Społeczeństwo obywatelskie – najważniejsze pojęcia i definicje

 0    33 flashcards    lenka1
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Społeczeństwo obywatelskie
start learning
charakterystyczne dla krajów rozwijających się i rozwiniętych; jego członkowie są aktywnie i intensywnie zaangażowani w sprawy życia społecznego (często przejmują inicjatywę, nie czekając na interwencję państwa)
Nieposłuszeństwo obywatelskie
start learning
rodzaj inicjatywy w społeczeństwie obywatelskim; zwrócenie uwagi państwa poprzez działanie łamiące lub naruszające istniejące normy prawne, które są sprzeczne z interesem społecznym
Grupy interesów
start learning
zbiorowości zrzeszające członków określonej grupy społecznej, które starają się wywierać nacisk na odpowiednie organy państwowe w celu forsowania własnych interesów
Sposoby wywierania nacisku
start learning
negocjacje, manifestacje, protesty, strajki, lobbing
Lobbing
start learning
taka komunikacja z ośrodkami władzy państwowej, która ma w efekcie przynieść decyzje sprzyjające interesom lobbystów
Organizacja pozarządowa (NGO)
start learning
non-governmental organization, non profit (nie czerpiące zysków z działalności); organizacje, które powstają dla osiągnięcia wcześniej ustalonego celu leżącego w interesie publicznym (charytatywne, integracyjne, na rzecz eliminacji patologii etc.)
Organizacja pożytku publicznego
start learning
specjalny status (na podstawie odrębnej ustawy), o który mogą ubiegać się wszelkie organizacje i fundacje niezależne od Skarbu Państwa, nie prowadzące działalności politycznej, nie będące związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, bądź spółkami handlowymi
Instytucja społeczna
start learning
grupa działająca na rzecz zaspokojenia potrzeb danej społeczności i reprezentująca jej interesy
Funkcje instytucji społecznych
start learning
regulacyjna; zaspokojenia potrzeb; integracyjna
Funkcja regulacyjna
start learning
organizowanie stosunków w grupie lub pomiędzy grupami i egzekwowanie powierzonych zadań
Funkcja integracyjna
start learning
scalanie zbiorowości wokół określonych celów
Rodzaje instytucji społecznych
start learning
polityczne, religijne, ekonomiczne, wychowawcze i kulturalne, socjalne
Instytucje polityczne
start learning
celem zdobycie, sprawowanie i utrzymanie władzy (partie polityczne, rząd, parlament)
Instytucje religijne
start learning
celem zaspokajanie potrzeb duchowych i organizowanie życia religijnego (kościoły, związki wyznaniowe)
Instytucje ekonomiczne
start learning
celem wytwarzanie zysku i regulacja obiegu pieniądza (zakłady przemysłowe, banki, sklepy)
Instytucje wychowawcze i kulturalne
start learning
celem wychowanie i edukacja kolejnych pokoleń oraz przekazywanie dziedzictwa kulturowego i zaspokajanie potrzeb kulturowych społeczeństwa (szkoła, muzeum, teatr, rodzina)
Instytucje socjalne
start learning
celem opieka nad potrzebującymi oraz zaspokajanie potrzeb grup społecznych (organizacje charytatywne, koła zainteresowań)
Ład społeczny
start learning
taki model zachowań członków społeczeństwa, który gwarantuje jego istnienie, trwanie i rozwój
Elementy ładu społecznego
start learning
współpraca; umiejętność osiągania konsensusu; hierarchia wartości
Czynniki kształtujące ład społeczny
start learning
prawo, moralność, religia. Tradycja
Prawo w ładzie społecznym
start learning
reguluje życie społeczne, zachowania jednostek i zbiorowości oraz sposoby rozwiązywania konfliktów
Moralność w ładzie społecznym
start learning
reguluje interakcje pomiędzy jednostkami i grupami, jest podstawą wyznawanego w społeczności systemu wartości
Religia w ładzie społecznym
start learning
integruje zbiorowość, zawiera w sobie system wartości wyznawanych przez grupę wyznawców
Tradycja w ładzie społecznym
start learning
stabilizuje, zakorzenia zbiorowość i wyznawane przez nią wartości w historii
Konflikt społeczny
start learning
gdy co najmniej dwa podmioty dążą do osiągnięcia tych samych korzyści i celów poprzez wyeliminowanie konkurencji
Przyczyny konfliktów
start learning
rozbieżności między klasami społecznymi; dysproporcje między państwami wysoko rozwiniętymi a krajami trzeciego świata; brak równowagi rynkowej; błędy w komunikacji; sprzeczne wartości
Rodzaje konfliktów
start learning
kulturowe; wartości; ekonomiczne; rodzinne i małżeńskie; pokoleniowe
Sposoby rozwiązywania konfliktów
start learning
negocjacje (wspólne poszukiwanie konsensusu); mediacje (rozmowy prowadzi osoba trzecia); arbitraż (konflikt rozstrzyga osoba trzecia); sąd (wiążące rozstrzygnięcie); głosowanie (ocena społeczna); przemoc (użycie siły i narzucenie rozwiązania przez zwycięzcę); unikanie (rezygnacja jednej ze stron)
Problemy państwa polskiego
start learning
bezrobocie; ubóstwo; patologie; masowe zachorowania (choroby cywilizacyjne); migracja ekonomiczna (drenaż mózgu)
Bezrobocie
start learning
gdy jednostki w wieku produkcyjnym, zdolne i chętne do podjęcia pracy, nie znajdują stałego zatrudnienia
Przyczyny bezrobocia
start learning
przekształcenia w różnych gałęziach przemysłu; brak doświadczenia zawodowego; niskie kwalifikacje
Bezrobocie długoterminowe
start learning
trwające dłużej niż 1 rok
Stopa bezrobocia
start learning
procentowy wskaźnik poziomu bezrobocia - stosunek liczy bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo

You must sign in to write a comment