Tworzenie prawa VII

 0    24 flashcards    prawofiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
akty tworzenia prawa
start learning
władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm ogólnych (istnieją wyjątki od tej reguły).
Prawo stanowione sensu stricte
start learning
stanowienie prawa na drodze jednostronnej decyzji organu państwowego lub instytucji upoważnionej przez taki organ.
Prawo kontraktowe
start learning
umowa, której stronami są organy państwowe i/lub upoważnione przez nie instytucje. Jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest organ państwowy to można mówić o współ stanowieniu prawa przez państwo.
Prawo precedensowe
start learning
powstanie prawa w drodze decyzji sądowej lub administracyjnej. Jeżeli zawartą w tej decyzji normę ogólną uważa się za wiążąca.
precedens
start learning
zawarta w decyzji sądowej norma ogólna która de iure (formalnie wiążące) lub de facto (formalnie nie wiążące) wpływa na podejmowanie innych decyzji przez sądy.
zasada stare decisis
start learning
zasada związania sądu precedensem. Ustawa może uchylić precedens.
prawo zwyczajowe
start learning
organ państwa nie tworzy ale uznaje kreślone normy za normy prawne. Odgrywa znaczącą rolę w państwach azjatyckich i afrykańskich oraz jest jeszcze źródłem prawa międzynarodowego publicznego
subsydiarność prawa zwyczajowego
start learning
polega na tym iż wolno jest je zastosować pod warunkiem, iż dane zagadnienie nie jest uregulowane przez ustawy lub inne akty normatywne.
Kryteria uznania normy za normę prawa zwyczajowego
start learning
1. Powszechna akceptacja zwyczaju 2. Uznanie zwyczaju przez sądy lub inne organy stosujące prawo 3. Akceptacja zwyczaju jako wiążącego przez doktrynę prawniczą
zwyczaje
start learning
akceptowane w określonej grupie czy środowisku, chociaż nieuznawane za wiążące przez organy państwowe, reguły postępowania.
prawo religijne
start learning
organ państwa uznaje za normy prawne pewne normy religijne (islam).
ŹRÓDŁA PRAWA: W sensie formalnym (fontem Iris oriundi)
start learning
każdy akt, dokument, decyzja, którą wdanym systemie prawa uważa się z źródło norm prawnych; np. ustawa, rozporządzenie, uchwała odpowiedniego organu państwowego (Polska), precedens
Źródła poznania prawa (fontem Iris cognoscendi
start learning
wszelkiego rodzaju dokumenty i obiekty na podstawie których możemy ustalić treść norm prawnych; OFICJALNE-urzędowe dzienniki promulgacyjne np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski NIEOFICJALNE: dokumenty, obiekty na podstawie, których możemy ustalić treść norm
Dziennik Ustaw publikuje:
start learning
,ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy miedzynarodowe
Monitor Polski publikuje:
start learning
uchwały Rady Ministrów; zarządzenia ministrów
Żródła prawa w sensie MATERIALNYM
start learning
najmniej określony i przydatny, odnosi się do czynników społecznych, ekonomicznych (ideologii, przekonań moralnych, religijnych, układów sił politycznych w państwie, sytuacji ekonomicznej);
Samoistnym źrodlem prawa
start learning
jest każda reguła lub zasada stanowiąca samodzielną podstawę decyzji sędziowskiej lub innego aktu stosowania prawa, a więc może być samodzielnym źródłem naszych praw i obowiązków; np. ustawa, traktaty międzynarodowe, rozporządzenia instytucji unijnych;
Niesamoistnym źrodlem prawa
start learning
wszystkie normy i materiały, które nie mogą stanowić wyłącznej podstawy aktu stosowania prawa, a tym samym nie mogą być samodzielnym źródłem naszych uprawnień lub obowiązków; np. reguły egzegezy, doktryny, poglądy, materiały komisji legislacyjnych
Cechy prawa europejskiego:
start learning
1. Mieszane – ma charakter zarówno prawa międzynarodowego jak i wewnętrznego 2. podlega bezpośredniemu stosowaniu w państwach członkowskich 3. Brak rozgraniczenia aktów tworzenia i stosowania prawa
Źródła prawa europejskiego:
start learning
1. Prawo pierwotne – traktaty założycielskie, załączniki i protokoły, traktaty akcesyjne; Prawo pochodne – wszystkie akty normatywne ustanowione przez organy UE (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje),3. umowy miedzyn. 4. zasady ogolne prawa wspolnotowego
kategorie dyrektyw techniki prawodawczej
start learning
dyrektywy systematyki wewnętrznej, zewnętrznej(poziome i pionowe), dyrektywy adresata i warunków, dyrektywy języka
część nieartykułowana
start learning
w której skład wchodzi: tytuł, określenie podstawy prawnej oraz wstęp (preambuła) do aktu normatywnego;
część artykulowana
start learning
sklada sie z przepisów prawnych
kategorie przepisów
start learning
1. MERYTORYCZNE: ogólne, szczegółowe -prawa mater., o org. i trybie post., ustrojowe proceduralne, karne 2. ZMIENIAJĄCE 3. PRZEJŚCIOWE i DOSTOSOWUJĄCE 4. KOŃCOWE uchylające i o wejsciu aktu normy w zycie

You must sign in to write a comment