Rzym2

 0    27 flashcards    stasrudzki
print play test yourself
 
Question Answer
iuris vinculum
start learning
węzeł prawny
actiones poenales
start learning
skargi penalne
actiones rei persecutoriae
start learning
Skargi reipersekutoryjne
1) Względny charakter 2)Świadczenie 3) Zaskarżalność
start learning
3 elementy zobowiązania
Dare
start learning
przeniesienie własności rzeczy lub ustanowienie na niej prawa rzeczowego
Facere
start learning
wydanie rzeczy w posiadanie lub wykonanie innej czynności (np. wyczyszczenie ubrania) lub powstrzymanie się od działania (np. znoszenie – pati)
Praestare
start learning
inne zachowania „wtórne” wychodzące poza podstawową treść zobowiązania np. zapłata odszkodowania lub kary umownej
1) Być prawnie i faktycznie możliwe do wypełnienia 2) Mieć wartość majątkową 3) Być wyraźnie określone lub nadawać się do określenia w przyszłości 4)Świadczenie nie może być sprzeczne z dobrymi obyczajami
start learning
wymogi świadczenia
Impossibilium nulla obligatio est
start learning
Niemożliwość spełnienia świadczenia powoduje nieważność zobowiązania
genus perire non censetur
start learning
"nie wydaje się, żeby gatunek mógł zginąć" --> Jeśli przedmiot świadczenia jest rzeczą oznaczoną gatunkowo, niemożliwość następcza nie występuje
species perit ei, cui debetur
start learning
rzecz oznaczona indywidualnie ginie na szkodę wierzyciela
duae res sunt in obligatione, una in solutione
start learning
w treści zobowiązania istnieją dwa świadczenia, ale wykonane może być tylko jedno
unna res est in obligatione, duae in solutione
start learning
w treści zobowiązania istnieje jedno świadczenie, ale wykonane mogą być dwa
Beneficium excusationis vel ordinis
start learning
dłużnik może prosić o to, żeby wierzyciel najpierw zażądał świadczenia od współdłużnika solidarnego
Beneficium cedendarum actionum
start learning
dłużnik solidarny, który spełnił świadczenie, wstępuje w pozycję wierzyciela z prawem wykorzystania przysługujących mu środków procesowych
Beneficium divisionis
start learning
dłużnik może żądać zniesienia solidarności i uznania świadczenia za podzielne. Skutek: wierzyciel może żądać od dłużnika tylko przypadającej nań części, nie zaś całości
Mora debitoris perpetuat obligationem
start learning
zwłoka dłużnika uwiecznia zobowiązanie
Nulla pactione effici potest, ne dolus praestetur
start learning
Niemożliwość wyłączenia w drodze umowy odpowiedzialności za podstęp
Magna neglegentia culpa est: magna culpa dolus est
start learning
Wielka niestaranność jest zrównana z winą, wielka wina jest zrównana z winą umyślną
casus fortuitus
start learning
przypadek
Porozumienie (conventio) Wydanie rzeczy (datio)
start learning
Elementy konstytutywne pożyczki
S.C. Macedonianum
start learning
SC zakazujące pożyczania synom
Fiducia cum amico contracta
start learning
Pierwowzór dla komodatu i depozytu
pactum fiduciae
start learning
umowa gwarancyjna
nieodpłatne oddanie rzeczy indywidualnie oznaczonej, ruchomej przez deponensa w faktyczne władztwo (detencję) depozytariusza w celu jej przechowania
start learning
Essentialia negotii depozytu:
Casus mixtus
start learning
jeśli depozytariusz skorzystał w rzeczy w sposób niezgodny z umową przechodziło na niego ryzyko przypadkowej jej utraty
nieodpłatne przekazanie przez oddającego w użyczenie (commodans) biorącemu w użyczenie (commodatarius) we władztwo faktyczne (detencja) do używania rzeczy indywidualnie oznaczonej niezużywalnej
start learning
Essentialia negotii użyczenia

You must sign in to write a comment