Filec - II semestr

1  1    355 flashcards    myslniczka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podatek od osób fizycznych, podatek bezpośredni
start learning
indirect tax, tax on natural persons
podatek od osób prawnych, podatek bezpośredni
start learning
indirect tax, tax on legal persons
PIT, podatek pośredni
start learning
personal income tax, direct tax
CIT
start learning
corporate/corporation income tax
VAT
start learning
value added tax
podatek od towarów i usług
start learning
tax on goods and services
deklaracja podatkowa
start learning
tax declaration, tax return
ordynacja podatkowa
start learning
tax ordinance, general tax law
próg podatkowy
start learning
tax treshold, tax bracket, tax group
stawka opodatkowania %
start learning
tax rate, rate of taxation
zwrot podatku
start learning
tax refund/rebate
ulga podatkowa
start learning
tax relief
koszty uzyskania przychodu
start learning
tax deductible
unikanie (prawne) podwójnego opodatkowania
start learning
avoiding double taxation
uchylanie się(przestępstwo)
start learning
tax evasion
raj podatkowy
start learning
tax oasis, tax haven
luka w prawie podatkowym
start learning
taxation/tax loop hole, tax gap
urząd skarbowy
start learning
tax office
podatek obrotowy
start learning
turnover tax, general sales tax
podatek od wartości dodanej
start learning
value added tax (VAT)
podatek od zysków kapitałowych (podatek Belki)
start learning
capital gains tax
podatek od nieruchomości
start learning
real estate tax, immovable property tax
ciężar podatkowy
start learning
tax burden
podatek liniowy
start learning
flat tax
podatek progresywny (rośnie wraz z wzrostem dochodów)
start learning
progressive tax/rates
podatek lokalny, gminny
start learning
local tax, municipal tax
podstawa opodatkowania
start learning
taxable base
podatek u źródła
start learning
tax at source, withholding tax
podatek katasrtalny
start learning
cadastral/cadaster tax
ryczałt
start learning
lump sum taxation
urząd skarbowy w UK
start learning
Inland Revenue (IR)
urząd skarbowy w USA
start learning
Internal Revenue Service (IRS)
Ministerstwo Finansów
start learning
Ministry of Finance (MOF)
ogólne porozumienie w sprawie ceł i handlu
start learning
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Przedsiębiorstwo Wielonarodowe/ Ponadnarodowe
start learning
Multi National Corporation (MNC)
próg podatkowy
start learning
tax bracket
grupa podatkowa
start learning
tax group
karta podatkowa
start learning
tax card
metoda wyłączenia z opodatkowania
start learning
exemption method
ulga z tytułu wieku
start learning
age relief
podatek spadkowy
start learning
death duties, inheritance tax
podatek od darowizn
start learning
gift tax
podatek od zakładów (gier losowych)
start learning
betting tax
domiar podatkowy
start learning
back duty
podatek kawalerski/bykowy
start learning
bachelor tax
podwójna rezydencja podatkowa (183 dni)
start learning
dual residence
podatek od emisji CO2
start learning
CO2 duty
ośrodek/centrum życiowych interesów
start learning
centre of vital interest
opłaty drogowe
start learning
road toll
praca na czarno
start learning
moonlighting
ulga z tytułu posiadania dziecka
start learning
child relief
renta inwalidzka
start learning
disability pension
podatek od używek
start learning
sin tax, tobacco and alcohol tax
podatek od luksusu
start learning
luxury tax
podatek turystyczny
start learning
tourist tax
kwota wolna od podatku
start learning
tax-free amount
opłaty lotniskowe
start learning
departure tax, airport tax
podatek regresywny, malejący
start learning
degressive, regressive tax
Światowa Organizacja Handlu
start learning
World Trade Organisation (WTO)
opłata za wjazd do centrum miasta
start learning
congestion fee
ustawa
start learning
law, act, statute, bill
przychód
start learning
revenue
dochód
start learning
income
podatek od kopalin
start learning
mineral extraction tax
pieniądze pożyczone bez procentu (np. w rodzinie)
start learning
love money
anioł biznesu, sponsor
start learning
business angel
mamona, pieniądze
start learning
mammon
kredyt konsumpcyjny, konsumencki
start learning
consumer credit/loan
pięć podstawowych czynników zdolności kredytowej
start learning
five C's of credit
wiarygodność i intencja zapłacenia należności
start learning
character
zdolność do generowania odpowiednich strumieni pieniężnych
start learning
capacity
kapitał własny
start learning
capital
zabezpieczenie
start learning
collateral
odpowiednie warunki ekonomiczne
start learning
conditions
Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
start learning
consumer reporting agency
agencja badająca zdolność kredytową klienta
start learning
credit bureau
raport kredytowy, raport informacji kredytowej
start learning
credit report, consumer report
wniosek kredytowy
start learning
credit application
odmowa przyznania kredytu
start learning
denial notice
kredyt ratalny, terminowy
start learning
closed-end credit, installment credit
kredyt odnawialny, rewolwingowy
start learning
revolving credit, open-end credit
produkt kredytowy odnawialny/ nieodnawialny
start learning
revolving/non-revolving facility
linia kredytowa
start learning
line of credit
spłacane/niespłacane kredyty
start learning
performing/non-performing loans
instrument zbywalny
start learning
negotiable instrument
lichwa
start learning
usury
ustawa antylichwiarska
start learning
anti-usury laws
lichwiarz
start learning
usur
lichwiarski procent
start learning
usurious interest
zdolność kredytowa
start learning
creditability
wiarygodność kredytowa
start learning
creditworthiness
ocena zdolności kredytowej
start learning
credit rating
metoda obliczania zdolności kredytowej
start learning
credit scoring
zastaw
start learning
pledge
zastawnik
start learning
pledgee
zastawca
start learning
pledgor
prawa dotyczące uczciwego kredytowania
start learning
fair-lending laws
odsetki anulowane, umożone
start learning
interest cancelled
chwilówki, pożyczki krótkoterminowe
start learning
convenience credit, incidental credit
pożyczka na remont
start learning
home improvement loan
pułap wysokości kredytu (górna granica)
start learning
credit ceiling
kredyt jednodniowy
start learning
overnight
kredyt dla wybranej grupy zawodowej (np. lekarzy)
start learning
character loan
kredyt pomostowy, krótkoterminowe finansowanie pod inny, większy kredyt
start learning
bridge loan
stopa lombardowa
start learning
lombard rate
stopa refinansowa
start learning
refinance rate
stopa dyskontowa
start learning
discount credit rate
kredyt śróddzienny
start learning
intraday credit
kwota kredytowa pozostała do spłaty
start learning
outstanding credit
inkasowanie należności
start learning
debt collection
windykacja
start learning
collection of bad debts
upadłość konsumencka
start learning
personal/consumer bankruptcy
odsetki karne, podwyższone stawki
start learning
deliquency rates on loan payments and credit cards
usługi faktoringowe, inkasowanie wierzytelności przy użyciu stopy dyskontowej
start learning
factoring
zabezpieczenie przed inflacją
start learning
hedge against inflation
zajęcie pensji na koncie (komornicze)
start learning
garnishment of salary
poręczyciel, żyrant
start learning
consigner
zajęcie konta
start learning
account seizure
pożyczka syndykowana, kredyt konsorcjalny
start learning
syndicated loans, consortium credit
koszt kredytu
start learning
finance charge
ubezpieczenie kredytu
start learning
credit insurance
system informacyjny
start learning
information system
rachunkowość
start learning
accounting (Am), accountancy (Br)
kontrola wewnątrzna
start learning
internal audit
kontrola zewnętrzna
start learning
external audit
księgowość
start learning
book-keeping
rachunek kosztów
start learning
cost accounting
sprawozdawczość finansowa, tworzenie raportów finansowych
start learning
financial reporting
rachunkowość finansowa/ transakcyjna/ zewnętrzna
start learning
financial accounting, transactional, external
rachunkowość zarządcza / wewnętrzna
start learning
management accounting, internal accounting
przedmiot rachunkowości
start learning
accounting object
podmiot rachunkowości
start learning
accounting centre
ewidencja pełna
start learning
full accounting
ewidencja uproszczona, księga przychodów i rozchodów
start learning
simplified accounting
ustawa o rachunkowości
start learning
accounting act/law
księga przychodów i rozchodów
start learning
revenues and expenditures/outlays book
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
start learning
International Accounting Standards (IAS)
zasady rachunkowości
start learning
financial principles
zasada wiernego obrazu
start learning
true and fair view principle
zasada memoriałowa
start learning
accruals principle
zasada ostrożności
start learning
prudence/prudentia principle
zasada współmierności, dopasowania
start learning
matching principle
zasada kontynuacji działania
start learning
going concern principle
spółka działa i będzie istnieć nadal
start learning
the company is a going concern
badanie nadwyżki finansowej / przepływu pieniężnego
start learning
cash flow statement
księgowość podwójna (ewidencja wynikająca z metody bilansowej)
start learning
double entry accounting
równanie bilansowe
start learning
assets equal liabilities
operacje gospodarcze
start learning
economic operations/transactions
konto księgowe
start learning
real account
konto bilansowe
start learning
balance account
konto teowe
start learning
T-account
winien
start learning
debit
ma
start learning
credit
obroty (kredytowe i debetowe)
start learning
turnover
salda
start learning
balancies
konto wynikowe (procesowe)
start learning
nominal account
konto syntetyczne (bilansowe i procesowe)
start learning
general account
konto analityczne
start learning
itemized account
plan kont
start learning
chart of accounts
aktywa, majątek i pasywa, zobowiązania
start learning
assets and liabilities
należności
start learning
receivables, accounts receivable, debtors (Br)
zobowiązania
start learning
payables, accounts payable, creditors (Br)
wartości niematerialne i prawne, patenty i prawa autorskie
start learning
intangible assets
amortyzacja
start learning
amortisation (Am), depreciation (Br)
umorzenie
start learning
write off
majątek obrotowy, aktywa bieżące
start learning
current assets
zapasy (Am)
start learning
inventory, shares
zapasy (Br)
start learning
stocks
udziałowiec, akcjonariusz (Am)
start learning
stockholder
udziałowiec, akcjonariusz (Br)
start learning
shareholder
biegły rewident
start learning
charted accountant
kapitał własny
start learning
shareholder capital/funds, share capital, equity
zobowiązania bieżące
start learning
current liabilities, payables
kapitał obrotowy
start learning
working capital
wskaźnik rentowności
start learning
profitability ratio
wskaźnik płynności
start learning
liquidity ratio
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
start learning
cash flow statement
główny księgowy
start learning
chief/head accountant
wymagalny (np. o zobowiązaniach)
start learning
due (liabilities)
majątek trwały, aktywa trwałe
start learning
fixed assets
pozycje pozabilansowe
start learning
off-balance sheet items
zysk zatrzymany
start learning
retained profit/earnings
wskaźnik zadłużenia
start learning
debt ratio
akcje zwykłe
start learning
ordinary shares (Br), common stock (Am)
akcje uprzyilejowane
start learning
preference shares (Br), preferred stock (Am)
sprawozdanie o przychodach, rachunek zysków i strat
start learning
income statement
zasada memoriałowa
start learning
depreciation
szybki wskaźnik
start learning
quick ratio
kapitał obrotowy netto
start learning
net working capital
inkaso należności
start learning
collection of receivables
rachunki do szybkiej spłaty
start learning
accounts payable
dogłębnie coś badać
start learning
to scrutinize
dźwignia
start learning
leverage
wskaźnik efektywności
start learning
efficiency ratio
dyrektor naczelny
start learning
Chief Executive Officer (CEO)
dyrektor finansowy
start learning
Chief Financial Officer (CFO)
badanie przekrojowe
start learning
cross-sectional analysis
wpis księgowy
start learning
accounting entry
analiza szeregów czasowych, analiza pozioma
start learning
time-series analysis
zbywalne papiery wartościowe
start learning
marketable securities
wartość nominalna
start learning
face value
wartość godziwa
start learning
fair value
wartość rynkowa
start learning
market value
wartość księgowa
start learning
book value
okres zwrotu z inwestycji
start learning
timing of returns
wskaźnik zysku na akcję
start learning
Earning per Share (EPS)
ponowne oszacowanie, aktualizacja wyceny
start learning
revaluation
ryzyko
start learning
exposure
natychmiast, doraźnie
start learning
ad hoc
w rzeczywistości, w rzeczy samej
start learning
de facto
np.
start learning
e.g.
i inni
start learning
et.al.
itd.
start learning
etc.
to jest
start learning
i.e.
między innymi
start learning
inter alia, i.a.
tym samym
start learning
ipso facto
rocznie
start learning
per annum
sam w sobie, same przez siebie
start learning
per se
proporcjonalnie
start learning
pro rata
kworum (wymagana liczba głosów)
start learning
quorum
tak
start learning
sic
działać z mocy prawa
start learning
sui juris
bezprawnie, nie być upoważnionym
start learning
ultra vires
versus
start learning
v.
treść uwzględnia zmiany
start learning
mutatis mutandis
mianowicie
start learning
viz.
dobra wiara
start learning
bone fide
porównać
start learning
cf.
roku pańskiego
start learning
A.D.
(podatek) od wartości
start learning
ad val.
z
start learning
c. (cum)
około
start learning
ca.
tamże
start learning
ibid.
zauważ, patrz (nota bene)
start learning
N.B.
procent
start learning
per cent.
kwartał
start learning
Q.
natychmiast
start learning
stat.
kodeks prawa
start learning
corpus iuris
jak potrzeba, jak się rzeczy mają
start learning
pro re nata
przyczyna sporu
start learning
casus belli
wewnątrz, w pomieszczeniu, obrady niejawne
start learning
in camera
nie można dać tego, czego się nie ma
start learning
nemo dat quod non habet
z mocy prawa
start learning
de iure (jure)
pisemne oświadczenie
start learning
affidavit
poświadczenie
start learning
apostille
przyjaciel sądu; świadek, który zgłasza się bezpośrednio do sądu
start learning
amicus curiae
przed, z założenia
start learning
a priori
po, z doświadczenia
start learning
a posteriori
z urzędu
start learning
ex officio
po sprawie
start learning
ex post
datowany
start learning
d.d.
działać w złej wierze
start learning
mala fide
na głowę
start learning
per capita
na dzień
start learning
per diem
na pozór, na pierwszy rzut oka
start learning
prima facie
z upoważnienia
start learning
p.p. (per procura)
karty płatnicze
start learning
payment cards
karty kredytowe
start learning
credit cards
karty debetowe
start learning
debit cards
karty obciążeniowe
start learning
charge cards
karta klubowa
start learning
affinity cards
karty dobroczynne
start learning
charity cards
karty premium, prestiżowe
start learning
premium cards
zwrot pieniędzy na kartę, obciążenie zwrotne
start learning
chargeback
opłata za pobranie z karty kredytowej
start learning
cash advance fee
utrzymać saldo zadłużenia środków
start learning
to carry the balance
przeniesienie salda
start learning
balance transfer
karta podstawowa, bez dodatkowych kosztów
start learning
no-frill cards
klient o niższym ryzyku kredytowym
start learning
a better credit risk
oprocentowanie wstępne
start learning
introductory rate
oprocentowanie na zachętę, promocyjne
start learning
teaser rate, promotional rate
oprocentowanie standardowe, stałe, regularne
start learning
standard/regular rate
roczna stopa procentowa
start learning
annual percentage rate (APR)
dolna granica oprocentowania
start learning
floor
górna granica oprocentowania
start learning
ceiling
okres karencji, bezodsetkowy
start learning
interest free period
okres zadłużenia na karcie kredytowej
start learning
life of balance
miesięczne, bieżące saldo zadłużenia
start learning
current month's balance
saldo pozostałe do zapłaty
start learning
outstanding balance
wydawca karty
start learning
issuer, issuing bank
posiadacz karty
start learning
cardholder
akceptant, przyjemca karty
start learning
merchant
agent rozliczeniowy, centrum autoryzacji i rozliczenia
start learning
acquirer
bank akceptanta
start learning
merchant's bank
bank posiadacza karty
start learning
cardholder's bank
zakupy kartowe
start learning
card purchases
średnie dzienne saldo
start learning
average daily balance, ADB method
metoda dziennego salda
start learning
daily balance method
pozostałe odsetki
start learning
residual interest
sczytywanie karty kredytowej (paska magnetycznego)
start learning
credit card skimming
fałszowanie kart
start learning
credit cards counterfeiting
terminal w punkcie sprzedażowym
start learning
POS terminal (point of sale)
czytniki paska magnetycznego karty
start learning
magnetic stripe card readers
przenośny terminal
start learning
portable terminal
przeciągnąć kartę w terminalu
start learning
to swipe a card
karta zabezpieczona/niezabezpieczona
start learning
secured/unsecured credit card
konsolidacja zadłużenia
start learning
debt consolidation
oprocentowanie stałe
start learning
fixed rate
oprocentowanie zmienne
start learning
variable/floating rate
wyciąg z rachunku karty kredytowej
start learning
billing
raport informacji kredytowej
start learning
credit report
karty przedpłacone
start learning
prepaid cards
karty okolicznościowe
start learning
speciality cards
odsetki narosłe
start learning
interest accrued
okres karencji
start learning
grace period
opłata za przewalutowanie
start learning
currency conversion fee
ryzyko
start learning
risk, exposure
nadzór
start learning
overnight, supervision
instytucja nadzoru
start learning
overseer, supervisor
niezawodność operacyjna
start learning
operational reliability
plany ciągłości działania
start learning
business continuity plans
plany awaryjne
start learning
contingency plans
dwustronne/wielostronne systemy
start learning
bilateral/multilateral systems
trójstronne/czterostronne systemy
start learning
three-party/four-party schemes
pieniądz elektroniczny
start learning
e-money
ryzyko operacyjne
start learning
operational risk
ryzyko prawne
start learning
legal risk
ryzyko finansowe
start learning
financial risk
ryzyko płynnościowe
start learning
liquidity risk
ryzyko kredytowe
start learning
credit risk
ryzyko utraty reputacji
start learning
reputational risk
ryzyko oszustwa
start learning
risk of fraud
zmniejszyć ryzyko
start learning
to mitigate a risk
opanować ryzyko
start learning
to contain a risk
nienaruszalność danych
start learning
integrity of data
prawdziwość danych
start learning
authenticity of data
środki uwierzytelniania
start learning
authentication measures
poufność danych tajnych (np. PIN)
start learning
confidentiality of secrets
urządzenie akceptujące
start learning
accepting devices/terminal
płatności na odległość
start learning
remote payments
oszustwa płatnicze
start learning
fraudulent payments
płatności bez fizycznego użycia karty
start learning
card-non-present transactions
listy kart zastrzeżonych
start learning
revocation lists
szybka możliwość zmiany danych poufnych
start learning
rapid change of secrets
osoba zainteresowana, interesariusz (np. akceptant karty)
start learning
stakeholder
algorytm kryptograficzny, szyfrujący
start learning
cryptographic algorithm
symetryczny/asymetryczny algorytm kryptograficzny
start learning
symmetric/asymmetric cryptographic algorithm
klucz kryptograficzny
start learning
cryptographic key
klucze do szyfrowania i odszyfrowania
start learning
keys for encryption/decryption
tekst zaszyfrowany
start learning
cipher text
tekst jawny, niezaszyfrowany
start learning
plain text
karta wypukła
start learning
embossed card
dane wrażliwe
start learning
sensitive data
tranzakcja off-line
start learning
off-line transaction
tranzakcja on-line
start learning
on-line transaction
personalizacja karty
start learning
personalisation of a card
przełącznik, centrum przekierowania danych
start learning
switch/routing centre
producenci, wytwórcy kart
start learning
card manufactures
serwisanci
start learning
maintenance operators
gwarancja rozrachunku
start learning
finality of card payments
rozliczenie
start learning
clearing
rozrachunek
start learning
settlement
bankomat
start learning
Automatic Teller Machine (ATM)
kasjer
start learning
teller
komornik
start learning
bailiff

You must sign in to write a comment