1000 danh từ tiếng Anh 151 - 200

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hình ảnh
HÌnh ảnh không hiển thị.
start learning
image
The image is not visible.
bệnh nhân
Một bệnh nhân ở bệnh viện đang phàn nàn về cơn đau của anh ấy.
start learning
patient
A patient at the hospital is complaining about his pains.
mùa hè
Đó là một mùa hè đáng nhớ.
start learning
summer
It was an unforgettable summer.
một mẩu
Tôi muốn một miếng bánh, làm ơn.
start learning
piece
I'd like a piece of cake, please.
văn hóa
Văn hóa Pháp rất đa dạng.
start learning
culture
French culture is very rich.
bằng chứng
Có bằng chứng rằng anh ấy có tội.
start learning
proof
There is the proof that he's guilty.
nhân vật
Charles de Gaulle là một nhân vật quan trọng.
start learning
figure
Charles de Gaulle was a very important figure.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment