English Phrases Common expressions

 0    140 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Bądź ostrożny,
start learning
Be careful,
Jedź ostrożnie,
start learning
Be careful driving,
Czy możesz to dla mnie przetłumaczyć?
start learning
Can you translate this for me?
Chicago bardzo różni się od Bostonu,
start learning
Chicago is very different from Boston,
Nie martw się,
start learning
Don't worry,
Wszyscy to wiedzą,
start learning
Everyone knows it,
Wszystko jest gotowe,
start learning
Everything is ready,
Doskonały,
start learning
Excellent,
Od czasu do czasu,
start learning
From time to time,
Dobry pomysł,
start learning
Good idea,
Bardzo mu się podoba,
start learning
He likes it very much,
Wsparcie!
start learning
Help!
Już wkrótce,
start learning
He's coming soon,
On ma rację,
start learning
He's right,
Jest bardzo denerwujący,
start learning
He's very annoying,
Jest bardzo sławny,
start learning
He's very famous,
Jak się masz?
start learning
How are you?
Jak idzie praca?
start learning
How's work going?
Pośpiech!
start learning
Hurry!
Już zjadłem,
start learning
I ate already,
Nie słyszę cię,
start learning
I can't hear you,
Chciałbym iść na spacer,
start learning
I'd like to go for a walk,
Nie wiem, jak z niego korzystać,
start learning
I don't know how to use it,
Nie lubię go,
start learning
I don't like him,
Nie podoba mi się to,
start learning
I don't like it,
Nie mówię zbyt dobrze,
start learning
I don't speak very well,
Nie rozumiem,
start learning
I don't understand,
Nie chcę tego,
start learning
I don't want it,
Nie chcę tego,
start learning
I don't want that,
Nie chcę ci przeszkadzać,
start learning
I don't want to bother you,
Czuję się dobrze,
start learning
I feel good,
Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, daj mi znać,
start learning
If you need my help, please let me know,
Wychodzę z pracy o 6,
start learning
I get off of work at 6,
Boli mnie głowa,
start learning
I have a headache,
Mam nadzieję, że ty i twoja żona macie miłą wycieczkę,
start learning
I hope you and your wife have a nice trip,
Wiem,
start learning
I know,
Lubię ją,
start learning
I like her,
Zadzwonię do ciebie, kiedy wyjdę,
start learning
I'll call you when I leave,
Wrócę później,
start learning
I'll come back later,
Zapłacę,
start learning
I'll pay,
Wezmę to,
start learning
I'll take it,
Zaprowadzę cię na przystanek autobusowy,
start learning
I'll take you to the bus stop,
Straciłem zegarek,
start learning
I lost my watch,
Kocham Cię,
start learning
I love you,
Jestem Amerykaninem,
start learning
I'm an American,
Sprzątam mój pokój,
start learning
I'm cleaning my room,
Zimno mi,
start learning
I'm cold,
Przychodzę cię odebrać,
start learning
I'm coming to pick you up,
Zamierzam odejść,
start learning
I'm going to leave,
Dobrze, a ty?
start learning
I'm good, and you?
Jestem szczęśliwy,
start learning
I'm happy,
Jestem głodny,
start learning
I'm hungry,
Jestem żonaty,
start learning
I'm married,
Nie jestem zajęty,
start learning
I'm not busy,
Nie jestem żonaty,
start learning
I'm not married,
Nie jestem jeszcze gotowy,
start learning
I'm not ready yet,
Nie jestem pewny,
start learning
I'm not sure,
Przykro mi, jesteśmy wyprzedane,
start learning
I'm sorry, we're sold out,
Jestem spragniony,
start learning
I'm thirsty,
Jestem bardzo zajęty, Nie mam teraz czasu,
start learning
I'm very busy, I don't have time now,
Muszę zmienić ubranie,
start learning
I need to change clothes,
Muszę iść do domu,
start learning
I need to go home,
Chcę tylko przekąskę,
start learning
I only want a snack,
Czy Pan Smith jest Amerykaninem?
start learning
Is Mr, Smith an American?
Czy to wystarczy?
start learning
Is that enough?
Myślę, że to bardzo dobrze,
start learning
I think it's very good,
Myślę, że smakuje dobrze,
start learning
I think it tastes good,
Myślałem, że ubrania są tańsze,
start learning
I thought the clothes were cheaper,
Jest dłuższy niż 2 mile,
start learning
It's longer than 2 miles,
Byłem tu przez dwa dni,
start learning
I've been here for two days,
Słyszałem, że Teksas jest pięknym miejscem,
start learning
I've heard Texas is a beautiful place,
Nigdy wcześniej tego nie widziałem,
start learning
I've never seen that before,
Miałem właśnie opuścić restaurację, gdy przybyli moi przyjaciele,
start learning
I was about to leave the restaurant when my friends arrived,
Troszeczkę,
start learning
Just a little,
Chwileczkę,
start learning
Just a moment,
Niech sprawdzę,
start learning
Let me check,
Pozwól, że to przemyślę,
start learning
Let me think about it,
Chodźmy popatrzeć,
start learning
Let's go have a look,
Ćwiczmy angielski,
start learning
Let's practice English,
Czy mogę porozmawiać z panią Smith?
start learning
May I speak to Mrs, Smith please?
Więcej niż to,
start learning
More than that,
Nieważne,
start learning
Never mind,
Następnym razem,
start learning
Next time,
Nie,
start learning
No,
Nonsens,
start learning
Nonsense,
Nie, dziękuję,
start learning
No, thank you,
Nic więcej,
start learning
Nothing else,
Ostatnio nie,
start learning
Not recently,
Jeszcze nie,
start learning
Not yet,
Oczywiście,
start learning
Of course,
W porządku,
start learning
Okay,
Wypełnij ten formularz,
start learning
Please fill out this form,
Proszę, zabierz mnie na ten adres,
start learning
Please take me to this address,
Proszę Zapisz to,
start learning
Please write it down,
Naprawdę?
start learning
Really?
Tutaj,
start learning
Right here,
Tam,
start learning
Right there,
Do zobaczenia później,
start learning
See you later,
Do zobaczenia jutro,
start learning
See you tomorrow,
Do zobaczenia wieczorem,
start learning
See you tonight,
Ona jest ładna,
start learning
She's pretty,
Przepraszam, że przeszkadzam,
start learning
Sorry to bother you,
Zatrzymać!
start learning
Stop!
Spróbować,
start learning
Take a chance,
Weź to na zewnątrz,
start learning
Take it outside,
Powiedz mi,
start learning
Tell me,
Dzięki za wszystko,
start learning
Thanks for everything,
Dzięki za pomoc,
start learning
Thanks for your help,
Dziękuję Ci,
start learning
Thank you,
Dziękuję, panienko,
start learning
Thank you miss,
Dziękuję Panu,
start learning
Thank you sir,
Dziękuję Ci bardzo,
start learning
Thank you very much,
To wygląda świetnie,
start learning
That looks great,
Jest w porządku,
start learning
That's alright,
Wystarczy,
start learning
That's enough,
W porządku,
start learning
That's fine,
to jest to!
start learning
That's it,
To źle pachnie,
start learning
That smells bad,
To niesprawiedliwe,
start learning
That's not fair,
To nie tak,
start learning
That's not right,
Zgadza się,
start learning
That's right,
To źle,
start learning
That's too bad,
To za dużo,
start learning
That's too many,
To za dużo,
start learning
That's too much,
Książka jest pod stołem,
start learning
The book is under the table,
Zaraz wracają,
start learning
They'll be right back,
Są takie same,
start learning
They're the same,
Są bardzo zajęci,
start learning
They're very busy,
To nie działa,
start learning
This doesn't work,
To jest bardzo trudne,
start learning
This is very difficult,
To jest bardzo ważne,
start learning
This is very important,
Spróbuj,
start learning
Try it,
Bardzo dobrze, dzięki,
start learning
Very good, thanks,
Bardzo nam się to podoba,
start learning
We like it very much,
Czy mógłbyś wziąć wiadomość?
start learning
Would you take a message please?
Tak naprawdę,
start learning
Yes, really,
Jesteś piękny,
start learning
You're beautiful,
Jesteś bardzo miły,
start learning
You're very nice,
Jesteś bardzo mądry,
start learning
You're very smart,
Twoje rzeczy są tutaj,
start learning
Your things are all here,

You must sign in to write a comment