łacina prawnicza część 2

 0    119 flashcards    agaantek13
print play test yourself
 
Question Answer
ad solemnitatem
start learning
czynność, która jest nieważna bez zachowania odpowiedniej formy
in capita
start learning
wg głów
in stirpes
start learning
wg szczepów
facultas alternativa
start learning
upoważnienie przemienne
mortis causa
start learning
na wypadek śmierci
cum animo testandi
start learning
wola sporządzenia testamentu
favor testamenti
start learning
taka interpretacja testamentu, która pozwoli utrzymać ten dokument w formie testamentu
legatum per vindicationem
start learning
legat windykacyjny
legatum per damnationem
start learning
legat damnacyjny
legatum nominis
start learning
legat, którego przedmiotem jest wierzytelność
legatum liberationis
start learning
legat powodujący zwolnienie z długu
transmissio hereditatis
start learning
przeniesienie prawa do spadku
ex tunc
start learning
od początku
ex nunc
start learning
od chwili obecnej
per facta concludentia
start learning
(stanie się spadkobiercą) przez czynności dorozumiane
portio portioni accrescit
start learning
udział przyrasta do udziału
qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest
start learning
kto jest ustanowiony dziedzicem w testamencie, ten nie może być w nim świadkiem
cum viribus hereditatis
start learning
odpowiedzialność za długi spadkowe z samej rzeczy wchodzącej w skład majątku spadkowego
pro viribus hereditatis
start learning
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko w granicach określonej wartości majątku spadkowego
successio anticipata
start learning
dziedziczenie uprzednie
tempus regit actum
start learning
czas rządzi prawem
in testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
start learning
w testamencie staramy się jak najdokładniej oddać zamiar spadkodawcy (aby interpretacja odzwierciedlała jego intencje)
nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori
start learning
nie ma przestępstwa, nie ma kary, bez wcześniejszej ustawy
sine lege scripta
start learning
ustawa musi być spisana (jasno powiedziana)
sine lege certa
start learning
jasno określony czyn w ustawie
sine lege praevia
start learning
ustawa musi karać na przyszłość
vis absoluta
start learning
przymus bezwzględny
vis compulsiva
start learning
przymus względny (np. groźba)
dolus directus repentinus
start learning
zamiar bezpośredni nagły (impuls)
dolus directus praemeditatus
start learning
z góry przewidziane działanie
dolus eventualis
start learning
zamiar ewentualny
culpa
start learning
wina
culpa dolo exorta
start learning
wina kombinowana, mieszana, umyślno - nieumyślna
iter delicti
start learning
formy stadialne przestępstwa
delictum putativum
start learning
przestępstwo urojone
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
start learning
nikt rozsądny nie karze ponieważ zostało dokonane przestępstwo, lecz aby nie popełniać go w przyszłości
in dubio pro reo
start learning
w razie wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego/oskarżonego
dolus non praesumitus
start learning
złego zamiaru się nie domniemywa
reformatio in peius iudici appelatio non licet
start learning
sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść oskarżonego
delicta parentum liberis non nocet
start learning
przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom (dzieci nie powinny ponosić konsekwencji przestępstw rodziców)
crimina morte extinguuntur
start learning
przestępstwa wygasają razem ze śmiercią
reus in exceptione actor est
start learning
pozwany w wyniku ekscepcji wstępuje na miejsce powoda
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
start learning
dowód spoczywa na powodzie
in criminalibus probationes debent esse luce clariores
start learning
w sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze niż światło
dominus litis
start learning
oskarżyciel jest panem procesu
qud non est in actis non est in mundo
start learning
czego nie ma w aktach, tego nie ma na świecie
verba volant, scripta manent
start learning
słowa uratują/to, co zapisane, pozostaje
testis ex auditu
start learning
zdawać sprawę z tego, cośmy słyszeli
delictum iuris gentium
start learning
przestępstwa prawa międzynarodowego
victimologia
start learning
nauka o ofierze
incognito
start learning
nieoficjalny/nie dający się poznać
ex officio
start learning
z urzędu
iudex inhabilis
start learning
sędzia wyłączony z procesu z mocy prawa
iudex suspectus
start learning
sędzia wyłączony z procesu na wniosek/żądanie stron
nemo iudex in propria (sua) causa
start learning
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
forum delicti commissi
start learning
sąd właściwy ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa
forum praeventionis
start learning
sąd właściwy ze względu na pierwszeństwo podjęcia procesu
perpetuatio fori
start learning
uwiecznienie właściwości sądowej
forum connexitatis causarum
start learning
sąd właściwy ze względu na łączność spraw
connexorum idem est iudicium
start learning
ten sam sąd dla połączenia kilku spraw
causa principalis
start learning
główny czyn, z powodu którego prowadzi się postępowanie
causa accessoria
start learning
podstawa dodatkowa
res iudicata pro veritate habetur
start learning
ustalenia zawarte w wyroku przyjmuje się jako prawdę
ne bis in idem crimen iudicetur
start learning
nie można toczyć przestępstwa dwa razy w tej samej sprawie
confessio est regina probationum
start learning
przyznanie się jest królową dowodzenia
geminat peccatum, quam delicti non pudet
start learning
kto nie wstydzi się przestępstwa, podwaja swoją winę
gravior culpa gravior pena
start learning
czym większa wina, tym wyższa powinna być kara
errare humanum est
start learning
mylić się jest rzeczą ludzką
nemo se ipsum accusare tenetur
start learning
nikt nie jest zobowiązan do obciążania samego siebie
nemo prohibetur pluribus defensionibus uti
start learning
nikomu nie zakazuje się aby miał wielu obrońców
propter falsa
start learning
z powodu fałszerstwa
propter nova
start learning
z powodu nowych okoliczności, których sąd nie znał podczas wydawania wyroku
propter melius
start learning
ze względu na większe dobro
propter memoriam
start learning
ku pamięci
sententia debet esse conformis libello
start learning
wyrok powinien być zgodny z aktem oskrżenia
ius et furi dicitur
start learning
nawet złodziej powinien mieć prawo do sprawiedliwego wyroku sądowego
iurisdictio voluntaria
start learning
postępowanie niesporne
in dubio pro curia
start learning
w razie wątpliwości należy rozpatrywać sprawy przed sądem
lex fori processualis
start learning
obowiązuje prawo krajowe
iudicium - artus trium persona rum
start learning
sąd to postępowanie trzech osób
audiatur et altera pars
start learning
należy wysłuchać również drugiej strony
domini litis
start learning
strony są panami procesu
nemo iudem sine actore
start learning
nie ma procesu bez powoda
vigilantibus iura sunt scripts
start learning
prawa są stanowione dla osób starannych
ne eat iudex ultra petita partium
start learning
sędzia nie zasądza więcej od żądania powoda
ante litem natam
start learning
umowa o zmianę właściwości sądowej przed powstaniem procesu
post litem natam
start learning
umowa o zmianę właściwości sądowej po powstaniu procesu
perpetuatio fori
start learning
ustanowienie właściwego sądu
actor sequitur forum rei
start learning
powód idzie do sądu pozwanego
qui rem in iudicium ducit
start learning
ten, kto wszczyna sprawę przed sądem/powód
contra quam res iudicium deducitur
start learning
ten, przeciwko komu jest prowadzona sprawa przed sądem/pozwany
legitimatio ad causa
start learning
upoważnienie do wszczynania procesu ze względu na przysługujące prawa podmiotowe
legitimatio ad processus
start learning
kto może wystąpić w konkretnym procesie
successio mortis causa
start learning
następstwo procesowe z powodu śmierci
successio inter vivos
start learning
następstwo na skutek umowy między jedną ze stron a osobą trzecią
res iudicata - inter partes
start learning
wyrok w procesie cywilnym wiąże tylko strony procesu
ad quam
start learning
do danego terminu
post quam
start learning
po upływie (pewnego) terminu
prorogatio fori
start learning
umowne ustalenie właściwości sądu
prorogatio iurisdictionis
start learning
jurysdykcja krajowa
negatio per positionem alterius
start learning
w postępowaniu pozwany może zaprzeczać podnosząc nowe twierdzenia
exceptiones non sunt extendae
start learning
zarzuty procesowe nie powinny być interpretowane rozszerzająco
replicatio
start learning
odpowiedź pozwanego na roszczenie powoda
duplicatio
start learning
odpowiedź powoda na replicatio
onus proferendi
start learning
ciężar przedstawienia sprawy
onus probandi
start learning
ciężar przedstawienia dowodów
causa petendi
start learning
powódźtwo
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
start learning
ciężar dowodu spoczywa na powodzie a nie na tym kto zaprzecza
ne bis in idem
start learning
niech nie orzeka się dwa razy w tej samej sprawie
ne bis de eadem re sit actio
start learning
skarga nie przysługuje dwa razy w tej samej sprawie
sententia facit ius inter partes
start learning
wyrok tworzy prawo między stronami
res iudicatia pro veritate accipitur
start learning
wyrok przyjmuje się jako prawdę
reformatio in peius
start learning
zmiana na gorsze
de minimis non curat praetor
start learning
sędzia nie troszczy się o zmiany minimalne
error in iudicando
start learning
błąd przy wyroku, który został wydany
error in procedendo
start learning
błąd w czasie postępowania sądowego
absolutio ab instantia
start learning
odrzucenie pozwu
votum separatum
start learning
zdanie odrębne
dies interpellat pro homine
start learning
termin, na podstawie którego nie trzeba wzywać dłużnika do spełnienia świadczenia

You must sign in to write a comment