Phrasal Verbs

 0    339 flashcards    fishka4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
answer back
start learning
odpowiadać niegrzecznie, pyskować, odwarknąć (How dare you answer back like that?!)
answer for sb/sth
start learning
odpowiadać za coś, ponosić odpowiedzialność, ręczyć za (You can't make me answer for his mistakes. That's unfair!)
ask after sb
start learning
pytać o kogoś, dopytywać sie (He seems to be really interested - he keeps asking after you.)
ask out
start learning
zaprosić kogoś (do kina, restauracji)(You behave like a moron! Ask her out and then you will know if she likes you or not!)
back sb/sth up
start learning
popierać, potwierdzać (Will you back me up if I present the alternative solution to the problem?)
back out
start learning
wycofywać się (Make them sign the agreement so that they would not back out from the project.)
call off
start learning
odwołać (np. spotkanie) (They had to call the meeting off because their partners asked for more time to decide on conditions.)
break down
start learning
1. zepsuć się (They got caught quite easily as their runaway car broke down after few miles.) 2. załamywać się, kończyć się niepowodzeniem 3. rozkładać na czynniki pierwsze (analizować)
be after
start learning
poszukiwać, gonić, ścigać (John is after a job in marketing.)
break up (with sb)
start learning
zerwać z kimś (I didn't know Leven has broken up with Joe!)
burst out
start learning
wybuchać (He burst out laughing when he heard this joke for the first time.) krzyknąć; wykrzyknąć
care for
start learning
opiekować się, troszczyć (She cares for her younger sister.)
carry out
start learning
wypełniać, wykonać, zrealizować (I hope she will carry out her research as it may be a real breakthrough.)
check in
start learning
zgłosić się do odprawy (All the passengers should check in one hour before the departure.)
check off
start learning
odznaczyć; usunąć zaznaczenie (np. na liście) (Please check off all the names on the list to make sure everyone's present.)
check out
start learning
1. sprawdzać (Can somebody check out who is at the door?) 2. wymeldowywać się (z hotelu)
check up on sth/sb
start learning
1. patrzeć (komuś) na ręce (nadzorować, czuwać nad czymś) 2. sprawdzić, czy wszystko jest w porządku; sprawdzić, co się dzieje
clean up
start learning
1. posprzątać (Clean up your room before you leave.) 2. pobić (kogoś) (pokonać kogoś)
clear sth out
start learning
1. posprzątać dokładnie (Next weekend I'm gonna finally clear my wardrobe out.) 2. zmywać się; spadać (wyjść)
clear up
start learning
1. przejaśniać się (o pogodzie), 2. posprzątać; sprzątać (np. pokój) 3. wyjaśniać, rozwiązywać 4. przechodzić (o chorobie)
cloud over
start learning
1. zachmurzyć się (As the sky clouded over, we had to resign from sunbathing that day.) 2. (o oczach) zachodzić mgłą (his eyes clouded over, he twitched and then died.) 3. (o wyrazie twarzy) spochmurnieć
come about
start learning
zdarzać się (He said he had no idea how all these things may have come about in his company.)
come across
start learning
1. sprawiać wrażenie (John came across as being an extremely shy person.) 2. dać; zapłacić 3. natknąć się (na coś); spotkać (coś); znaleźć (coś) 4. rozłożyć nogi; ściągnąć majtki; pójść na całość (zgodzić się na stosunek)(You kiss me as though you're going to come across, but then you say no.)
come apart
start learning
rozpadać się (We need a new bed, the old one is coming apart.)
come back
start learning
wracać (Don't wait for me, I don't know when I'll be coming back.)
come out
start learning
pojawiać się, ukazywać się (The first issue of this newspaper came out in 1956.)
depend on
start learning
polegać na (You can always depend on me. The tram is late again! You really can't depend on public transport.)
depend on sth
start learning
zależeć (od czegoś)
die away
start learning
zanikać, cichnąć
die out
start learning
wymierać, zanikać
do away with sth
start learning
1. pozbywać się 2. zlikwidować, znieść, zakazać
do without
start learning
radzić sobie bez czegoś (I'm afraid she'll have to do without my help.)
drop by/in
start learning
wpaść (z wizytą) (Do not hesitate to drop in whenever you're in the neighbourhood.)
drop out
start learning
rzucać szkołę (przestać uczęszczać do szkoły) (I have decided not to drop out of school. I'm going to continue.)
eat out
start learning
zjeść na mieście (Do you feel like eating out today's evening?)
fall apart
start learning
rozpadać się (Her relationship fell apart after two years. When Mark left Eve, her whole world fell apart.)
fall for sb/sth
start learning
zakochać się (I fell for her the moment I saw her for the first time.)
fight back
start learning
oddawać (w walce, bójce) (Don't stand like this! Fight back!)
fill in sth
start learning
wypełniać (Please fill in the application form.)
fill (sth) up
start learning
wypełnić, zapełnić (The room was filled up with people.)
find out
start learning
dowiedzieć się (Did you find out how much he had paid?)
fool around/about
start learning
wygłupiać się (Stop fooling around with the knife or you'll get hurt)
get away
start learning
uciec
get away with sth
start learning
uchodzić na sucho (We all knew he was lying but he managed to get away with it.)
get back
start learning
1. wracać 2. odzyskiwać
get down
start learning
1. zasmucać, przygnębiać 2. notować; zapisywać 3. udać się gdzieś; pojechać gdzieś (I'll get down there in the morning.)
get in
start learning
1. przychodzić, przyjeżdżać 2. wsiadać, wchodzić
get off
start learning
1. wysiadać, wychodzić 2. zdejmować (ubranie) 3. odwalić się; odczepić się
get on
start learning
1. radzić sobie (How is she getting on in the marketing course?) 2. być w dobrych stosunkach 3. kontynuować (coś) 4. przechodzić (do czegoś) 5. kontaktować się (z kimś); skontaktować się
get out
start learning
1. wysiadać 2. wynosić się 3. wychodzić, spotykać się z ludźmi 4. wychodzić na jaw 5. wykręcać się (You can get out of gym class if you say you have a headache.)
get over
start learning
1. dochodzić do siebie, pogodzić się z czymś 2. znaleźć rozwiązanie problemu 3. przekazać (It may be difficult to get over these ideas to everyone.)
get round/around
start learning
1. ominąć problem, znaleźć rozwiązanie (We still have to get around the lack of resources.) 2. zabierać się (za coś) (I never got round to taking my driving test.)
get through
start learning
1. poradzić sobie z czymś, przejść przez coś 2. łaczyć (rozmowę telefoniczną) 2. wytłumaczyć; pozwolić zrozumieć
get together (with sb)
start learning
spotykać się (Let's get together and talk about it.)
get up
start learning
wstawać
give away
start learning
1. prowadzić pannę młodą do ołtarza 2. wyjawiać; wyjawić; zdradzić (np. sekret) 3. rozdawać; rozdać; rozdzielać
give back
start learning
oddawać
give in
start learning
1. poddawać się komuś, czemuś 2. dać (komuś) (czemuś) spokój (poddać się, zrezygnować z czegoś)
give out
start learning
1. rozdawać (Could you give out the leaflets to everyone?) 2. wyczerpywać się 3. wydzielać; wydawać (o zapachu, cieple, świetle etc.)
give up
start learning
1. poddawać się 2. przestać coś robić
go ahead
start learning
1. rozpoczynać (We can't go ahead with the project without him.) 2. proszę bardzo!; śmiało!; działaj!; kontynuuj!
go away
start learning
wyjeżdżać, iść (sobie)
go back
start learning
wracać
go by
start learning
1. upływać (czas) (As time went by, her fear grew more and more.), 2. przechodzić (She was standing at the window and watching people go by.) 3. kierować się (regułą)
go down
start learning
1. spadać 2. zatonąć (o statku) 3. ułożyć się do snu 4. psuć się; mieć usterkę
go off
start learning
1. wybuchać 2. wyłączać się, gasnąć 3. (o jedzeniu) psuć się 4. wypadać (źle/dobrze)
go on
start learning
1. kontynuować, trwać 2. (sztuce teatralnej) mieć premierę; rozpoczynać pokazy
go out
start learning
1. wychodzić, wyjeżdżać 2. gasnąć 3. chodzić ze sobą, spotykać się
go through sth
start learning
przechodzić przez coś, cierpieć
go together
start learning
1. pasować do siebie (In my opinion the dark shirt and this tie go together perfectly.) 2. iść w parze (np. o zjawiskach)
go under
start learning
1. zatonąć 2. plajtować
go up
start learning
1. rosnąć (The price of bread has gone up again) 2. iść na górę; iść w górę
go with sth
start learning
1. pasować (White wine best goes with fish) 2. towarzyszyć, dziać się jako skutek czegoś (Riots usually go with unnecessary bloodshed.)
go without
start learning
obywać się bez czegoś (You'll have to go without bonus this month.)
grow up
start learning
dorastać
hand sth in
start learning
oddawać, wręczać (Please finish writing and hand in the essays.)
hand out
start learning
wydawać, wręczać, rozpowszechniać (My job is to stand on the pavement and hand out leaflets to people.)
hang on
start learning
1. czekać przez chwilę 2. trzymać się
hang up
start learning
odkładać słuchawkę (She was so annoying that I just hung up.)
head for
start learning
iść/jechać w określonym kierunku, zmierzać do (The troops were heading for the capital city)
hear from
start learning
otrzymywać od kogoś wiadomość (I haven't heard from him for ages)
hit back
start learning
odgryźć się (You have to hit back after what he's told you.)
hold back
start learning
powstrzymywać, zatrzymywać (Bodyguards had to hold back the crowd as Madonna stepped out of the car.)
hold on
start learning
czekać chwilę (Hold on a second, I'm almost ready.)
hurry up
start learning
pośpieszyć się
join in
start learning
przyłączać się
keep away
start learning
trzymać się z daleka od czegoś
keep on
start learning
kontynuować, robić coś dalej, bez przerwy
keep up (with)
start learning
nadążać, być na bieżąco (I can't keep up with computers, it's all changing too fast for me.)
kick off
start learning
rozpoczynać mecz (piłki nożnej) (What time do they kick off?)
leave out
start learning
opuszczać, pomijać (Prepare the list carefully, I don't want anyone to be left out.)
let down
start learning
zawodzić
look after
start learning
opiekować się, pilnować
look around
start learning
rozglądać się (Look around and check if you find something interesting for you.)
look at
start learning
przyglądać się, patrzeć
look back
start learning
spoglądać w przeszłość (When I look back, I must admit that I don't regret anything in my life.)
look forward to
start learning
cieszyć sie na coś, bardzo czekać na (I'm looking forward to hearing from you soon.)
look into
start learning
badać, przyglądać się (The police are looking into the cause of the accident.)
look out
start learning
1. uważać 2. wyglądać (np. przez okno)
look through
start learning
przeglądać; wertować; kartkować (She looked through the fashion magazines but found nothing interesting.)
look up
start learning
sprawdzać (Could someone look up this word in a dictionary?)
make for
start learning
poruszać się w kierunku czegoś (He tried to make for the exit but was too drunk to reach it.)
be made for
start learning
być stworzonym dla kogoś/siebie (Mary and Paul seem to be made for each other.)
make of
start learning
myśleć o, sądzić o (What do you make of Peter? I think he's very intelligent.)
make up
start learning
1. robić makijaż (I always make up before I leave house.) 2. wymyśleć (I wouldn't believe her! I bet she has made the story up!) 3. wynagradzać (coś komuś); zadośćuczynić
mess about/around
start learning
nie robić nic specjalnego, kręcić się bez celu (Will you stop messing around and start working?)
move in
start learning
wprowadzać się
move out
start learning
wyprowadzać się
pass away
start learning
umierać, odchodzić
pass by
start learning
przechodzić, przejeżdżać obok (Every day I pass by this shop when I'm on my way to work.)
pass out
start learning
zemdleć
pick up
start learning
1. podnosić 2. odebrać, zabrać 3. nauczyć się (bez formalnych lekcji) (I picked up a lot of new words during my trip to London.)
plug in
start learning
podłączyć (np. do kontaktu)
pull down
start learning
zburzyć (They had to pull down the old building to built a new shopping centre there.)
pull in
start learning
1. wjeżdżać na stację (The train from Manchester is pulling in on platform 1.) 2. zjeżdżać na pobocze
pull out
start learning
1. wyjeżdżać ze stacji (A train has just pulled out of the station.) 2. włączać się do ruchu
pull up
start learning
zatrzymać się, zaparkować (A blue car has just pulled up near the cinema.)
put back
start learning
1. odłożyć na miejsce 2. odkładać 3. cofać wskazówki zegara, przestawiać godzinę
put forward
start learning
przesunąć wskazówkę do przodu, zmienić czas na późniejszy
put down
start learning
1. kłaść 2. ośmieszać kogoś, upokarzać
put off
start learning
odkładać, przełożyć na inny termin
put on
start learning
1. zakładać (na siebie) 2. zapalić (światło) (Put on the light please.)
put out
start learning
gasić (światło, ogień, etc.) (Put out the lights, I'm tired and want to go sleep. Put the cigarette out, it's non-smoking area.)
put up with
start learning
znosić (How do you put up with him? He's so irritating.)
read out
start learning
czytać na głos (ow I will read out the names of our competition winners.)
relate to
start learning
odnosić się, być powiązanym (This book relates to the case of JFK's assasination.)
ring back
start learning
zadzwonić ponownie (She can't talk at the moment, can you ring back later?)
ring up
start learning
dzwonić, telefonować (Ring me up in the evening.)
round up
start learning
zaokrąglić w górę (Round it up to 50 zlotys, please.)
round down
start learning
zaokrąglać w dół (They rounded it down to $3000.)
rule out
start learning
wykluczyć (The police had ruled him out as a suspect.)
run across
start learning
spotkać, wpaść na kogoś przypadkiem (She run across her old love when she was buying present for her husband.)
run away
start learning
uciekać
run into
start learning
1. potkać kogoś przypadkiem (You won't believe whom I ran into this morning!) 2. natrafiać (You'll run into problems if you take this case.)
run out
start learning
kończyć się, brakować
run up
start learning
podbiec
screw up
start learning
zepsuć, zniszczyć
see off
start learning
odprowadzać kogoś (All my friends came to see me off at the airport.)
see through
start learning
przejrzeć (podstęp) (I didn't see her through and now I'm toasted.)
sell out
start learning
wyprzedawać
send in
start learning
wysyłać, nadsyłać (Please send in application forms before the end of the month.)
set off
start learning
wyruszyć, rozpocząć podróż (We set off early in the morning)
set out
start learning
wyruszać, rozpoczynać podróż (We are planning to set out at about 8)
settle down
start learning
osiedlić się, zamieszkać na stałe
shoot down
start learning
zastrzelić, zestrzelić
sign in
start learning
wpisać na listę
sign out
start learning
wypisać się
sign up
start learning
zapisać się
show up
start learning
pojawiać się
slow down
start learning
zwalniać
speak for
start learning
mówić za kogoś
speed up
start learning
przyspieszać
split up
start learning
rozejść się (I'm not with Susan any more, we split up two weeks ago.)
stand back
start learning
odsunąć się
stand by
start learning
1. być w gotowości (The antiterrorist squads are standing by behind this building) 2. pomagać; okazywać pomoc 3. popierać
stand for
start learning
1. oznaczać (o inicjałach) 2. kandydować 3. popierać; występować w obronie (czegoś)
start over
start learning
zaczynać coś od nowa
stay up
start learning
nie kłaść się, iść do łóżka później (Tom stayed up till 3 in the night to watch the final NBA play.)
strike back
start learning
bronić się, zaatakować kogoś (If we attack them, they will strike back for sure.)
sum up
start learning
podsumować
switch on
start learning
włączać
switch off
start learning
wyłączyć
take aback
start learning
zaskoczyć (I was taken aback when I heard Sue married Tom.)
take after
start learning
1. być podobnym (do kogoś w rodzinie) (Peter takes after his father, he's very tall.) 2. gonić (kogoś); puścić się w pogoń za (kimś)
take off
start learning
1. wystartować 2. naśladować, parodiować (She is really good at taking her teacher off.) 3. zdejmować, ściągać
take out
start learning
usuwać
take on
start learning
1. zatrudniać (Our company wants to take on two new programmers.) 2. przyjmować na siebie (odpowiedzialność) 3. zająć się (czymś); zajmować się (czymś)
take over
start learning
przejmować (obowiązki)
take up
start learning
brać/zabierać się za coś
track down
start learning
wyśledzić, wytropić (They managed to track down that stolen jewellry from the Royal Collection.)
turn down
start learning
odrzucić (propozycję) (Mark asked Susan to marry him but she turned him down.)
turn off
start learning
wyłączać
turn on
start learning
włączać
turn out
start learning
okazać się (It turned out that we've bought the same skirt.)
turn to
start learning
zwracać się (z prośbą) (He turned to the judge to postpone the date of the trial.)
turn up
start learning
pojawić się, znaleźć się (He disappeared as quick as he had turned up.)
identify with
start learning
utożsamiać się (Many girls try to identify with their idols.)
wash up
start learning
zmywać
watch out
start learning
uważać
immerse in
start learning
pochłaniać, zagłębiać się (After having her first baby, she was totally immersed in family life.)
impose sth on/upon
start learning
narzucać coś (Spanish invaders imposed their culture and beliefs on native Americans.)
write down
start learning
zapisywać
indulge in
start learning
folgować sobie/ pozwalać sobie na coś (I indulged in a cup of hot chocolate in the morning.)
inform on sb
start learning
informować/donosić
infringe on/upon
start learning
naruszać/łamać (This new law will infringe on freedom of speech, I'm afraid)
inquire into
start learning
wypytywać o coś/badać/dochodzić (The judge wants the deputy to inquire into the case in greater detail.)
insist on/upon
start learning
domagać się/upierać się (Lucy insisted on seeing her lawyer before giving any answers to officer's questions.)
interfere with
start learning
majstrować przy czymś/zakłócać (I don't want my kids to interfere with any electrical stuff that we have at home.)
itch for
start learning
palić się do zrobienia czegoś/nie móc się doczekać (I was itching for the lesson to end, as we were supposed to have a match right after it.)
yank out
start learning
wyszarpnąć/ wyciągnąć (He fought for a while with the cord but finally yanked out the plug from the socket.)
nail down
start learning
zmusić kogoś, przycisnąć (She told us just the news - we will need to nail her down to reveal more details.)
name after
start learning
nazwać po kimś (Jacky was named after her grandmother.)
narrow down
start learning
zawęzić (We wanted to narrow down the list of candidates for the elections.)
nod off
start learning
przysnąć, zdrzemnąć się (He usually nods off in front of the TV.)
nose about/around
start learning
szukać/węszyć (Call the security! Somebody was nosing around in my office.)
note down
start learning
notować/zapisywać (Please note down the following emergency numbers.)
object to
start learning
sprzeciwiać się, oponować (The President objected to the idea of further cuts in defence spending.)
adhere to
start learning
trzymać się (np. zasad) (If you refuse to adhere to the rules of the club, you may be expelled.)
aim at
start learning
dążyć do czegoś/być skierowanym na coś (Most of his books are aimed at teenager readers)
associate with
start learning
łączyć /wiązać coś z czymś (It's ridiculous to associate happiness with full bank account...)
bank on
start learning
liczyć na coś (Tom is very disappointed as he banked on the pay rise and finally he didn't get it.)
beat sb up
start learning
pobić kogoś/ poturbować (He was dragged out of the car and beaten up by the street gang.)
bend down
start learning
pochylić się (Johnny! Bend down and do your shoelaces.)
blend in/into
start learning
wtapiać się (Chameleons can blend in with their surroundings.)
boss about/ round
start learning
rządzić/ dyrygować kimś (I hate when somebody wants to boss me around!)
break away
start learning
wyłamać się (He wanted to break away from the traditional image of an artist and always wore suits in his studio.)
break out
start learning
1. uciec z więzienia 2. wybuchać (o wojnie lub epidemii)
break through
start learning
przełamać coś/ przedrzeć się (The soldiers are reported to successfully break through the enemy's trenches.)
breeze into (the building, etc
start learning
wchodzić gdzieś pewnie (She usually breezes into the meeting and shares her opinions with everybody present.)
breeze through
start learning
przejść przez coś z łatwością (He breezed through the university entrance exams.)
brighten up
start learning
rozjaśnić, upiększyć (She put some flowers to the vase to brighten the room up.)
bring about
start learning
spowodować (Now we can just wait what these changes will bring about.)
bring sb around/round
start learning
ocucić (We tried to bring her round but in vain.)
bring back
start learning
przywrócić
bring down
start learning
obalić (The present acute crisis in economy may bring the government down.)
bring together
start learning
pogodzić/ polepszyć stosunki (The disaster brought the local community together.)
bring up
start learning
wychować (She was brought up to respect other people.)
brush aside
start learning
zignorować, odrzucić (He brushed aside his advisor's ideas and consequently lost the campaign.)
brush up
start learning
podszlifować, odświeżyć (umiejętności) (He went to France to brush up on his French before the exam.)
bump into
start learning
spotkać, 'wpaść' na kogoś (I bumped into my Mum when I tried to leave the house unnoticed.)
bundle up
start learning
opatulić (he bundled the kittens up in blankets before taking them to the vet.)
burst in
start learning
wtargnąć (The crowd burst in the palace and started the plunder.)
butt in
start learning
wtrącać się, mieszać do czegoś (She got mad as he butted in once again with his stupid remarks.)
button up
start learning
zapiąć guziki (Button up Billy, will you? It's quite cold today.)
call in
start learning
wpaść do kogoś (Call in for a cup of coffee when you are in town.)
calm down
start learning
uspokoić się (They had a hard time in their relationship but now everything seems to have calmed down.)
carry on
start learning
kontynuować (The light went out but the surgeon insisted on carrying on with the operation.)
catch up
start learning
dogonić, dorównać (You will have to work harder in order to catch up with the rest of the team.)
cheat on
start learning
zdradzać (żonę/męża) (She had a nervous breakdown when she discovered that her husband has been cheating on her.)
cheer up
start learning
rozchmurzyć się, poweseleć (She went to the hairdresser to cheer herself up after the test.)
chew sth over
start learning
rozgryźć coś, 'przeżuć' (OK. There is no need to hurry - you can just chew it over and give the answer next week.)
chill out
start learning
'wyluzować'
chip in
start learning
zrzucić się (We all chipped in for our parents' present.)
come down
start learning
spaść (This shelf is overloaded! It may come down any minute!)
come around/round
start learning
odzyskać przytomność (As she was the only witness of the accident, the police officer waited till she came round to ask her some questions.)
come down on
start learning
ostro coś krytykować/ 'zjechać' (The press came down on his new play.)
come down with
start learning
zachorować (He came down with flu and had to stay in bed.)
wind down
start learning
rozluźnić się, zrelaksować (I like to wind down watching movies with my friends.)
come out with
start learning
wyskakiwać z czymś (She came out with her accusations quite unexpectedly.)
count on
start learning
liczyć na kogoś (
cross out
start learning
skreślić, wykreślić (Your essay is too long - cross some sentences out.)
cuddle up
start learning
przytulić się (I often cuddle up to my pony when I feel unhappy.)
cut down on
start learning
ograniczyć coś (I try to cut down on sweets and coffee)
cut down
start learning
ograniczyć, skrócić (I think you should cut down hours you spend in front of computer screen.)
cut in
start learning
1. zajechać drogę (He cursed and slammed on the brakes as the car suddenly cut in in front of him.) 2. wtrącić się, przerwać (She shows no respect to anyone - she is always cutting in! No matter who is speaking.)
cut off
start learning
odciąć (Electricity has been cut off for the whole week.)
deal with
start learning
zajmować się, radzić sobie z czymś (Do you think you can deal with this sort of problem?)
decide on
start learning
zdecydować się na coś
delve into
start learning
zagłębiać się (I don't want to delve into details concerning his death. It's too painful.)
deprive of
start learning
pozbawić czegoś (Living in the country will deprive you of all the nightlife you like so much.)
devote to
start learning
poświęcać się (She devoted all her life to fighting for human rights.)
dig out
start learning
'dokopać się' do informacji (I spent hours in the library but finally I dug out everything I needed.)
do up
start learning
zapiąć, zasunąć (Could you help me do up my dress?)
drag away
start learning
odwlec, odciągnąć (Drag him away from the TV somehow! He needs more exercise.)
drop off
start learning
podrzucić kogoś gdzieś po drodze (I'm going to the city centre now, so if you want I can drop you off to the library.)
dwell on
start learning
rozpamiętywać coś (Jimmy! Stop moaning and dwelling on your past mistakes! The show must go on!)
fade away
start learning
zanikać (The ink writing has faded away and now it is barely visible.)
fall behind
start learning
zostawać z tyłu (The horse started the race quite promising but then fell behind on the last bend. Tom has fallen behind in his English recently.)
fall out
start learning
pokłócić się (i zerwać znajomość) (I haven't seen him since we fell out last week. And I don't think I want to...)
feel for
start learning
współczuć (We felt for her when her husband disappeared and left her with all his debts.)
focus on/upon
start learning
koncentrować się (His research focuses on developing new information technologies.)
fold up
start learning
składać (You can fold the map up - I know where we are.)
frolic about/around
start learning
wygłupiać się, bawić (He loves frolicking around with his dog.)
hang out
start learning
spędzać czas
have on
start learning
mieć przy sobie (Do you have any money on you?)
heat up
start learning
podgrzać (His rude answer heated up the discussion.)
hold up
start learning
opóźniać (The flight to London was held up due to bad weather conditions.)
hook up
start learning
podłączyć (Have you hooked up to the Internet yet?)
hush up
start learning
wyciszyć (sprawę, aferę) (The government will do anything to hush it up as one of the ministers was involved in the case.)
jot down
start learning
zapisać coś szybko (She called the helpline and jotted down a few telephone numbers.)
kick back
start learning
relaksować się (Tonight I just want to kick back in front of TV.)
kick off
start learning
zrzucić buty (She rushed into the house, kicked off her shoes and ran upstairs.)
knock down
start learning
potrącić (o samochodzie) (She is in hospital after being knocked down by a car.)
knock out
start learning
zwalać z nóg (All these drinks yesterday just knocked me out. His doctor gave him some tranquilizers that have knocked him down.)
knuckle down
start learning
przysiąść nad czymś (He usually does nothing all year round and knuckles down right before the exam.)
land up
start learning
'wylądować' (He landed up living in a cardbox under the bridge.)
lavish on/upon
start learning
nie szczędzić, nie żałować (His parents lavish a lot of money and attention on his education.)
lay off
start learning
zwalniać (Many people working in this factory were laid off without previous notice.)
line up
start learning
ustawić w rzędzie (She lined up her books on the shelf.)
litter with
start learning
zasypać, zapełnić (His inaugural speech was littered with cliches and empty rhetoric.)
look down on sb
start learning
pogardzać, parzeć z góry (She looks down on people of lower financial status than hers.)
look for
start learning
szukać
loom ahead
start learning
'wisieć' nad kimś (I can't fully relax with my exams looming ahead.)
loom up
start learning
wyłaniać się, majaczyć (The castle's gloomy silhouette loomed up in the horizon.)
make out
start learning
zrozumieć, dostrzec, dosłyszeć (I know this song but they sing so fast that I have never managed to make the words out.)
make up for
start learning
nadrabiać, rekompensować (She spends so much probably making up for the years when she was penniless.)
match up
start learning
pasować, zgadzać się (They will have to be interrogated once again as their stories proved not to match up.)
melt down
start learning
topić (Put some butter on the pan and wait till it melts down. Then add onion rings.)
merge in
start learning
wtapiać się (She watched him for a while but then he merged in the crowd.)
mete out
start learning
wymierzać (The court meted out such severe penalty that even the victim was stunned.)
mess with
start learning
eksperymentować (Do not mess with mixing alcohol.)
mess with sb
start learning
zadzierać z kimś
mull over
start learning
myśleć, zastanawiać się (I hate going shopping with her! She mulls over everything for hours and then buys nothing.
pass on
start learning
przekazać (Have you passed on the message I sent you?)
pay back
start learning
oddać dług
pay sb back
start learning
odpłacić się, odegrać się (I'm going to pay him back for all these stinging remarks.)
pay off
start learning
spłacić (I hope to pay this loan off before the deadline.)
pick out
start learning
wybrać (We spent hours looking for presents and finally picked out some books.)
pin down
start learning
przycisnąć kogoś (He didn't tell me much. We will need to pin him down to details.)
piss off
start learning
wkurzać (slang) (She was absolutely pissed off with his behaviour.)
point out
start learning
wskazać, zwrócić uwagę (She pointed out common writing mistakes her students should be aware of.)
polish up
start learning
szlifować, odświeżyć (His Spanish is not bad but he should polish it up a bit.)
put down to
start learning
złożyć na karb czegoś (She was unbearable yesterday but we put it down to the problems she has in her marriage.)
put off
start learning
odstręczać, zniechęcać (Oh yeah, he is handsome but his manners put me off!)
ramble on
start learning
ględzić, rozwlekać (I almost fell asleep when he started rambling on about his childhood.)
reach out
start learning
sięgnąć po coś (Could you reach out to press this button, please.)
reduce to
start learning
sprowadzać, doprowadzać do (Their accusations reduced her to tears)
refer to
start learning
wspominać, odnosić się do czegoś (In his academic writning he always refers to Profesor Johnson's research.)
rely on/upon
start learning
polegać na (He relies on her common sense in situations like this one.)
remind of
start learning
przypominać, kojarzyć (She reminds me of a girl I knew years ago)
resort to
start learning
uciec się do czegoś (To gain their goals they even resorted to violence.)
result in
start learning
skutkować (His negligence resulted in severe health problems)
rub out
start learning
wytrzeć (You can write in pencil so if anybody wants to correct something just rub it out and write once again.)
run down
start learning
'zjechać' (The press will run the Congress down for passing this bill.)
sail through
start learning
zrobić coś z łatwością (She sailed through all the examinations. We sailed through the passport control.)
save up
start learning
zaoszczędzić (I want to save up for a new computer)
scribble down
start learning
nabazgrać, bazgrać (You can't scribble down like that - nobody can read it.)
show off
start learning
popisywać się, przechwalać się (What a jerk! All he can do is just showing off!)
slip away
start learning
wymknąć się (Go for it! Don't let that opportunity slip away!)
sort out
start learning
porządkować, rozwiązywać (problem) (She needs to sort out things concerning their relationship)
splash out
start learning
'szarpnąć się', zaszaleć (She needed some entertainment so decided to splash out in the city centre.)
spread out
start learning
rozciągać się (The forests spread out to the horizon.)
stake on
start learning
stawiać na szali, ryzykować (He staked his own reputation on and decided to support the strike.)
stand up for
start learning
trwać przy swoich przekonaniach, zasadach (You should always stand up for your beliefs.)
stave off
start learning
zapobiec czemuś (In this climate you should drink a lot of water to stave off dehydration.)
stem from
start learning
wyrastać z czegoś, mieć początek (His shyness stems from his low self-esteem.)
stick to
start learning
trzymać się czegoś (It looks yummy but I need to stick to my diet, you know...)
stock up
start learning
zaopatrzyć się (I think we should stock up with beer - your friends are coming tonight...)
stoop to
start learning
zniżać się do czegoś (I don't think Sally would stoop to sharing the details of their intimate life with tabloids.)
take in
start learning
nabierać (She was taken in by his lofty promises.)
take to
start learning
polubić (I took to her the moment I saw her smile.)
tell apart
start learning
odróżnić (They ceased fire as it was too dark to tell allies apart from enemies.)
tell off
start learning
opierniczyć (He told me off for not being ready with the project yet.)
throw in
start learning
dorzucić coś gratis (If you buy this coat, madam, we will throw the gloves in.)
touch down
start learning
lądować (The plane touched down safely and on time.)
traffic in
start learning
szmuglować, rozprowadzać (They were charged with trafficking in drugs.)
trigger off
start learning
pociągać za sobą (This street fight may trigger off more serious events.)
turn in/into
start learning
zamienić się w, przeistoczyć się (You wouldn't recognize her - she has turned into a dedicated women rights fighter.)
wake up
start learning
obudzić się (He woke up too late and had to leave without breakfast.)

Comments:

Kub wrote: 2012-11-18 12:06:04
I jeszcze z przykładami! No rewelacja normalnie :)

You must sign in to write a comment