Logika WSEIP

 0    32 flashcards    patrykkanarek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
SaP
start learning
Kazde S Jest P
SeP
start learning
Żaden S nie jest P
SiP
start learning
niektóre S są P
SoP
start learning
niektóre S nie są P
Błąd idem per idem
start learning
. nazwa błędu definiowania, polegającego na określeniu jakiegoś pojęcia za pomocą niego samego. Błąd ten może dotyczyć pojedynczej definicji albo układu definicji określających jakiś system pojęć. Przykładem pojedynczej definicji zawierającej ten błąd może być sformułowanie: "Prostą nazywamy zbiór punktów, położonych na jednej linii prostej"
Dowodzenie
start learning
jest to rozumowanie polegające na tym iż uważając jakieś zdanie za wątpliwe szukamy dla niego racji wśród zdań poprzednio uznanych za prawdziwe by z prawdziwości tych zdań wnioskować prawdziwość pierwszego zdania.
Definicja realna
start learning
jest to zdanie podające taką charakterystykę pewnego przedmiotu lub przedmiotów jakiegoś rodzaju, które tym i tylko tym przedmiotom można przepisać.
Podział dychotomiczny
start learning
- dokonany wg cech sprzecznych (kontrdyktorycznych), jest to podział, który w obrębie zakresu dzielonego wyróżnia klasę przedmiotów posiadających pewną cechę i klasę przedmiotów, które tej cechy nie posiadają.
Definicja projektującą
start learning
polega na ustaleniu zupełnie nowego znaczenia terminu występującego w danym języku, albo w służy do wprowadzania do języka jakiegoś nowego terminu.
Zdanie modalne
start learning
zdanie stwierdzające pewne fakty wg. podziału: Asertoryczne - jest tak a tak; apodyktyczne - musi być tak tak.
Błąd elenchi
start learning
polegający na dowodzeniu innej tezy niż ta która miała być dowodzona.
Zdanie modalne
start learning
stwierdzające konieczność albo możliwość jakiegoś stanu rzeczy, są to zdania apodyktyczne.
definicja projektująca
start learning
to definicja, która ustala znaczenie jakiegoś słowa na przyszłość w projektowanym sposobie mówienia. Ustanawia ona regułę znaczeniową co do tego, jakie danemu słowu czy zespołowi słów mogą być w przyszłości nadawane znaczenie.
Podział nazw:
start learning
1. Prosta lub złożona 2. Ogólna, jednostkowa lub pusta 3. Konkretna lub abstrakcyjna 4. Generalna lub indywidualna 5. Zbiorowe lub niezbiorowe
Nazwa Prosta lub złożona:
start learning
Prosta - jeden wyraz Złożona - kilka wyrazów
Nazw Konkretna lub abstrakcyjna
start learning
- KONKRETNE: takie, które są znakami rzeczy.(stół, kwiat) - ABSTRAKCYJNE: cechy, kolor, zdarzenia (biały, zły, śmierć)
Nazwa generalna lub indywidualna
start learning
- GENERALNE: wszystkie przedmioty danego rodzaju. krzesło - INDYWIDUALNE: poszczególne przedmioty (Poznań, Dunajec)
Nazwa ogólna, jednostkowa lub pusta
start learning
OGÓLNE: wiele desygnatów (zamek - z piasku, do drzwi i z kamienia). - JEDNOSTKOWE: jeden desygnat - PUSTE: bez desygnatów
Nazwa zbiorowa lub niezbiorowa
start learning
- ZBIOROWE: poseł, sejm, biblioteka. - NIEZBIOROWE
Podział pytań:
start learning
1. Proste lub skomplikowane 2. Zamknięte lub otwarte 3. Pytania rozstrzygnięcia lub pytania dopełnienia 4. Pytanie właściwie postawione lub niewłaściwie postawione
Podział pytań: Proste lub skomplikowane
start learning
Proste - chodzi nam o uzyskanie tylko jednej odpowiedzi. Skomplikowane - istnieje więcej niż jedna odpowiedź.
Podział pytań: Zamknięte lub otwarte
start learning
Zamkniete - schemat odpowiedzi jest calkowicie okreslony i zaczynają się one od słowa Czy? Otwarte - nie wyznaczają schematu, zbiór dorzecznych odpowiedzi jest otwarty.
Podział pytań: Pytania rozstrzygnięcia lub pytania do uzupełnienia
start learning
Pytania roztrzygniecia - zaczynające się od partykułu czy? Pytania do uzupelneia- per analogie.
Podział pytań: Pytanie właściwie postawione lub niewłaściwie postawione
start learning
1. Pytania właściwie postawione. – zarówno pozytywne jak i negatywne założenie pytania jest prawdziwe. 2. Pytania niewłaściwie postawione. – pozytywne założenie jest niezgodne z rzeczywistością v fałszywe negatywne założenie zdania v pytania obarczone błędem podwójnej prawdy v pytania rozstrzygnięcia nie pozwalające na rozstrzygnięcie v nie pozwalają na właściwe uzupełnienie zdania.
Stosunek zakresowy:
start learning
A - Konkretna A` - abstrakcyjna B - Ostra B`- nieostra
Podział odpowiedzi: Odpowiedź Całkowita
start learning
- wprost np. Roman Giertych jest prezydentem RP, - niewprost Np. przewodniczący PO jest prezydentem RP.
Podział odpowiedzi: Odpowiedź częściowa:
start learning
b. Częściowe – pozwalające wykluczyć część odpowiedzi właściwych.: - Wprost – R. Giertych nie jest politykiem, - Niewprost – przewodniczący PO nie kandydował w ostatnich wyborach prezydenckich.
Cechy relacji:
start learning
1. Symetryczność 2. Zwrotność 3. Przechodniość 4. Spójność
Symetryczność: Badając symetryczność relacji, szukamy odpowiedzi na pytanie, czy ta relacja zachodzi pomiędzy x a y, jeżeli zachodzi ona między y i x. Możliwe są tu trzy sytuacje:
start learning
1. Relacja Symetryczna - Jeżeli zachodzi między y i x to zawsze zachodzi między x i y np. bycie rówieśnikiem. 2. Relacja asymetryczna - - Jeżeli zachodzi między y i x to nigdy nie zachodzi między x i y(relacja asymetryczna) np. bycie wyższym 3.- Jeżeli zachodzi między y i x to czasami zachodzi między x i y(relacja nonsymetryczna) np. bycie lubianym
Zwrotność: Badając zwrotność relacji, szukamy odpowiedzi na pytanie, czy x pozostaje w stosunku R do samego siebie. Możliwe są tu trzy sytuacje:
start learning
1. Relacja zwrotna - x pozostaje w relacji (R) do samego siebie - być równieśnikiem 2. Relacja azwrotna - np. być poddanym 3. Relacja niezwrotna - czasami pozostaje w relacji do siebie a czasami nie
Przechodniość Badając przechodniość relacji R, szukamy odpowiedzi na pytanie czy relacja R zachodzi między x a z jeśli zachodzi między x a y i y a z. Możliwe są trzy sytuacje:
start learning
1. Relacja przechodnia - - Zawsze zachodzi relacja między x a z jeśli zachodzi między x a y i y a z(Tranzytywna) np. bycie starszym 2. Relacja przeciwprzechodnia - - Nigdy nie zachodzi relacja między x a z jeśli zachodzi między x a y i y a z(Atranzytywna) np. bycie ojcem 3. Relacja nieprzechodnia - - Czasami zachodzi relacja między x a z jeśli zachodzi między x a y i y a z(Nontranzytywna) np. bycia lubianym
Spójność Badanie zagadnienia spójności relacji R polega na ustaleniu polega na ustaleniu czy dwa dowolne niejednakowe elementy z określonego zbioru pozostają w relacji R
start learning
1. Relacja Spójna - Zawsze zachodzi relacja R między dwoma różnymi elementami określonego zbioru np. bycie większą liczbą. 2. Relacja aspójna - - Nigdy nie zachodzi relacja R między dwoma różnymi elementami określonego zbioru np. bycie równą liczbą 3, Relacje niespójna -Czasami zachodzi relacja R między dwoma różnymi elementami określonego zbioru np. bycie wyższym

You must sign in to write a comment