STRONA 2 SEASON 13

 0    61 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Where’s the fitting room.
start learning
Gdzie jest przymierzalnia.
Where’s the dressing room.
start learning
Gdzie jest garderoba.
We’re going to wash our hands.
start learning
My zamierzamy umyć ręce.
They’re going to kiss her.
start learning
Oni zamierzają ją pocałować.
You and she are going to live together.
start learning
Ty i ona zamierzacie żyć razem.
My brother isn’t going to buy her flowers.
start learning
Mój brat nie zamierza kupić jej kwiatuw.
She isn’t going to read a book.
start learning
Ona nie zamierza czytać książki.
He isn’t going to eat dinner.
start learning
On nie zamierza jeść obiadu.
Sebastian isn’t going to sing a song.
start learning
Sebastian nie zamierza śpiewać piosenki.
We aren’t going to kill him.
start learning
My nie mamy zamiaru go zabić.
I’m not going to move out.
start learning
Nie zamierzam się wyprowadzić.
They’re going to visit his parents.
start learning
Oni zamierzają odwiedzić swoich rodziców.
Are you going to visit me?
start learning
Czy zamierzasz mnie odwiedzić?
They’re going to start a band.
start learning
Oni zamierzają założyć zespół.
Is she going to buy this house?
start learning
Czy on zamierza kupić ten dom?
Will you go there with your girlfriend?
start learning
Czy pójdziesz tam ze swoją dziewczyną?
Of course, I will teach them.
start learning
Oczywiście, będę ich uczyć.
Sure, I will go there with you.
start learning
Oczywiście, pójdę tam z tobą.
Will they have more wine?
start learning
Będą oni mieli więcej wina?
What will you drink?
start learning
Co będziesz pić?
We will come to the meeting.
start learning
My przyjdziemy na spotkanie.
I will give my sister the money tomorrow.
start learning
Dam mojej siostrze pieniądze jutro.
Don’t worry, he’ll be careful.
start learning
Nie martw się, on będzie ostrożny.
Sebastian will translate the e-mail for you.
start learning
Sebastian przetłumaczy e-mail dla Ciebie.
I will know results of the exam on Thursday.
start learning
Ja poznam wyniki egzaminu w czwartek.
You promise you will back by 10 o’clock.
start learning
Obiecujesz będziesz z powrotem przed 10-tą.
Will we show you our new room?
start learning
My pokażemy wam nasz nowy pokój?
Will they make dinner?
start learning
Czy oni zrobią obiad?
She will open it.
start learning
Ona to otworzy.
Sebastian will make some sandwiches.
start learning
Sebastian zrobi kanapki.
There is no more milk left, don’t worry we will go to the supermarket.
start learning
Nie zostało więcej mleka, nie martw się my pujdziemy do supermarketu.
Do you think it will rain tomorrow?
start learning
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
He doesn’t know if it will rain tomorrow or not.
start learning
On nie wie czy jutro będzie padać czy też nie.
I hope it won’t rain tomorrow.
start learning
Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać.
red currant
start learning
red currant in English
czerwona porzeczka
I imagine you won’t go to the cinema with them, will you?
start learning
Wyobrażam sobie, że nie pójdziesz do kina z nimi, prawda?
Be careful or you will fall.
start learning
Bądź ostrożny bo spadniesz.
He’s sure she will like her birthday present.
start learning
On jest pewien, że spodoba sie jej prezent urodzinowy.
I think Sebastian won’t come.
start learning
Myślę, że Sebastian nie przyjdzie.
I believe there won’t be any lessons tomorrow.
start learning
Wierzę, że nie będzie żadnych lekcji jutro.
Which team will win the match?
start learning
Która drużyna wygra mecz?
I expect we will win.
start learning
Spodziewam się, że my wygramy.
You imagine he will ask her out.
start learning
Wyobrarzasz sobie,że on sie z nią umuwi.
They imagine you won’t waste that money.
start learning
Oni wyobrażają sobie, że nie będziesz tracić pieniędzy.
She doesn’t imagine it will be easy.
start learning
Ona nie wyobraża sobie, że to będzie łatwo.
You are going to sell your computer, aren’t you?
start learning
Masz zamiar sprzedać swój komputer, prawda?
He is going to do his homework together with his mother.
start learning
On ma zamiar zrobić swoje zadanie domowe razem z matką.
Sebastian is going to give me his old teddy.
start learning
Sebastian ma dać mi swojego starego misia.
I’m going to buy a new car soon.
start learning
Mam zamiar kupić nowy samochód wkrutce.
You aren’t going to tell her anything.
start learning
Nie zamierzasz powiedzieć jej coś.
We aren’t going to move to Warsaw.
start learning
My nie zamierzamy przenieść się do Warszawy.
She isn’t going to give up so easily.
start learning
Ona nie zamierza poddać się tak łatwo.
Are they going to tell us what’s wrong?
start learning
Czy oni zamiarzają powiedzieć nam, co jest źle?
Is she going to take the exam?
start learning
Czy ona zamierza przystąpić do egzaminu?
Is he going to join the crowd?
start learning
Czy on zamierza dołączyć do tłumu?
Is Sebastian going to take part in the competition?
start learning
Czy Sebastian zamierza wziąć udział w konkursie?
I know what you are going to say.
start learning
Wiem, co masz zamiar powiedzieć.
You’re going to have a party next Saturday.
start learning
Zamierzasz mieć imprezę w najbliższą sobotę.
They don’t care.
start learning
Ich to nie obchodzi
We told you yesterday that we are going to leave our job.
start learning
Powiedzieliśmy tobie wczoraj, że zamierzamy odejść z naszej pracę.
She’s going to spend her holiday in Greece.
start learning
Ona zamierza spędzić swuj urlop w Grecji.

You must sign in to write a comment