łacina dla prawników paremie

 0    68 flashcards    urbikon
print play test yourself
 
Question Answer
omnes homines aequales sunt
start learning
wszyscy ludzie są równi
crimina morte extinguuntur
start learning
przestępstwa wygasają na skutek śmierci
qui peccat ebrius, luat sobrius
start learning
kto grzeszy po pijanemu, ponosi karę na trzeźwo
fides bona contraria est freudi et dolo
start learning
dobra wola jest przeciwieństwem oszustwa i podstępu
in legibus fundamentum rei publicae
start learning
w ustawach jest fundament rzeczpospolitej, podstawa państwa prawa
locus regit actum
start learning
miejsce rządzi aktem prawnym, formą aktu prawnego
tempus regit actum
start learning
czas rządzi formą i ważnością aktu prawnego
lusus noxius in culpa est
start learning
winny jest ten, kto szkodzi podczas zabawy
ius nature est immutabile
start learning
prawo naturalne jest niezmienne
iustitia cernitur in suum cuique tribuendo
start learning
sprawiedliwość urzeczywistnia się w oddawaniu każdemu, co mu się należy
iustitia est fundamentum regnorum
start learning
sprawiedliwość jest fundamentem królestw
iustitia nemini neganda
start learning
nikomu nie należy odmawiać sprawiedliwości
ius et furi dicitur
start learning
nawet złodziejowi należy się sprawiedliwy proces
iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
start learning
sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, tylko bierze pod uwagę prawdę
leges bonae ex malis moribus procreantur
start learning
dobre ustawy powstają ze złych obyczajów
legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
start learning
dobrą ustawę od złej w żaden inny sposób nie możemy odróżnić, jak tylko poprzez zgodność z prawem natury
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
start learning
znać ustawę, to nie trzymać się jej słów, a jej sensu i znaczenia
sensum non verba spectamus
start learning
patrzymy na sens a nie na słowa
iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
start learning
prawa są stanowione nie dla pojedynczych osób, ale dla ogółu
fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succurit
start learning
we wszystkich sprawach karnych bierze się pod uwagę wiek i brak doświadczenia
vanae voces populi non sunt audiendae
start learning
nie należy słuchać zwodniczych głosów ludu
non omne quod licet honestum est
start learning
nie wszystko, co jest dozwolone, jest przyzwoite
libertas inaestimabilis res est
start learning
wolność jest rzeczą bezcenną
male nostro iure uti non debemus
start learning
nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
qui suo iure utitur neminem laedit
start learning
kto korzysta ze swojego prawa, nikomu nie szkodzi
nullus idoneus testis in re sua intellegitur
start learning
rozumie się, że nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie
leges ab omnibus intellegi debent
start learning
ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich
res nullius cedit primo occupanti
start learning
rzecz niczyja przypada temu, kto ją pierwszy zawłaszczył
poena constituitur in emendationem hominum
start learning
kary ustanawia się dla poprawy człowieka
nemo debet lucrati ex alieno damni
start learning
nikt nie może mieć korzyści z cudzej szkody
cogitationis poenam nemo patitur
start learning
nikt nie może ponosić kary za swoje myśli
culpa lata dolo aequiparatur
start learning
ciężkie niedbalstwo jest zrównywane z podstępem
nullus describatur reus, priusquam convincatur
start learning
nikomu nie należy przypisywać winy, zanim zostanie to dowiedzione
fiscus non erubescit
start learning
skarb państwa się nie wstydzi
iustitia non debe claudicare
start learning
sprawiedliwość nie powinna kuleć
hominum causa omne ius constitutum est
start learning
wszelkie prawa stanowione są ze względu na człowieka
utilitas publica privatae praeferri debet
start learning
należy brać pod uwagę korzyść publiczną przed prywatnymi interesami
notoria non egent probatione
start learning
oczywiste fakty nie wymagają dowodu
occidit qui non servar periturum, ubi potest
start learning
uważa się, że zabija ten, kto nie udzieli pomocy ginącemu, jeżeli może
semel commissa poena non evanescit
start learning
raz wymierzona kara nie popada w zapomnienie (nie zanika)
vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
start learning
prawa przychodzą z pomocą starającym się a nie śpiącym
volenti non fit iniuria
start learning
chcącemu nie dzieje się krzywda (bezprawie)
pactum de sucessione futura est illecitum
start learning
umowa o przyszłe dziedziczenie jest niedozwolona przez prawo
pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanta
start learning
umowy, które zawierają w sobie przyczynę haniebną, nie są respektowane
obligatio semel extincta non reviviseit
start learning
zobowiązanie raz wygasłe nie odżywa na nowo
non pretii numeration, sed convenction perficit emptionem
start learning
nie zapłata ceny, lecz porozumienie stron czynią kupno wiążącym
ignorantia legis neminem excusat
start learning
nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia
ex iniuria ius non oritur
start learning
prawo nie rodzi się z bezprawia
nuptias non concubitas, sed consensus facit
start learning
małżeństwo powstaje nie przez faktyczne pożycie, ale na skutek porozumienia
pecuniae imperare oportet, non servire
start learning
pieniądzom należy rozkazywać, a nie im służyć
intentio inservire debet legibus, non leges intentioni
start learning
zamiar powinien służy ustawie, z nie ustawy woli (ustawy są ważniejsze)
servi legum sumus, ut liberi esse possimus
start learning
jesteśmy sługami ustaw, abyśmy mogli być wolni
scientia nobilitat
start learning
wiedza uszlachetnia
lex retro non agit
start learning
prawo nie działa wstecz
in dubio pro reo
start learning
wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego
nullum crimen sine lege
start learning
nie ma przestępstwa bez ustawy
pacta sunt servanta
start learning
umów należy dotrzymywać
superficies solo cedit
start learning
rzeczy na stałe przytwierdzone do gruntu należą do właściciela gruntu
nemo plus iuris in allium transferre potest quam ipse habet
start learning
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
clara non sunt interpretanda
start learning
rzeczy oczywistych nie trzeba interpretować
ignorantia iuris nocet
start learning
nieznajomość prawa szkodzi
ne bis in idem
start learning
nie można dwa razy sądzić się w tej samej sprawie
exceptiones non sunt extendendae
start learning
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco
ubi eadem legis ratio ibi eadem legis dispositio
start learning
tam, gdzie taki sam cel ustawy, tam powinna być taka sama dyspozycja
nemo iudex in causa sua
start learning
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
volenti non fit iniuria
start learning
chcącemu nie dzieje się krzywda
cessante ratione cessat et lex ipsa
start learning
gdy znika przyczyna prawa, tam znika samo prawo
summum ius summa iniuria
start learning
najwyższe prawo może być największym bezprawiem

You must sign in to write a comment