Longman, repetytorium (poziom rozszerzony) - Szkoła

 0    173 flashcards    Madann
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkoła z internatem
start learning
boarding school
szkoła niepubliczna
start learning
independent school
gimnazjum (BrE)
start learning
middle school
gimnazjum (AmE)
start learning
junior high school
przedszkole
start learning
nursery school/kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła średnia (AmE)
start learning
high school
szkoła (BrE)
start learning
state school
szkoła (AmE)
start learning
public school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
obowiązkowy
start learning
compulsory
zastępca dyrektora (BrE)
start learning
deputy head
zastępca dyrektora (AmE)
start learning
assistant principal
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activities
realizować program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawca
start learning
form teacher
dyrketor/dyrektorka (AmE)
start learning
head teacher/principal
dyrketor/dyrektorka
start learning
headmaster/headmistress
nieobowiązkowy
start learning
optional
czesne
start learning
school fees
rok szkolny
start learning
school year
edukacja państwowa
start learning
state education
program nauczania
start learning
syllabus/curriculum
semestr
start learning
term
plecak
start learning
backpack
cyrkiel
start learning
compass/compasses
segregator
start learning
file
teczka
start learning
folder
pióro wieczne
start learning
fountain pen
zakreślacz
start learning
highlighter
dziurkacz
start learning
hole punch
notatnik
start learning
notepad
spinacz (do papieru)
start learning
paperclip
temperówka
start learning
pencil sharpener
gumka
start learning
rubber
linijka
start learning
ruler
ekierka
start learning
set square
zszywacz
start learning
stapler
tablica (biała)
start learning
whiteboard
pisak do tablicy
start learning
whiteboard marker
analizować (wykres)
start learning
analyse (a graph)
ekonomia
start learning
Economics
język angielski, literatura angielska
start learning
English Literature
wypracowanie
start learning
essay
przedmioty ścisłe, przyrodnicze
start learning
Science
rozwiązywać równania
start learning
solve equations
teksty źródłowe
start learning
source texts
opisać doświadczenie
start learning
write up an experiment
odpowiednik matury (BrE)
start learning
A-levels
ogłaszać wyniki egzaminu
start learning
announce exam results
ocena, ocenianie
start learning
assessment
certyfikat, świadectwo
start learning
certificate
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
egzamin zewnętrzny/wewnętrzny
start learning
external/internal exam
oblać egzamin
start learning
flunk an exam
egzamin zdawany dwa lata przed A-levels
start learning
GCSEs
stopień, ocena
start learning
grade
średnia ocen
start learning
grade point average
ocena, stopień wyrażony w punktach
start learning
mark
sprawdzać, oceniać
start learning
mark
egzamin próbny
start learning
mock exam
zdać (egzamin) ze świetnym wynikiem
start learning
pass with flying colours
zdać/nie zdać testu/egzaminu
start learning
pass/fail a test/an exam
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past papers
zdawać egzamin ponownie
start learning
resit/retake an exam
świadectwo szkolne
start learning
(school) report
egzamin na koniec nauki szkolnej
start learning
school-leaving exam
otrzymać 100 punktów
start learning
score/get 100 points
przygotować egzamin
start learning
set an exam
podejść do egzaminu
start learning
sit/take an exam
pisać sprawdzian
start learning
take a test
sprawdzać obecność
start learning
take the register/attendance
pracownik naukowy
start learning
academic
czasopismo naukowe
start learning
academic journal
rok akademicki
start learning
academic year
ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet
start learning
apply to a university
uczęszczać na wykłady
start learning
attend lectures
licencjat
start learning
BA (Bachelor of Arts)/BSc (Bachelor of Science)
kampus uniwersytecki
start learning
campus
dziekan
start learning
dean
stopień naukowy
start learning
degree
rozprawa naukowa
start learning
dissertation
akademik
start learning
dorm/halls
dostać stypendium
start learning
get a scholarship/grant
absolwent
start learning
graduate
ukończyć studia
start learning
graduate
wykładowca
start learning
lecturer
praca magisterska/licencjacka/doktorska
start learning
MA/BA/PhD thesis
doktor, doktorat
start learning
PhD
studia magisterskie (po licencjacie) lub podyplomowe
start learning
postgraduate course
praca (publikacja) naukowa
start learning
research paper
urlop naukowy
start learning
sabbatical (leave)
seminarium naukowe
start learning
seminar
praca semestralna
start learning
term paper
czesne
start learning
tuition/university fees
seminarium
start learning
tutorial
student pierwszych trzech lat (przed uzyskaniem licencjatu)
start learning
undergraduate
warsztaty, zajęcia praktyczne
start learning
workshop
wydział
start learning
faculty
psychologia
start learning
Psychology
nauki społeczne
start learning
Social Sciences
socjologia
start learning
Sociology
językoznawstwo
start learning
Linguistics
prawo
start learning
Law
nauki humanistyczne
start learning
Humanities
umiejętności/zdolności
start learning
abilities/skills
nadpobudliwość psychoruchowa
start learning
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
przeciętny
start learning
average
rozwijać pewność siebie (u kogoś)
start learning
build sb's confidence
kwestionować ustalone reguły
start learning
challenge the established rules
ściągać
start learning
cheat
ściąga
start learning
crib notes/cheat notes
radzić sobie/nie radzić sobie w szkole/podczas egzaminów
start learning
do well/badly at school/in exams
dysleksja
start learning
dyslexia
dyslektyczny, dyslektyk
start learning
dyslexic
psycholog szkolny
start learning
educational psychologist
wydalić kogoś (ze szkoły)
start learning
expel sb (from school)
wydalenie
start learning
expulsion
nie zdołać czegoś osiągnąć
start learning
fail to achieve sth
porażka, niepowodzenie
start learning
failure
mieć problemy, trudności
start learning
have a hard time
beznadziejny z (matematyki)
start learning
hopeless at (Maths)
nieczytelny
start learning
illegible
niepiśmienny
start learning
illiterate
indywidualne podejście
start learning
individual approach
trudności w uczeniu się
start learning
learning difficulties
umiejętność czytania i pisania
start learning
literacy
pokonywać problemy
start learning
overcome problems
słabo wykształcone społeczeństwo
start learning
poorly educated society
zajęcia wyrównawcze
start learning
remedial classes
chodzić na wagary
start learning
skip/skive lessons/classes/school
specjalne potrzeby edukacyjne
start learning
special educational needs
przemyśleć problemy
start learning
think through problems
słabe punkty
start learning
weaker areas
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standards
rozwój ogólny
start learning
all-round development
mól książkowy
start learning
bookworm
przeprowadzać burzę mózgów, dyskutować
start learning
brainstorm
kreatywność
start learning
creativity
rozwijać zdolności artystyczne
start learning
develop artistically
wybitny, znakomity
start learning
distinguished
celować w czymś
start learning
excel at sth
wybitnie uzdolniony
start learning
gifted
omawiać (pracę domową)
start learning
give feedback (on homework)
nauczanie w domu
start learning
homeschooling
znać coś na wylot
start learning
know sth inside out
mądrala
start learning
know-it-all
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
znakomite oceny
start learning
outstanding grades
uważać, słuchać uważnie (kogoś)
start learning
pay attention (to sb)
przeprowadzać eksperymenty
start learning
run/carry out experiments
wyznaczać cele
start learning
set targets
kujon
start learning
swot
pupilek nauczyciela
start learning
teacher's pet
praca zespołowa
start learning
teamwork
być nieobecnym w szkole
start learning
be off school
odświeżyć (wiedzę z danego przedmiotu)
start learning
brush up (on sth)
nadrobić (materiał z zajęć)
start learning
catch up on (school work)
dogonić (resztę klasy)
start learning
catch up with (the rest of the class)
ściągać, spisywać (od kogoś)
start learning
copy (from sb)
rzucić szkołę
start learning
drop out of school
mieć zaległości w
start learning
fall behind with
zabrać się do pracy
start learning
get down to work
oddać (pracę domową/wypracowanie, rozprawkę)
start learning
hand in (homework/an essay)
zapisać, zanotować
start learning
jot/note down
Oby tak dalej! Tak trzymać!
start learning
Keep up the good work!
spóźnić się
start learning
turn up late

You must sign in to write a comment