English Phrases Making friends

 0    95 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jesteś Amerykaninem?
start learning
Are you American?
Idziesz dziś wieczorem?
start learning
Are you coming this evening?
Jesteś wolny dziś wieczorem?
start learning
Are you free tonight?
Czy zamierzasz wziąć samolot lub pociąg?
start learning
Are you going to take a plane or train?
Czy jesteś głodny?
start learning
Are you hungry?
Jesteś pewny?
start learning
Are you sure?
Czy pracujesz jutro?
start learning
Are you working Tomorrow?
Biznes jest dobry,
start learning
Business is good,
Twoje zdrowie!
start learning
Cheers!
Czy wczoraj padał śnieg?
start learning
Did it snow yesterday?
Dostałeś mojego maila?
start learning
Did you get my email?
Czy wziąłeś swoje lekarstwo?
start learning
Did you take your medicine?
Czy czujesz się lepiej?
start learning
Do you feel better?
Czy często wybierasz się na Florydę?
start learning
Do you go to Florida often?
Czy masz inny?
start learning
Do you have another one?
Czy wiesz, gdzie jest sklep sprzedający ręczniki?
start learning
Do you know where there's a store that sells towels?
Podoba Ci się tutaj?
start learning
Do you like it here?
Czy podoba Ci się ta książka?
start learning
Do you like the book?
Potrzebujesz czegoś?
start learning
Do you need anything?
Czy uprawiasz jakieś sporty?
start learning
Do you play any sports?
Czy sprzedajesz lekarstwa? (sklep)
start learning
Do you sell medicine? (store)
Czy uczysz się angielskiego?
start learning
Do you study English?
Chcesz iść ze mną?
start learning
Do you want to come with me?
Czy chciałbyś pójść ze mną?
start learning
Do you want to go with me?
Przepraszam,
start learning
Excuse me,
Zadzwoń do mnie,
start learning
Give me a call,
Czy twój brat był w Kalifornii?
start learning
Has your brother been to California?
Czy jeszcze ją spotkali?
start learning
Have they met her yet?
Robiłeś to już kiedyś?
start learning
Have you done this before?
Jak długo tu byłeś?
start learning
How long have you been here?
Jak długo byłeś w Ameryce?
start learning
How long have you been in America?
Jak długo tu mieszkałeś?
start learning
How long have you lived here?
Ile masz dzieci?
start learning
How many children do you have?
Iloma językami mówisz?
start learning
How many languages do you speak?
Ile osób masz w swojej rodzinie?
start learning
How many people do you have in your family?
Ile byś chciał?
start learning
How much would you like?
Ile masz lat?
start learning
How old are you?
Kupiłem bluzkę wczoraj,
start learning
I bought a shirt yesterday,
Nie czuję się dobrze,
start learning
I don't feel well,
Mam ból w ramieniu,
start learning
I have pain in my arm,
Muszę prać moje ubrania,
start learning
I have to wash my clothes,
Mam dwie siostry,
start learning
I have two sisters,
Powiem mu, że zadzwoniłeś,
start learning
I'll tell him you called,
Mam 32 lata,
start learning
I'm 32,
Mam 6'2 ",
start learning
I'm 6'2",
Jestem uczulony na owoce morza,
start learning
I'm allergic to seafood,
Jestem Amerykaninem,
start learning
I'm American,
Mam rozmiar 8,
start learning
I'm a size 8,
Mam sie dobrze a ty?
start learning
I'm fine, and you?
Nie boję się,
start learning
I'm not afraid,
Jestem chory,
start learning
I'm sick,
Pamiętam,
start learning
I remember,
Mówię trochę po angielsku,
start learning
I speak a little English,
Czy twój dom jest taki?
start learning
Is your house like this one?
Czy twój mąż też jest z Bostonu?
start learning
Is your husband also from Boston?
To nie jest bardzo drogie,
start learning
It's not very expensive,
Byłam tam,
start learning
I've been there,
Podzielmy się,
start learning
Let's share,
Moja córka jest tutaj,
start learning
My daughter is here,
Mój ojciec tam był,
start learning
My father has been there,
Mój ojciec jest prawnikiem,
start learning
My father is a lawyer,
Moja babcia zmarła w zeszłym roku,
start learning
My grandmother passed away last year,
Nazywam się John Smith,
start learning
My name is John Smith,
Mój syn,
start learning
My son,
Mój syn studiuje komputery,
start learning
My son studies computers,
Nie, jestem Amerykaninem,
start learning
No, I'm American,
Nie, to jest pierwszy raz,
start learning
No, this is the first time,
Nasze dzieci są w Ameryce,
start learning
Our children are in America,
Ona jest ekspertem,
start learning
She's an expert,
Jest starsza ode mnie,
start learning
She's older than me,
Ten samochód jest podobny do mojego samochodu,
start learning
That car is similar to my car,
To jest pani Smith,
start learning
This is Mrs, Smith,
To jest moja matka,
start learning
This is my mother,
Po raz pierwszy tu jestem,
start learning
This is the first time I've been here,
Mamy dwóch chłopców i jedną dziewczynę,
start learning
We have two boys and one girl,
Co zamierzasz robić wieczorem?
start learning
What are you going to do tonight?
Jakie są Twoje zainteresowania?
start learning
What are your hobbies?
Co studiujesz?
start learning
What do you study?
Co chcesz robić?
start learning
What do you want to do?
Do jakiej szkoły chodziłeś?
start learning
What school did you go to?
Jaki jest Twój ulubiony film?
start learning
What's your favorite movie?
Jak masz na nazwisko?
start learning
What's your last name?
Jak masz na imię?
start learning
What's your name?
Gdzie są t-shirty?
start learning
Where are the t-shirts?
Gdzie poszedłeś?
start learning
Where did you go?
Gdzie nauczyłeś się angielskiego?
start learning
Where did you learn English?
Gdzie pracowałeś, zanim tu pracowałeś?
start learning
Where did you work before you worked here?
Gdzie mieszkasz?
start learning
Where do you live?
Gdzie byłeś?
start learning
Where were you?
Kto wysłał ten list?
start learning
Who sent this letter?
Czy chcesz to kupić?
start learning
Would you like to buy this?
Twoje dzieci są bardzo grzeczne,
start learning
Your children are very well behaved,
Twoja córka,
start learning
Your daughter,
Jesteś mądrzejszy od niego,
start learning
You're smarter than him,
Mówisz bardzo dobrze po angielsku,
start learning
You speak English very well,

You must sign in to write a comment