1000 danh từ tiếng Anh 401 - 450

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
đoạn phim
Monique thích đoạn phim của chúng tôi.
start learning
video
Monique likes our video.
ma
Tôi thề tôi đã thấy ma!
start learning
ghost
I swear I've seen a ghost!
báo chí
Báo phụ nữ nói nhiều về vẻ đẹp.
start learning
press
The women's press speaks a lot about beauty.
gió
Trời nhiều gió hôm nay.
start learning
wind
There is a lot of wind today.
công dân
Đây là một công dân tốt.
start learning
citizen
This is a good citizen!
khu rừng
Khu rừng này thật lớn.
start learning
forest
This forest is so huge!
tranh luận
Cuộc tranh luận khong có nghĩa.
start learning
debate
This debate makes no sense.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment