BBC Learning English: 6 Minute English: THE RISE OF DRONES

 0    53 flashcards    teresa99a
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
powszechny, pospolity
Opryski z powietrza są powszechne, w szczególności w lasach i winnicach.
start learning
commonplace
Aerial spraying is commonplace, particularly in forests and vineyards.
korzyść, pożytek
Chcesz abym to zrobił dla twoich własnych korzyści!
start learning
a benefit
You want me to do it for your own benefit!
startować (o samolocie)
Samolot wystartował o 12
start learning
to take off
The plane took off at 12.
odnieść nagły sukces
16-letni John odniósł nagły sukces i teraz mieszka w willi.
start learning
to take off
The 16-year-old John took off and now lives in a mansion. (
ruszyć, nabierać tempa, nabierać rozpędu (np. o karierze)
Moja kariera wreszcie nabiera rozpędu!
start learning
to take off
My career is finally taking off!
znaczyć coś, być skrótem od czegoś
FBI to skrót od Federal Bureau of Investigation.
start learning
to stand for something
FBI stands for Federal Bureau of Investigation.
powietrzny, napowietrzny (poruszający się w powietrzu)
start learning
aerial
nieokreślony, niezidentyfikowany, nieznany
niezidentyfikowany obiekt latający, UFO (skrót)
start learning
unidentified
unidentified flying object
bezzałogowy, pozbawiony załogi (np. samolot)
start learning
unmanned
bez wsparcia, nie wspomagany, samodzielny
start learning
unaided
statek powietrzny
Dwa samoloty nieznanego pochodzenia przeleciały nad polskim terytorium.
start learning
an aircraft
Two aircraft of unknown origin flew over the Polish territory.
pojazd
Usłyszeliśmy zbliżający się pojazd.
start learning
a vehicle
We heard a vehicle approaching.
bezzałogowy
start learning
pilotless
przemycać
Oni przemycili alkohol przez odprawę celną
start learning
to smuggle
They smuggled alcohol through customs.
dostrzegać, odkrywać, zauważać; wykrywać (np. chorobę)
Wykryto u niej rzadką chorobę.
start learning
to detect
She was detected with a rare disease.
przeciek (np. gdy przecieka rura)
Mechanik wykrył wyciek oleju w silniku.
start learning
a leak
The mechanic detected an oil leak in the engine.
inwigilacja, obserwacja, nadzór (np. policyjny)
Każda osoba z tej listy znajduje się pod ścisłym nadzorem stróżów prawa
start learning
surveillance
Everyone on that list is already under surveillance by law enforcement.
szpiegować kogoś
Policja szpieguje go od miesięcy.
start learning
to spy on somebody
The police have been spying on him for months.
zadawać (np. zadanie domowe)
Nauczyciel zadał nam dużo zadania domowego na weekend
start learning
to set
The teacher set us a lot of homework for the weekend.
układać pytania (np. na egzamin)
On ułożył pytania przed wywiadem
start learning
to set
He set his questions before the interview.
przynudzać
Nauczyciel zawsze przynudza długimi opowiadaniami
start learning
to drone on
The teacher always drones on with long stories.
widocznie, najwidoczniej, najwyraźniej
Widocznie zawsze wybieram przegrywającą stronę.
start learning
apparently
Apparently, I always choose the losing side.
niebezpieczeństwo, ryzyko
Największe niebezpieczeństwo w kosmosie to promieniowanie.
start learning
hazard
The most serious hazard in space is radiation.
a situation when a serious accident or a disaster very nearly happens; o mały włos
start learning
a near miss
The two planes almost hit each other. It was a near miss.
nachodzić, wtargnąć, naruszać (np. prywatną przestrzeń)
On nieoczekiwanie wtargnął do mojego domu.
start learning
to invade
He invaded my house unexpectedly.
schwytać (np. złodzieja, wroga)
Więzień został złapany wkrótce po tym, jak uciekł.
start learning
to capture
The prisoner was captured soon after he had escaped.
uchwycić, oddawać (np. piękno przyrody na zdjęciu)
Udało mi się uchwycić ten piękny zachód słońca!
start learning
to capture
I managed to capture this beautiful sunset!
materiał filmowy (o określonym wydarzeniu)
On pokazał mi nagranie z nim i moją matką.
start learning
a footage
He showed me some video footage of him and my mother.
lotnicze materiały filmowe
start learning
an aerial footage
dostarczać, zaopatrywać
Powiedziałeś, że możesz dostarczyć to, po co tu przyszliśmy.
start learning
to supply
You said you can supply what we came here for.
skutek uboczny, zła strona, niepożądane skutki
start learning
(on) the flip side
It was only after they were married that she began to see the flip side of the fairy tale.
rewolucyjny element zmieniający zasady gry (np. w biznesie, sportowej taktyce itp.)
Nadejście fotografii cyfrowej okazało się być rewolucyjnym elementem w przemyśle fotograficznym.
start learning
a game changer
The advent of the digital camera proved to be a game changer in the photography industry.
wewnętrzny, krajowy
W Syrii trwa wewnętrzny konflikt.
start learning
domestic
There's a domestic conflict in Syria.
zaopatrzenie, prowiant
Zawsze mogę iść do domu po zaopatrzenie.
start learning
supplies
I can always go home for supplies.
daleki, odległy
Mieszkamy w odległej wsi.
start learning
remote
We live in a remote village.
ratownik (na plaży)
W lecie pracuję jako ratownik.
start learning
a lifeguard
During the summer I work as a lifeguard.
nadgodziny (dodatkowy czas spędzany w pracy)
Oni kazali mi pracować nadgodziny, ale przynajmniej dostałem za nie więcej pieniędzy.
start learning
overtime
They had me working overtime, but at least I got more money out of it.
przekonać (sprawić, że ktoś uwierzy, że to, co mówimy jest prawdą)
Ona przekonała mnie, abym przeszedł na dietę wegetariańską.
start learning
to convince
She convinced me to go on a vegetarian diet.
nie ma ograniczeń
start learning
the sky's the limit
zaangażowany, zainteresowany
Ona jest zaangażowaną obywatelką, kocha swoje miasto.
start learning
concerned
She's a concerned citizen, she loves her town.
zatroskany, zaniepokojony, zmartwiony
Mój ojciec jest bardzo zatroskany o moją przyszłość.
start learning
concerned
My father is very concerned about my future.
proporcjonalny
start learning
proportionate
odpowiedni, stosowny, właściwy
Twoje zachowanie nie było stosowne do sytuacji.
start learning
appropriate
Your behaviour wasn't appropriate for the situation.
odpowiedni, nadający się
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniej pracy.
start learning
suitable
I still haven't found a suitable job.
skuteczny, efektywny
To nie był najbardziej skuteczny sposób, żeby rozwiązać ten problem.
start learning
effective
It wasn't the most effective way to solve this problem.
Umieram z ciekawości
start learning
I'm dying to know...
personel, skład osobowy, pracownicy
Jest wystarczająco jedzenia i wody dla całego personelu.
start learning
personnel
There is enough food and water for the personnel.
podsumowywać, powtarzać (np. do egzaminu)
Podsumujmy najważniejsze punkty tego wykładu.
start learning
to go over
Let's go over the main points of this lecture.
secret information that somebody gives, for example to the police, to warn them about an illegal activity that is going to happen
start learning
a tip-off
The man was arrested after an anonymous tip-off.; Customs officers had received a tip-off about a shipment of cocaine.; He was arrested after a tip-off to police.
widowiskowy (np. zachód słońca), spektakularny (np. widok)
Zachody słońca są tu widowiskowe każdego dnia.
start learning
spectacular
The sunsets here are spectacular every day.
flora i fauna, dzika przyroda, dzikie zwierzęta
Interesuję się dziką przyrodą Afryki.
start learning
wildlife
I'm interested in African wildlife.
harmonizować
start learning
to harmonise
sprawdzać (np. informację)
Możesz sprawdzić tę informację? Nie jestem pewny, czy to prawda.
start learning
to check out
Can you check this information out? I'm not sure if it's true.

You must sign in to write a comment