Wybory do parlamentu

 0    27 flashcards    Mimisia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kto i jak zarządza wybory do Sejmu i Senatu?
start learning
Prezydent nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji, wyznacza wybory na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni przed upływem kadencji
Sposób skrócenia kadencji Sejmu i Senatu
start learning
uchwała Sejmu przegłosowana większością 2/3 głosów wszystkich posłów; Prezydent po zasięgnięciu opinii marszałka Sejmu i marszałka Senatu może skrócić kadencję w przypadku niepowołania Rady Ministrów, niezatwierdzenia budżetu państwa
Tryb zarządzenia wyborów parlamentarnych na wypadek skrócenia kadencji
start learning
Prezydent wyznacza datę przeprowadzenia wyborów na dzień przypadający nie później niż 45 dni od podjęcia decyzji o skróceniu kadencji
Pierwsze posiedzenie Sejmu odbywa się
start learning
nie później niż w 15 dniu po przeprowadzeniu wyborów
Ważność wyborów stwierdza
start learning
Sąd Najwyższy – każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia protestu przeciwko ważności wyborów
Zasady prawa wyborczego
start learning
zasada powszechności; zasada równości; zasada bezpośredniości; zasada tajności; zasada proporcjonalności
Zasada powszechności
start learning
prawo do udziału w wyborach przysługuje każdemu obywatelowi, który nie został pozbawiony zdolności do wykonywania czynności prawnych wyrokiem sądu
Zasada równości
start learning
każdemu wyborcy przysługuje jeden głos – każdy głos ma taką samą siłę
Zasada bezpośredniości
start learning
wyborca oddaje głos na konkretnego kandydata albo listę
Zasada tajności
start learning
wyborom towarzyszą warunki umożliwiające anonimowe oddanie głosu
Zasada proporcjonalności
start learning
partie polityczne i ugrupowania wyborcze otrzymują liczbę mandatów proporcjonalna do uzyskanych przez siebie głosów
Rodzaje prawa wyborczego
start learning
czynne – prawo wybierania; bierne – prawo bycia wybranym
Czynne prawo wyborcze przysługuje:
start learning
każdemu obywatelowi, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, chyba że został on pozbawiony praw publicznych lub ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
Bierne prawo wyborcze przysługuje:
start learning
każdemu obywatelowi, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze
Cenzusy wiekowe obowiązujące w Polsce:
start learning
na urząd Prezydenta – 35 lat; do Senatu – 30 lat; na urząd prezydenta miasta/burmistrza/ wójta – 25 lat; do Sejmu – 21 lat; do Parlamentu Europejskiego – 21 lat; do rad gmin, powiatów, sejmików województw – 18 lat
Jaki jest cel istnienia progów wyborczych?
start learning
zapobieżenie nadmiernemu rozproszeniu mandatów wyborczych w parlamencie
Czym są progi wyborcze?
start learning
minimalnymi, wyrażonymi procentowo, wartościami głosów, które powinna uzyskać dana partia lub koalicja by wejść do parlamentu
Jakie obecnie progi wyborcze określone są w prawie?
start learning
5% dla partii i ugrupowań politycznych; 8% dla koalicji i bloków wyborczych
Czym są okręgi wyborcze?
start learning
powstałe w wyniku podziału państwa na czas wyborów obszary, na których obowiązują listy wyborcze stworzone dla danego terenu
Jak wygląda podział okręgów?
start learning
41 okręgów wyborczych po 7/9 mandatów do Sejmu; 40 okręgów po 2/4 mandaty do Senatu
Rodzaje okręgów wyborczych
start learning
jednomandatowe – w okręgu wygrywa tylko jeden kandydat; wielomandatowe – wygrywa kilku kandydatów
Stracone głosy to:
start learning
zjawisko występujące w systemie większościowym, ma miejsce, gdy głosy oddane na mniejsze partie nie przekładają się na mandaty w parlamencie, ponieważ partie te nie przekroczyły progu wyborczego
Mandatu posła nie można łączyć z funkcją:
start learning
Prezesa NBP; Prezesa NIK; Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka; członka Rady Polityki Pieniężnej; członka KRRiT; ambasadora; a także z zatrudnieniem w administracji rządowej (z wyłączeniem członków Rady Ministrów), Kancelarii Sejmu, Senatu lub Prezydenta
Mandatu poselskiego nie może sprawować:
start learning
sędzia; prokurator; żołnierz w czynnej służbie wojskowej; funkcjonariusz policji; urzędnik służby cywilnej
Rodzaje immunitetu przysługujące posłom i senatorom
start learning
immunitet formalny i immunitet materialny
Immunitet formalny
start learning
poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu
Immunitet materialny
start learning
zakaz pociągania posła do odpowiedzialności karnej, chyba że wyrazi on lub Sejm wyrażą na to zgodę – zakaz obowiązuje na czas trwania kadencji

Comments:

i m wrote: 2011-05-25 22:50:15
pomyliliście immunitet formalny z materialnym

You must sign in to write a comment