Longman rozszerzony, 3. Szkoła (At University, Problems and Solutions)

5  1    66 flashcards    atashi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pracownik naukowy
start learning
academic
czasopismo naukowe
start learning
academic journal
rok akademicki
start learning
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
start learning
apply to a university
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
licencjat
start learning
BA (Bachelor of Arts)/BSc (Bachelor of Science)
kampus uniwersytecki
start learning
campus
dziekan
start learning
dean
stopień naukowy
start learning
degree
rozprawa naukowa
start learning
dissertation
akademik
start learning
dorm/halls
dostać stypendium
start learning
get a scholarship/grant
absolwent
start learning
graduate
ukończyć studia
start learning
graduate
wykładowca
start learning
lecturer
praca magisterska/licencjacka/doktorska
start learning
MA/BA/PhD thesis
doktor, doktorat
start learning
PhD
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
start learning
postgraduate course
praca (publikacja) naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical (leave)
seminarium naukowe
start learning
seminar
praca semestralna
start learning
term paper
czesne
start learning
tuition/university fees
seminarium
start learning
tutorial
student pierwszych trzech lat (przed uzyskaniem licencjatu)
start learning
undergraduate
warsztaty, zajęcia praktyczne
start learning
workshop
ekonomia
start learning
Economics
wydział
start learning
faculty
psychologia
start learning
Psychology
nauki społeczne
start learning
Social Sciences
socjologia
start learning
Sociology
językoznawstwo
start learning
Linguistics
prawo
start learning
Law
nauki humanistyczne
start learning
Humanities
nauki ścisłe i przyrodnicze
start learning
Science
umiejętności/zdolności
start learning
abilities/skills
nadpobudliwość psychoruchowa
start learning
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
przeciętny
start learning
average
nie chodzić do szkoły (np. z powodu choroby)
start learning
be off school
rozwijać pewność siebie (u kogoś)
start learning
build sb's confidence
kwestionować ustalone reguły
start learning
challenge the established rules
ściągać
start learning
cheat
ściąga
start learning
crib notes/cheat notes
radzić sobie/nie radzić sobie w szkole/podczas egzaminów
start learning
do well/badly at school/in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny, dyslektyk
start learning
dyslexic
psycholog szkolny
start learning
educational psychologist
wydalić kogoś (ze szkoły)
start learning
expel sb (from school)
wydalenie
start learning
expulsion
nie zdołać czegoś osiągnąć
start learning
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
start learning
failure
mieć problemy, trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny z (matematyki)
start learning
hopeless at (Maths)
nieczytelny
start learning
illegible
niepiśmienny
start learning
illiterate
indywidualne podejście
start learning
individual approach
trudności w uczeniu się
start learning
learning dificulties
umiejętność czytania i pisania
start learning
literacy
pokonywać problemy
start learning
overcome problems
słabo wykształcone społeczeństwo
start learning
poorly educated society
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzić na wagary
start learning
skip/skive lessons/classes/school
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
przemyśleć problemy
start learning
think through problems
słabe punkty
start learning
weaker areas
magister
start learning
MA (Master of Arts)/MSc (Master of Science)

You must sign in to write a comment