Stosowanie prawa VIII

 0    22 flashcards    prawofiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Stosowanie prawa
start learning
władcza działalność organów państwa polegająca na wydawaniu decyzji indywidualno – konkretnych (akty stosowania prawa).
4 typy stosowania prawa:
start learning
1. sądowy, 2. administracyjny, 3. quasi-sądowy, 4. quasi-administracyjny
SĄDOWY typ stosowania prawa
start learning
organ stosujący prawo jest niezawisły i bezstronny; sądy podlegają tylko ustawom; Sąd rozstrzygający sprawę nie podlega dyrektywą organów adm., organizacji politycznych itd.
ADMINISTRACYJNY typ stosowania prawa
start learning
organ rozstrzygający sprawę jest związany dyrektywami swojego zwierzchnika jaką wydać decyzję. zasada hierarchicznego podporządkowania – organ rozstrzygający sprawę nie jest niezawisły od organu hierarchicznie podprządkowanego
QUASI-SĄDOWY typ stosowania prawa
start learning
delegacja części funkcji organów państwowych na różnego rodzaju agendy państwowe i pozapaństwowe np. postępowanie przed sądami i komisjami dyscyplinarnymi w korporacjach zawodowych.
7 etapów stosowania prawa:
start learning
1. wybór normy p. 2. ustalenie obowiązywania NP 3. Wykładnia NP 4. ustalenie stanu faktycznego 5. Subsumpcja 6. wybór konsekwencji 7. sformułowanie i uzasadnienie decyzji
subsumpcja
start learning
podciągnięcie ustalonego stanu faktycznego pod wybraną normę prawną.
wybór konsekwencji prawnych
start learning
kara; jeżeli subsumcja jest pozytywna to zostaje wymierzona kara, a jeżeli jest negatywna to oskarżony zostaje uwolniony od odpowiedzialności.
Sformułowanie i uzasadnienie decyzji
start learning
decyzje od których strona wniosła odwołanie, decyzje ostatecznie kończące postępowanie w sprawie i decyzje w szczególnie ważnych sprawach.
3 elementy uzasadnienia:
start learning
1. część historyczna 2. podstawa faktyczna decyzji 3. podstawa prawna decyzji
część historyczna
start learning
dotychczasowy przebieg postępowania, (żądania stron, zapadłe decyzje)
podstawa fFAKTYCZNA decyzji
start learning
referowanie wyników postępowania dowodowego
podstawa PRAWNA decyzji
start learning
sąd przytacza przepisy stanowiące podstawę jego decyzji i ewentualnie dokonuje jej analizy, a zwłaszcza jej interpretacji.
Model SYLOGISTYCZNY(sumbsumpcyjny) stosowania prawa
start learning
sędzia jedynie dedukuje następstwa prawa z normy, do treści nie może nic dodać ani ująć, dokonuje mechanicznej subsumcji faktów sprawy pod normę i wyprowadza z niej konsekwencje prawne
sylogizm prawniczy
start learning
przesłanką większą jest norma prawna, przesłanką mniejszą ustalony stan faktyczny, a wnioskiem decyzja sądu.
LUZ DECYZYJNY (J. Wróblewski)
start learning
tekst prawny nie wyznacza decyzji organu stosującego prawo lecz pozostawia mu wybór jaką decyzję podjąć; w tej sytuacji organ stosujący prawo ma obowiązek wybrać decyzję za którą przemawiają najlepsze (najmocniejsze) argumenty.
4 kategorie luzów decyzyjnych:
start learning
1. wyboru przepisu prawnego 2. luz interpretacyjny 3. dowodowy 4. luz wyboru konsekwencji prawnych
Luz wyboru przepisu prawnego
start learning
sąd musi zadecydować jaką decyzję podjąć, która nie jest do końca wyznaczona przez obowiązujące przepisy prawa
Luz interpretacyjny
start learning
przepisy prawne są nie ostre, nie jasne, wieloznaczne i gdy w skutek tego można im przypisać wiele różnych znaczeń, a ni tekst prawny ani dyrektywy wykładni nie wskazują jednoznacznie, które z tych znaczeń jest właściwe.
Luz dowodowy
start learning
nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć czy określony fakt sprawy miał miejsce czy nie, problem oceny wiarygodności świadków, problem oceny dowodów w procesach poszlakowych.
Luz wyboru konsekwencji prawnych
start learning
określenie konsekwencji prawnych danego stanu faktycznego nie jest do końca wyznaczone przez przepisy prawa.
dyskurs(argumentacja)
start learning
sytuacja w ktorej przynajmniej 2 strony wysuwają argumenty za i przeciw, a proces podejmowania decyzji polega na wyborze tezy za którą przemawiają lepsze argumenty

You must sign in to write a comment