łacińska terminologia prawnicza PL_ALK_2013

 0    114 flashcards    anokk
print play test yourself
 
Question Answer
zgodnie z prawem
start learning
de iure
faktycznie/ w rzeczywistości
start learning
de facto
co do przyszłego unormowania/ co do pożądanej, postulowanej zmiany prawa
start learning
de lege ferenda
z mocy samego prawa
start learning
ipso iure
z punktu widzenia prawa obowiązującego/ wg ustawy już uchwalonej-obowiązującej
start learning
de lege lata
ustawa nie działa wstecz
start learning
lex retro non agit
prawo bezwzględnie obowiązujące
start learning
ius cogens
patrzymy na sens, nie na słowa
start learning
sensum, non verba spectamus
prawo ściśle związane z osobą
start learning
ius personalissimum
ustawy czasami drzemią (śpią), ale nigdy nie umierają
start learning
dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
nieznajomość prawa szkodzi
start learning
ignorantia iuris nocet
prawo nieograniczone, dające nieograniczone władztwo
start learning
ius infinitum
uzasadnienie (podstawa, przyczyna, cel uchwalenia) ustawy
start learning
ratio legis
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
start learning
secundum legem
gołe prawo (bez możliwości jego zrealizowania - wyegzekwowania)
start learning
nudum ius
według ustawy (prawa)/ zgodnie z przepisami (prawem)
start learning
iuxta legem
gdy ustaje(wygasa) przyczyna, dla której wydano ustawę traci moc(wygasa) i sama ustawa
start learning
cessante ratione legis cessat et lex ipsa
nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam ma
start learning
nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
ustawa surowsza nie działa wstecz
start learning
lex severior retro non agit
w szerokim (szerszym) znaczeniu
start learning
sensu largo
wykonywanie/egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
start learning
executio iuris non habet iniuriam
przeciw ustawie/ sprzecznie z przepisami prawa
start learning
contra legem
przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia -lub- gdzie jest taka sama przyczyna ustawy (uzasadnienie), tam taka sama dyspozycja ustawy
start learning
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
sąd zna prawo
start learning
iura novit curia
treść/ brzmienie ustawy
start learning
verba legis
pełnoprawny/ pełnoprawnie/ na mocy całego prawa
start learning
pleno iure
z mocy prawa
start learning
ex iure
tym samym/ na mocy samego faktu/ przez sam fakt
start learning
ipso facto
w ścisłym znaczeniu
start learning
sensu stricto
w celu obejścia ustawy/ z obejściem ustawy
start learning
in fraudem legis
z mocy ustawy
start learning
ex lege
wyrok tworzy (stanowi) prawo
start learning
sententia facit ius
najwyższe prawo jest (może stać się) najwyższym bezprawiem
start learning
summum ius, summa iniuria
nikogo nie usprawiedliwia nieznajomość ustawy
start learning
ignorantia legis neminem excusat
(nakaz) ścisłego prawa
start learning
stricti iuris
zbiór (odrębnych) praw
start learning
universitas iuris
ustawę uchyla się ustawą
start learning
lex legem tollitur
ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz
start learning
lex prospicit, non respicit
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
start learning
lex posterior derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla wcześniejszej szczególnej
start learning
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
ustawa podstawowa (zasadnicza) znosi ustawę pomocniczą
start learning
lex primaria derogat legi subsidiariae
okres między ogłoszeniem ustawy a jej wejściem w życie
start learning
vacatio legis
ustawa szczególna (specjalna)
start learning
lex specialis
siła wyższa
start learning
vis maior
na mocy porozumienia
start learning
vi consensus
wydaje się, że kto milczy, ten się zgadza tam, gdzie mógłby i powinien był mówić
start learning
qui tacet, consentire videtur, ubi loqui potuit ac debuit
domniemanie
start learning
praesumptio
przymus fizyczny
start learning
vis absoluta
czynność prawna
start learning
negotium
przymus psychiczny (siła zniewalająca)
start learning
vis compulsiva
milcząca zgoda
start learning
tacitus consensus
klauzula przepadku - zastrzeżenie umowne, na mocy którego dłużnik traci swoje prawa z umowy, w razie niedotrzymania zobowiązania
start learning
lex commissoria
na mocy ustawy
start learning
vi legis
domniemanie faktyczne
start learning
praesumptio facti
na mocy umowy
start learning
vi contractus
przez samą zgodę
start learning
solo consensu
podstęp/ zły zamiar/ świadome i celowe wyrządzenie szkody
start learning
dolus
czynność prawna kulejąca, niezupełna
start learning
negotium claudicans
domniemanie prawne
start learning
praesumptio iuris
czynność prawna nieważna
start learning
negotium nullum
domniemanie obalalne
start learning
praesumptio iuris tantum
okres ciągły, liczony według kolejnych dni bez przerwy
start learning
tempus continuum
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
start learning
negotiorum gestio
małżeństwo nieważnie zawarte
start learning
matrimonium malum
czas odpowiedni, użyteczny (do obliczeń tylko dni bez przeszkód w działaniu)
start learning
tempus utile
małżeństwo nieistniejące (gdy nie wystąpiły przesłanki zawarcia małżeństwa)
start learning
matrimonium non existens
obliczanie czasu dokładnie od chwili do chwili
start learning
computatio naturalis
składniki przedmiotowo istotne czynności prawnej
start learning
essentialia negotii
ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo
start learning
pater est, quem nuptiae demonstrant
przedawnienie
start learning
praescriptio temporis
składniki przedmiotowo nieistotne czynności prawnej (objęte przepisami względnie obowiązującymi)
start learning
naturalia negotii
termin zawieszający (początkowy)
start learning
dies a quo
składniki dodatkowe czynności prawnej/ podmiotowo istotne
start learning
accidentalia negotii
między żyjącymi
start learning
inter vivos
na wypadek śmierci
start learning
mortis causa
darowizna na wypadek śmierci
start learning
donatim mortis causa
do ważności/ pod rygorem nieważności
start learning
ad solemnitatem
dla celów dowodowych
start learning
ad probationem
dla wywołania określonych skutków
start learning
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczegółowej
start learning
pactum de forma
dzień
start learning
dies
termin rozwiązujący (końcowy)
start learning
dies ad quem
czas/ okres
start learning
tempus
dzień zdarzenia
start learning
tempus facti
dzień powzięcia wiadomości
start learning
tempus scientiae
obliczanie czasu według prawa cywilnego (wg dni kalendarzowych)
start learning
computatio civilis
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
start learning
prior tempore, potior iure
od wtedy/ od tamtej chwili/ z mocą wsteczną
start learning
ex tunc
od teraz/ od tej chwili
start learning
ex nunc
z góry/ uprzednio
start learning
ex ante
po fakcie
start learning
ex post
warunek
start learning
condicio
pod warunkiem
start learning
sub condicione
w czasie trwania warunku (zawieszającego)
start learning
pendente condicione
warunek nieodzowny, bez którego czynność nie może zaistnieć
start learning
condicio sine qua non
warunek, którego spełnienie się zależy od woli stron
start learning
condicio potestativa
warunek losowy
start learning
condicio casualis
warunek rozwiązujący
start learning
condicio resolutiva
warunek zawieszający
start learning
condicio suspensiva
zamiar bezpośredni
start learning
dolus directus
wina nieumyślna/ niedbalstwo
start learning
culpa
wina polegająca na niezachowaniu staranności określanej według wzorca abstrakcyjnego
start learning
culpa in abstracto
rażące niedbalstwo
start learning
culpa lata
lżejsze niedbalstwo
start learning
culpa levis
niezachowanie przez dłużnika staranności, którą zwykł był i powinien zachować przy prowadzeniu swoich spraw
start learning
culpa levis in concreto
ogólnie
start learning
in abstracto
w konkretnym przypadku
start learning
in concreto
wina w nadzorze
start learning
culpa in custodiendo
wina w wyborze (np. przy powierzaniu wykonania czynności)
start learning
culpa in eligendo
czyja korzyść, tego i ryzyko
start learning
cuius commodum eius periculum
właściciel rzeczy ponosi skutki zdarzenia losowego
start learning
casum sentit dominus
błąd
start learning
error
błąd co do osoby (której składa się oświadczenie woli)
start learning
error in persona
błąd co do przymiotu osoby
start learning
error in qualitate personae

You must sign in to write a comment