Patenty 19-27

 0    10 flashcards    macieknowicki86
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co określa zakres przedmiotowy patentu?
start learning
Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych.
Na jak długi okres (czas) jest udzielony patent?
start learning
Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku.
Jakie przysługują prawa uprawnionemu z patentu w stosunku do osób trzecich?
start learning
Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy.
Co obejmuje korzystanie z wynalazku?
start learning
Korzystanie to obejmuje: wytwarzanie, używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. Korzystanie obejmuje również stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też: używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licency
Czy patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu?
start learning
Tak, patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego.
Czy patent może być unieważniony i przez kogo?
start learning
Tak, Patent może być unieważniony w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu.
Kiedy wygasa patent?
start learning
Patent wygasa na skutek: Upływu okresu, na który został udzielony. Zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie. Nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej. Trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.
Co to jest wynalazek biotechnologiczny?
start learning
Wynalazek biotechnologiczny to: Wynalazek dotyczący wytworu składającego się z materiału biologicznego lub zawierającego taki materiał. Sposób, za pomocą, którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany.
Na jakie wynalazki biotechnologiczne mogą być w szczególności udzielane patenty?
start learning
Za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się w szczególności: Wynalazki stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze. Wynalazki stanowiące element wyizolowany z ciała ludzkiego lub w inny sposób wytworzony sposobem technicznym, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu, nawet jeżeli budowa tego elementu jest identyczna z budową e
Kiedy polska osoba prawna lub fizyczna może zgłosić wynalazek do ochrony za granicą?
start learning
Polska osoba prawna lub fizyczna może zgłosić wynalazek do ochrony za granicą w celu uzyskania ochrony dopiero po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym RP.

You must sign in to write a comment