Oxford Excellence for matura Unit 1 Szkoła

 0    217 flashcards    erka22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kolega/koleżanka z klasy/szkoły
start learning
classmate, schoolmate
student
start learning
(college/university) student
zastępca dyrektora
start learning
deputy head (assistant principal)
egzaminator
start learning
examiner
dyrektor
start learning
head teacher (principal)
wykładowca
start learning
lecturer
korepetytor
start learning
(personal) tutor
uczeń
start learning
schoolboy
uczennica
start learning
schoolgirl
uczeń
start learning
student, pupil
nauczyciel
start learning
teacher
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
bufet, stołówka
start learning
cafeteria, canteen
klasa
start learning
classroom
sala komputerowa
start learning
computer lab, IT suite, ICT unit
sala gimnastyczna
start learning
gym, gymnasium
korytarz, hol
start learning
hall
gabinet dyrektora
start learning
headmaster's office
laboratorium
start learning
laboratory, lab
biblioteka
start learning
library
szafka
start learning
locker
sekretariat
start learning
office
plac zabaw
start learning
playground
pracownia (fiz., biol. lub chem.)
start learning
science lab
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room
przerwa
start learning
break
wolna lekcja, okienko
start learning
free period
wakacje
start learning
holidays (vacation)
długa przerwa
start learning
lunch break
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable (schedule)
przerwa zimowa
start learning
winter break
dzwonek dzwoni o (godzinie)
start learning
the bell goes at
zajęcia w szkole kończą się w dniu
start learning
school breaks up on
plastyka, sztuka
start learning
art, arts
przedsiębiorczość
start learning
business studies
informatyka
start learning
computer studies, information technology
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
przedmioty humanistyczne
start learning
humanities
historia
start learning
history
matematyka
start learning
mathematics, maths
muzyka
start learning
music
wychowanie fizyczne
start learning
physical education (PE)
religia
start learning
religious education (RE)
nauki społeczne
start learning
social sciences
przedmioty szkolne
start learning
subjects
przedmioty artystyczne, związane ze sztukę
start learning
arts
przedmioty obowiązkowe
start learning
compulsory/mandatory
przedmioty nieobowiązkowe
start learning
optional
przedmioty ścisłe
start learning
science
aktywny
start learning
active
ambitny
start learning
ambitious
pomocny/niepomocny
start learning
cooperative/uncooperative
skrupulatny, sumienny
start learning
conscientious
twórczy
start learning
creative
sprawiedliwy/niesprawiedliwy
start learning
fair/unfair
utalentowany
start learning
gifted, talented
pracowity
start learning
hard-working
leniwy
start learning
lazy
zmotywowany
start learning
motivated
nerwowy
start learning
nervous
pasywny, bierny
start learning
passive
profesjonalny
start learning
professional
punktulany
start learning
punctual
zrelaksowany, odprężony
start learning
relaxed
niedbały
start learning
sloppy
systematyczny
start learning
systematic
uczęszczać (na kurs/do szkoły)
start learning
attend (a course/a school)
obecność
start learning
attendance
być nieobecnym
start learning
be absent
zostać usuniętym ze szkoły
start learning
be expelled from school
być obecnym
start learning
be present
zostać zawieszonym (w prawach ucznia)
start learning
be suspended
doktor (stopień naukowy)
start learning
doctor of philosophy (PhD)
przestać chodzić (na kurs/do szkoły)
start learning
drop out from (a course/a school)
uzyskać, otrzymać
start learning
get, obtain
świadectwo
start learning
~a certificate
stopień (naukowy)
start learning
~a degree
dyplom
start learning
~a diploma
dostać się na uczelnię
start learning
get into university
absolwent (uniwersytetu)
start learning
graduate
skończyć (uczelnię)
start learning
graduate from (a university)
ukończyć szkołę
start learning
leave school
magister nauk humanistycznych
start learning
Master of Arts (MA)
magister nauk ścisłych
start learning
Master of Science (MSc)
płacić czesne
start learning
pay a fee
wagarować
start learning
play truant
dziennik
start learning
register
absolwent
start learning
school leaver
opuszczać lekcje, uciekać
start learning
skip classes
sprawdzać obecność
start learning
take the register
zdolność
start learning
ability
zadać wypracowanie (na temat)
start learning
assing an essay (on sth)
być na lekcji
start learning
be at a class/ a lesson
przeglądać strony internetowe
start learning
browse websites
znęcać się nad kimś
start learning
bully sb
przeprowadzać eksperyment
start learning
carry out an experiment
łączyć, wiązać tekst z grafiką
start learning
combine text and graphics
zeszyt
start learning
copybook, exercise-book, notebook, folder
liczyć
start learning
count
wkuwać
start learning
cram, swot
ostateczny termin (wykonania pracy)
start learning
deadline
dzielenie
start learning
division
dyscyplina
start learning
discipline
wykonać
start learning
do
projekt (na jakiś temat)
start learning
~a project (on sth)
ćwiczenie
start learning
~an exercise/a task/an activity
mocno się starać
start learning
do one's best
rysować szkic
start learning
draw a sketch
badać coś pod mikroskopem
start learning
examine sth under the microscope
brać dodatkowe lekcje
start learning
get extra lessons
ocena
start learning
grade, mark
dostawać
start learning
get a ~
stawiać
start learning
give a ~
mieć głowę do liczb
start learning
have a good head for figures
mieć coś na końcu języka
start learning
have sth on the tip of the tongue
praca domowa
start learning
homework
odrabiać
start learning
do~
otrzymywać
start learning
get~
oddawać
start learning
hand in~
zadawać
start learning
set~
tablica interaktywna
start learning
interactive whiteboard
wiedza
start learning
knowledge
uczyć się czegoś na pamięć
start learning
learn sth by heart
robić błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
take notes
wykonać prezentację
start learning
give a presentation
robić postępy
start learning
make progress
zapamiętywać daty
start learning
memorize dates
mnożenie
start learning
multiplification
dzień otwarty
start learning
open day
komitet rodzicielski
start learning
parent-teacher organization
grać w piłkę ręczną
start learning
play handball
posługiwać się mapą
start learning
read a map
brzmieć znajomo
start learning
ring a bell
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
umiejętności
start learning
skill
rozwiązać zadanie
start learning
solve a problem
ortografia
start learning
spelling
studiować prawa człowieka i politykę
start learning
study human rights and politics
zrobić sobie przerwę
start learning
take a break
podręcznik
start learning
textbook, coursebook
mundurek
start learning
uniform
napisać recenzję
start learning
write a review
ocenianie
start learning
assessment
oszukiwać, ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
przystąpić do egzaminu wstępnego
start learning
do an entrance exam
egzamin
start learning
exam
zdać dobrze/źle
start learning
do well/badly in an ~
oblewać
start learning
fail an ~
próbny
start learning
mock ~
zdawać
start learning
pass an ~
powtarzać do
start learning
revise for ~
przystępować po raz drugi do
start learning
retake/re-sit an ~
przystępować do
start learning
take an ~
końcowy
start learning
school-leaving ~
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
sprawdzać/poprawiać egzaminy
start learning
mark/correct exam papers
przygotowywać się do czegoś
start learning
prepare for sth
test
start learning
test
zrobić
start learning
do a ~
otrzymać wyniki
start learning
get the results of a ~
zrobić, dać
start learning
give a ~
z (czegoś, jakiegoś przedmiotu)
start learning
~in
uczyć się do (klasówki/egzaminu)
start learning
study for (a test/an exam)
szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
start learning
college
państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na dotychczasowe wyniki w nauce
start learning
comprehensive school (UK)
zajęcia do wyboru
start learning
elective/optional courses
szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
start learning
grammar school (UK)
szkoła średnia dla uczniów w wieku 13-15 lat
start learning
junior high school (US)
żłobek
start learning
nursery
świadectwo szkolne
start learning
report (US report card)
stypendium
start learning
scholarship
szkoła
start learning
school
z internatem
start learning
boarding ~
prywatna
start learning
independent/private/public (UK) ~
koedukacyjna
start learning
mixed/co-educational ~
policealna
start learning
post-secondary ~
podstawowa
start learning
primary (US elementary) ~
średnia
start learning
secondary (US high) ~
tylko dla chłopców lub dziewcząt
start learning
single-sex ~
państwowa
start learning
state (US public)
zawodowa
start learning
vocational ~
kształcenie
start learning
schooling
szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
start learning
senior high school (US)
pożyczka studencka
start learning
student loan
program nauczania
start learning
syllabus, curriculum
uniwersytet, szkoła wyższa
start learning
university
zajęcia artystyczne
start learning
art club
lekcje baletu
start learning
ballet classes
stawiać sobie wyzwania
start learning
challenge oneself
chór
start learning
choir
grupa dyskusyjna
start learning
debating team
teatr
start learning
drama
klub ochrony środowiska
start learning
environmental club
rozpoznawać swoje zdolności
start learning
explore one's abilities
być wysportowanym, w dobrej formie
start learning
get fit
gimnastyka
start learning
gymnastics
koło zainteresowań
start learning
interest club
przyłączyć się do (klubu/drużyny)
start learning
join (a club/a team)
zdobyć umiejętność kierowania ludźmi
start learning
learn leadership and management skills
uczyć się gry na trąbce
start learning
learn the trumpet
poznawać nowych ludzi
start learning
meet new people
uczestniczyć w zajęciach poza lekcyjnych
start learning
participate in extra-curricular activities
fotografowanie
start learning
photography
grać w zespole muzycznym
start learning
play in a band
uprawiać gry zespołowe
start learning
play in team sports
zespół rockowy
start learning
rock band
mieć podobne zainteresowania (jak)
start learning
share one's interests (with)
drużyna sportowa
start learning
sports team
unikać złych nawyków
start learning
stay away from bad habits
związek uczniowski
start learning
student union
radio
start learning
the radio
kronika szkolna
start learning
yearbook

You must sign in to write a comment