Forschung und Entwicklung – Wirtschaftsdeutsch; Badania nad produktem i rozwój – niemieckie słownictwo biznesowe

 0    58 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyścig firm
Wiele firm bierze udział w wyścigu chcąc zaoferować lepsze produkty niż konkurencja.
start learning
der Wettlauf der Firmen
Viele Firmen nehmen an dem Wettlauf teil, indem sie bessere Produkte anbieten wollen.
łatwe w stosowaniu
Mój nowy telefon komórkowy jest łatwy w obsłudze, posługuję się nim intuicyjnie.
start learning
leicht in der Handhabung/ leichte Handhabung
Mein neues Handy ist sehr leicht in der Hanhabung/ hat leichte Handhabung, man bedient es intuitiv.
badania poszły w błoto
Wiele lat badań poszło na marne, bo konkurencja wykradła ich wyniki i natychmiast je opatentowała.
start learning
die Forschung ist den Bach runtergegangen
Viele Jahre der Forschungen sind den Bach runtergegangen, weil die Ergebnisse von der Konkurnz gestohlen und sofort patentiert wurden.
nadawać się do produkcji
Produkt nadaje się w końcu do produkcji, faza rozwoju się zakończyła.
start learning
produktionsfähig sein
Schließlich ist das neue Produkt produktionsfähig, die Entwicklungsphase ist beendet.
publikacja naukowa
Naukowcy muszą się zaznajamiać z najnowszymi publikacjami naukowymi, w przeciwnym razie ich wiedza nie będzie aktualna.
start learning
wissenschaftliche Veröffentlichung
Die Forscher müssen sich mit den neusten wissenschaftlichen Veröffentlichungen bekanntmachen, sonst ist ihr Wissen nicht mehr aktuell.
szklarnia
Niektóre gatunki kwiatów muszą być hodowane w szklarni.
start learning
das Gewächshaus
Manche Arten von Blumen müssen in einem Gewächshaus angepflanzt werden.
produkcja wymagająca dużych nakładów na badania
W dzisiejszych czasach przemysł chemiczny wymaga dużych nakładów na badania.
start learning
die forschungsintensive Produktion
Heutzutage verlangt die chemische Industrie eine forschungsintensive Produktion.
metoda stosowania
Metoda stosowania leku z całą pewnością nie jest obojętna.
start learning
die Anwendungsmethode
Die Anwendungsmethode des Medikamentes ist sicherlich nicht egal.
niska dawka
Na początek sugeruje się niską dawkę.
start learning
die geringe Dosierung
Am Anfang schlägt man die geringe Dosierung vor.
środek przyciągający
Aby zwalczyć ślimaki stosuje się różne środki zwabiające.
start learning
das Lockmittel
Um die Schnecken zu bekämpfen, nutzt man eine Palette von Lockmittel.
znaleźć się pod presją konkurencji międzynarodowej
Wraz z ekspansją na Niemcy polska firma znalazła się pod presją konkurencji międzynarodowej.
start learning
unter internationalen Wettbewerbsdruck geraten
Mit der Expansion nach Deutschland ist die polnische Firma unter internationalen Wettbewerbsdruck geraten.
międzynarodowa konkurencyjność
Międzynarodowa konkurencyjność jest o wiele silniejsza niż ta w kraju.
start learning
die internationale Wettbewerbsfähigkeit
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist viel stärker als die im Inland.
warunki ramowe
Pod pojęciem warunków ramowych rozumie się paramentry wpływające na popyt i podaż.
start learning
die Rahmenbedingungen
Unter Rahmenbedingungen werden Parameter verstanden, die sich auf die Nachfrage oder das Angebot auswirken.
potentaci chemiczni
Do potentatów chmicznych należy m.in. BASF.
start learning
die Chemieriesen
Zu den Chemieriesen gehört z.B. BASF.
wdrożenie produktu
Wdrożenie produktu jest ostatnią fazą jego rozwoju.
start learning
die Umsetzung eines Produktes
Die Umsetzung eines Produktes ist die letzte Phase der Produktentwicklung.
znajdujący zbyt na rynku, cieszący się popytem
Nikt nie spodziewał się, że kolorowe lodówki będą cieszyć się taką popularnością na rynku.
start learning
marktfähig
Niemand glaubte, dass bunte Kühlschränke so marktfähig sein können.
wymagać dużych nakładów inwestycyjnych
Połączenie firm zawsze wymaga dużych nakładów inwestycyjnych.
start learning
hohe Investitionen erfordern
Bei der Zusammenschliessung der Firmen werden immer hohe Investitionen erfordert.
Dział Badań i Rozwoju
W Działach Badań i Rozwoju dużych koncernów zatrudnia się wielu naukowców, którzy badają nowe metody produkcji.
start learning
F&E-Abteilung = Forschung und Entwicklung
In F&E-Abteilungen der großen Konzerne werden viele Wissenschaftler angestellt, die neue Produktionsmethoden erforschen.
badać
W Działach Badań i Rozwoju dużych koncernów zatrudnia się wielu naukowców, którzy badają nowe metody produkcji.
start learning
badać in German
erforschen
In F&E-Abteilungen der großen Konzerne werden viele Wissenschaftler angestellt, die neue Produktionsmethoden erforschen.
zajmować się (czymś), dotyczyć (czegoś)
Badacze zatrudnieni przez koncerny zajmują się badaniami nad produktem i jego rozwojem.
start learning
sich befassen mit
Die in den Konzernen angestellten Forscher befassen sich mit der Produktforschung und Entwicklung.
na podstawie wyników badań
Na podstawie wyników badań podejmuje się ważne decyzje dotyczące polityki przedsiębiorstwa.
start learning
auf der Grundlage von Forschungsergebnissen
Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen werden wichtige Entscheidungen getroffen, die die Unternehmenspolitik betreffen.
tworzenie nowych produktów
Jednym z zadań Działu Badań i Rozwoju jest tworzenie nowych produktów.
start learning
die Schaffung von neuen Produkten
Eine der Aufgaben der F&E-Abteilung ist die Schaffung von neuen Produkten.
kosztochłonny
Zatrudnianie ochroniarzy w budynkach administracyjnych jest kosztochłonne ale czasem niezbędne.
start learning
kostenintensiv
Die Anstellung von Bodyguards im Verwaltunggebäuden ist kostenintensiv aber manchmal nötig.
odizolować gen
Żeby odizolować gen potrzeba drogich urządzeń.
start learning
ein Gen isolieren
Um ein Gen zu isolieren braucht man teure Geräte.
zgłosić patent
Nie powinno się zgłaszać patentu, jeśli ukradło się na niego czyjś pomysł.
start learning
ein Patent anmelden
Man soll ein Patent nicht anmelden, wenn die Idee daür gestohlen wurde.
wypracować zyski
Zyski wypracowuje się dopiero po jakimś czasie.
start learning
Gewinne erwirtschaften
Die Gewinne werden erst nach einer Weile erwirtschaftet.
osiągnąć korzyść
Osiągnęliśmy korzyść wobec naszej konkurencji.
start learning
einen Vorteil erzielen
Wir haben einen Vorteil gegenüber unserer Konkurrenz erzielt.
przejść do fazy prób w praktyce
Produkt w końcu przechodzi do fazy prób w praktyce.
start learning
in die praktische Erprobung gehen
Schließlich geht das Produkt in die praktische Erprobung.
przełomowy
To odkrycie jest przełomowe.
start learning
bahnbrechend
Diese Entdeckung ist bahnbrechend.
możliwy do produkcji
Nowy model telefonu komórkowego jest gotowy do produkcji.
start learning
produktionsfähig
Das neue Handymodell ist produktionsfähig.
zgodny z przepisami
Wszystkie działania przedsiębiorstwa muszą być zgodne z przepisami.
start learning
vorschriftsmäβig
Alle Handlungen des Unternehmens müssen vorschriftsmäβig sein.
regulacja, zarządzenie
Ustalenie terminu produkcji było niewykonalne.
start learning
die Bestimmung
Die Bestimmung des Produktionstermins war unmöglich.
badanie naukowe
Badania naukowe są zadaniem badaczy.
start learning
die wissenschaftliche Untersuchung
Die wissenschaftliche Untersuchung ist die Aufgabe der Forscher.
produkt
Producent chce jak najszybciej sprzedać swoje produkty, żeby nie płacić za ich składowanie.
start learning
das Erzeugnis
Der Hersteller will seine Erzeugnisse schnell wie möglich verkaufen, so dass man für die Lagerung nicht zahlen muss.
urząd patentowy
Urząd patentowy zajmuje się wystawianiem patentów.
start learning
das Patentamt
Das Patentamt befasst sich mit der Patenanmeldung.
gorliwy
Potentaci chemiczni gorliwie zabiegają o klientów.
start learning
eifrig
Die Chemieriesen bemühen sich eifrig um die Kunden.
wynalazca
Alexander Fleming jest wynalazcą penicyliny.
start learning
der Erfinder
Alexander Fleming ist der Erfinder von Penicillin.
szukać właściwej substancji
W Dziale Badań i Rozwoju pracuje się czasem latami nad znalezieniem właściwej substancji.
start learning
suchen nach einem geeignetem Wirkstoff
In einer F&E-Abteilung sucht man manchmal jahrelang nach einem geeignetem Wirkstoff.
długotrwały
Dział Badań i Rozwoju dużo kosztuje, ale korzyści z jego pracy są długotrwałe.
start learning
langwierig
Die F&E-Abteilung kostet seht viel, aber die Vorteile ihrer Arbeit sind langwierig.
próba gruntowa
Próby gruntowe są częścią praktycznego testowania produktu.
start learning
der Freilandversuch
Die Freilandversuche sind ein Teil der praktischen Erprobung des Produktes.
opatentowanie substancji
Zgłoszenie substancji w urzędzie patentowym jest zwieńczeniem wieloletniej pracy.
start learning
die Anmeldung der Substanz beim Patentamt
Die Anmeldung der Substanz beim Patentamt ist der krönende Abschluss der langjährigen Arbeit.
dojrzałość do wprowadzenia na rynek
Dojrzałość do wprowadzenia na rynek to dobry moment na rozpoczęcie produkcji.
start learning
die Marktreife
Die Marktreife ist die richtige Zeit das Erzeugnis in Produktion zu bringen.
obciążenie środowiska
Przy produkcji należy brać pod uwagę również obciążenie środowiska.
start learning
die Umweltbelastung
Man muss beim Produktion auch die Umweltbelastung beachten.
koszty rozwoju
Nie można uniknąć kosztów rozwoju produktu, gdyż musi on być ciągle udoskonalany.
start learning
die Entwicklungskosten
Man kann die Entwicklungskosten nicht vermeiden, weil das Produkt immer besser sein muss.
tradycyjny, konwencjonalny
Płatność gotówką do tradycyjny sposób przekazywania pieniędzy.
start learning
herkömmlich
Barzahlung ist eine herkömmliche Weise des Zahlens.
300 milionów się zwróciło
Dzięki Bogu zwróciło się 300 milionów, które wydaliśmy na badania.
start learning
300 Millionen haben eingespielt
Gott sei Dank haben sich die 300 Millionen für die Forschung eingespielt.
znaczący
Badania mają dla naszej firmy duże znaczenie.
start learning
bedeutsam
Die Forschungen sind für unsere Firma sehr bedeutsam.
bogactwo
Patenty są największym bogactwem naszego przedsiębiorstwa.
start learning
der Reichtum
Die Patente sind der größte Reichtum unseres Unternehmens.
ubogi w zasoby
Niemcy to kraj ubogi w zasoby naturalne.
start learning
ressourcenarm
Deutschland ist ein ressourcenarmes Land.
być zdanym na coś
Teraz skazani jesteśmy tylko na łaskę losu.
start learning
auf etwas angewiesen sein
Jetzt sind wir nur auf das Schicksal angewiesen.
wydatki na
Nasze wydatki na rozrywkę są za duże, musimy to zmienić.
start learning
die Ausgaben für + Akkusativ
Unsere Ausgaben für Unterhaltung sind zu groß, wir müssen das ändern.
cierpieć z powodu słabnącej koniunktury
Niemiecka gospodarka cierpi z powodu słabnącej koniunktury.
start learning
unter den nachlassenden Konjunktur leiden
Die deutsche Wirtschaft leidet unter den nachlassenden Konjunktur.
być dotkniętym cięciami kosztów
Nasz dział został ostatnio dotknięty cięciami kosztów.
start learning
von Einsparungen betroffen sein
Unsere Abteilung wurde letztens von Einsparungen betroffen.
wynik gospodarczy
Wynik gospodarczy naszej firmy jest bardzo odbry.
start learning
die Wirtschaftsleistung
Die Wirtschaftsleistung unserer Firma ist sehr gut.
zająć najwyższą pozycję
Firma X znów zajęła najwyższą pozycję w rankingu.
start learning
die Spitzenstellung einnehmen
Firma X hat schon wieder die Spitzenstellung auf der Rangliste eingenommen.
kalkulacja
Według ostatnich kalkulacji wystarczy nam pieniędzy.
start learning
die Berechnung
Der letzten Berechnung gemäß haben wir genug Geld.
wytyczne
Musisz trzymać się wytycznych.
start learning
die Richtlinien
Du musst den Richtlinien folgen.
postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia
Rozpoczęliśmy już postępowanie w sprawie o wydanie zezwolenia.
start learning
das Genehmigungsverfahren
Wir haben schon das Genehmigungsverfahren begonnen.

You must sign in to write a comment