Patenty 10-18

 0    9 flashcards    macieknowicki86
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest patent dodatkowy?
start learning
Patent dodatkowy to taki, który uprawniony z patentu może uzyskać na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie. Można również uzyskać patent dodatkowy do już uzyskanego patentu dodatkowego.
Co powinno obejmować zgłoszenie wynalazku?
start learning
Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować: Podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego. Opis wynalazku ujawniający jego istotę. Zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe. Skrót opisu. Rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.
Czy zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków?
start learning
Zgłoszenie wynalazku może obejmować jeden lub więcej wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazczy (jednolitość wynalazku). Kilka wynalazków ujętych w jednym zgłoszeniu spełnia wymóg jednolitości, jeżeli połączenie ich ze sobą opiera się na jednej lub wielu wspólnych bądź wzajemnie sobie odpowiadających cechach technicznych. Dotyczy to tych cech, które określają zastrzegane wynalazki i decydują o wkładzie wnoszonym przez nie do stanu techniki.
Do jakiego czasu zgłaszający może, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku?
start learning
Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia wynalazku, które nie mogą wykraczać poza to, co zostało ujawnione, w dniu dokonania zgłoszenia, jako przedmiot rozwiązania w opisie zgłoszeniowym wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki.
Kiedy Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu?
start learning
Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki do jego uzyskania. Udzielenie patentu następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.
Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie jakiego dokumentu i co jest jego częścią?
start learning
Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego. Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący: Opis wynalazku, Zastrzeżenia patentowe, Rysunki, Opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy.
Czy można sprostować opis patentowy?
start learning
Tak, Sprostowanie opisu patentowego może dotyczyć tylko oczywistych pomyłek albo błędów drukarskich.
Czy Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny?
start learning
Tak, Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa.
Jakie uprawnienie nabywa się przez uzyskanie patentu?
start learning
Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

You must sign in to write a comment