STRONA 1 SEASON 13

 0    63 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Where’s the dressing room.
start learning
Gdzie jest garderoba.
Where’s the fitting room.
start learning
Gdzie jest przymierzalnia.
I’m going to wash my hands.
start learning
Idę umyć ręce.
You’re going to kiss her.
start learning
Masz zamiar ją pocałować.
They’re going to live together.
start learning
Oni zamierzają żyć razem.
We aren’t going to buy her flowers.
start learning
Nie zamierzamy kupić jej kwiatuw.
Sebastian isn’t going to read a book.
start learning
Sebastian nie zamierza czytać książki.
She isn’t going to eat dinner.
start learning
Ona nie zamierza jeść obiadu.
He isn’t going to sing a song.
start learning
On nie zamierza śpiewać piosenki.
I’m not going to kill him.
start learning
Nie zamiarzam go zabić.
You aren’t going to move out.
start learning
Nie zamierzasz się wyprowadzić.
We’re going to visit his parents.
start learning
My zamiarzamy odwiedzić swoich rodziców.
Are they going to visit me?
start learning
Czy oni zamierzają mnie odwiedzić?
She’s going to start a band.
start learning
Ona ma zamiar założyć zespół.
Is he going to buy this house?
start learning
Czy on zamiarza kupić ten dom?
Will you go there with Sebastian?
start learning
Pójdziesz tam ze Sebastianem?
Of course, I will teach you.
start learning
Oczywiście, nauczę cię.
Sure, I will go there with my wife.
start learning
Oczywiście, pójdę tam z żoną.
Will you have more wine?
start learning
Czy masz więcej wina?
What will we drink?
start learning
Co będziemy pić?
No thanks, I’ll pass.
start learning
Nie, dziękuję, przekażę.
They will come to the meeting.
start learning
Oni przyjdą na spotkanie.
I will give her the money tomorrow.
start learning
Jutro dam jej pieniądze.
Don’t worry, I’ll be careful.
start learning
Nie martw się, będę ostrożny.
You will translate the e-mail for her.
start learning
Przetłumaczysz e-mail dla niej.
They will know the results of the exam on Thursday.
start learning
Oni będą znać, wyniki egzaminu w czwartek.
We promise we will back by 10 o’clock.
start learning
My obiecujemy, że będziemy z powrotem przed 10-tą.
Will she show me her new room?
start learning
Czy ona mi pokarze swuj nowy pokój?
Will he make dinner?
start learning
Czy on zrobi obiad?
Sebastian will open it.
start learning
Sebastian otworzy to.
I will make some sandwiches.
start learning
Zrobię kanapki.
There is no more milk left don’t worry I will go to the supermarket.
start learning
Nie zostało więcej mleka, nie martw się ja pujdę do supermarketu.
Do you think it will rain tomorrow?
start learning
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
They don’t know if it will rain tomorrow or not.
start learning
Oni nie wiedzą, czy jutro będzie padać, czy też nie.
We hope it won’t rain tomorrow.
start learning
My mamy nadzieję, że jutro nie będzie padać.
I imagine you won’t go to the cinema with us, will you?
start learning
Wyobrażam sobie, że ty nie pójdziesz do kina z nami, prawda?
Be careful or you will fall.
start learning
Bądź ostrożny bo spadniesz.
She’s sure he will like his birthday present.
start learning
Ona jest pewna, że spodoba mu sie prezent urodzinowy.
I think he won’t come.
start learning
Myślę, że on nie przyjdzie.
Sebastian believes there won’t be any lessons tomorrow.
start learning
Sebastian uważa, że ​​nie będzie żadnych lekcji jutro.
Which team will win the match?
start learning
Która drużyna wygra mecz?
I expect they will win.
start learning
Spodziewam się, że oni wygrają.
They imagine you will ask her out.
start learning
Oni wyobrażają sobie, że sie z nią umówisz.
You imagine I won’t waste that money.
start learning
Wyobrarzasz sobie, że ja nie będę tracić pieniędzy.
We don’t imagine it will be easy.
start learning
My nie wyobrażamy sobie, że to będzie łatwo.
You are going to sell your computer, aren’t you?
start learning
Masz zamiar sprzedać swój komputer, prawda?
She is going to do her homework together with her mother.
start learning
Ona zamierza zrobić swoją pracę domową wraz ze swoją matką.
He is going to give me his old teddy.
start learning
On zamierza dać mi swojego starego misiaa.
Sebastian is going to buy a new car soon.
start learning
Sebastian ma zamiar kupić nowy samochód wkrótce.
I'm not going to tell you anything.
start learning
Ja nie zamierzam tobie nic powiedzieć
You aren’t going to move to Warsaw.
start learning
Nie zamiarzasz przenieść się do Warszawy.
They aren’t going to give up so easily.
start learning
Oni nie zamierzają poddać się tak łatwo.
Are you going to tell me what’s wrong?
start learning
Czy zamierzasz mi powiedzieć, co jest źle?
Are we going to take the exam?
start learning
Czy my zamierzamy zdawać egzamin?
Is she going to join the crowd?
start learning
Czy ona zamiarza dołączyć do tłumu?
Is he going to take part in the competition?
start learning
Czy on zamiarza wziąć udział w konkursie?
I know what Sebastian is going to say.
start learning
Wiem, co Sebastian zamierza powiedzieć.
I’m going to have a party next Saturday.
start learning
Mam zamiar zorganizować przyjęcie w następną sobotę.
I don’t care.
start learning
Nie obchodzi mnie to.
You told me yesterday that you are going to leave your job.
start learning
Powiedziałeś mi wczoraj, że zamierzasz odejść z pracy.
They’re going to spend their holiday in Greece.
start learning
Oni zamierzają spędzić swoje wakacje w Grecji.
red currant
start learning
czerwona porzeczka
bump
start learning
guz

You must sign in to write a comment