PWP wspólne

 0    9 flashcards    macieknowicki86
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co normuje ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej?
start learning
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej normuje: Stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców. Zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego w ustawie "Urzędem Patentowym".
Co rozumiemy pod pojęciem przedsiębiorcy?
start learning
Pod pojęciem przedsiębiorcy rozumie się osobę prowadzącą w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną "działalnością gospodarczą"
Co rozumiemy pod pojęciem projektu wynalazczego?
start learning
Pod pojęciem projektu wynalazczego - rozumie się wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.
Co w prawie własności przemysłowej oznacza pojęcie projekt wynalazczy?
start learning
W prawie własności przemysłowej przez pojęcie projekt wynalazczy rozumie się wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie.
Czy przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich?
start learning
Tak, Przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalanym przez siebie regulaminie racjonalizacji.
Jakie rozwiązanie przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski?
start learning
Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego.
Jakie prawa przysługują twórcy wynalazku, wzoru użytkowego wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego?
start learning
Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu scalonego przysługuje prawo do: Uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji. wynagrodzenia; Wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach.
Jakie prawa przysługują twórcy projektu racjonalizatorskiego?
start learning
Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy.
Kiedy Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy?
start learning
Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

You must sign in to write a comment