transport publiczny
start learning
develop public transport
rozwijać ścieżki rowerowe
start learning
develop cycle lanes
wprowadzić przepisy regulujące prawa zwierząt
start learning
introduce laws regulating animal rights
zakazać samochodów w cetrum miasta
start learning
ban cars from city center
rozwijać alternatywne źródła energii
start learning
develop alternative sources of energy
inwestować w projekty odnawialnych źródeł energii
start learning
invest in RENEWABLE SOURCES OF ENERGY projects
zapewnić pojemniki na szkło
start learning
provide bottle banks
wprowadzić zakaz handle kością słoniową / futrami
start learning
impose a ban on ivory/fur coats trading
właściwe odprowadzanie ścieków
start learning
proper sewage disposal
zakaz toreb plastikowych
start learning
ban plastic carrier bags
dotowanie schronisk dla zwierząt
start learning
subsidize animal shelters
rozwijać przemysł recyklingowy
start learning
develop recycling industry
organizować akcje sprzątania świata
start learning
organize clean-up actions
indywidualne działania
start learning
INDIVIDUAL ACTIONS
używać surowców wtórnych / opakowań biodegradowalnych
start learning
use recyclable materials/biodegradable packaging
oszczędzać wodę / energię (wyłączać światło)
start learning
save water/energy(switch off the light)
brać butelki do pojemników na szkło / butelki
start learning
take bottles into bottle bank
miejsce z kontenerami na butelki/pojemnik na zużyte butelki
start learning
bottle bank
podnosić śmieci
start learning
pick up litter
kupować produkty przyjazne dla środowiska
start learning
buy environmentally-friendly products
stosować naturalne nawozy
start learning
use natural fertilizers
korzystać z transport publicznego
start learning
use public transport
używać ponownie puste słoiki
start learning
reuse empty jars
segregować / sortować śmieci z gospodarstw domowych
start learning
segregate/sort household rubbish
używać bezołowiowej benzyny
start learning
use unleaded petrol
kupować produkty z minimalną ilością opakowania
start learning
buy items with minimal wrapping
kupować samochody z katalizatorem
start learning
buy a car with a catalytic converter
wprowadzać naturalną kontrolę /zwalczanie szkodników
start learning
introduce natural pest control
używać podlegających rozkładowi / biodegradowalnych opakowań
start learning
use biodegradable packaging
urządzenia elektryczne
start learning
electrical appliances
używać żarówek enegro-oszczędnych
start learning
use energy-efficient bulbs
pozostawić otwarty kran / zakręcić kran
start learning
leave water running/turn off the tap
palić śmieci
start learning
incinerate rubbish
zasadzić drzewo
start learning
plant a tree

You must sign in to write a comment