Podstawy przedsiębiorczości - Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej

 0    80 flashcards    hubertrozplochowski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
System ekonomiczny
start learning
To zespół instytucji i mechanizmów mających wpływ na realizację określonych decyzji ekonomicznych. Zależy od 4 czynników: uwarunkowania materiałowe, instytucjonalne, społeczne i polityczne.
Gospodarka tradycyjna
start learning
Zakres świadczonych dóbr i usług w danym społeczeństwie jest niezmienny od pokoleń.
Gospodarka centralnie planowana
start learning
Publiczna własność środków produkcji. Przedsiębiorstwa są własnością państwa i realizują zadania przez nie wyznaczone.
Czysty kapitalizm
start learning
Prywatna własność środków produkcji. W mechanizmie rynkowym, najważniejszym elementem jest cena.
Systemy mieszane
start learning
Różne stopień ingerencji państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.
Własność prywatna
start learning
Wyższa efektywność podejmowanych decyzji ekonomicznych. Motywuje do racjonalnego wykorzystywania tego, co się posiada.
Konkurencja
start learning
Wzajemne oddziaływanie na siebie uczestników procesów gospodarczych.
Rynek kapitałowy
start learning
Rynek, w którym towarem jest pieniądz. Nadzorowany przez rząd i bank centralny.
Stabilny pieniądz
start learning
Walka z inflacją. Odpowiada za to bank centralny.
Stabilny system podatkowy
start learning
Przejrzyste przepisy prawa podatkowego, nieulegające zbyt częstym zmianom.
Przedsiębiorczość
start learning
Elastyczne przystosowanie się do zmieniających się warunków funkcjonowania gospodarki.
Rynek
start learning
Miejsce dokonywania transakcji kupna-sprzedaży oraz proces uzgodnienia przez strony warunków transakcji kupna-sprzedaży.
Funkcje rynku - informacyjna
start learning
Dostarcza informacji o popycie, sprzedaży i cenie.
Funkcje rynku - równowagi
start learning
Dostosowuje wielkość produkcji, jej asortyment, jakość wyrobów do oczekiwań klientów.
Funkcje rynku - akceptacji produktów
start learning
Społeczne potwierdzenie lub odrzucenie przydatności wytworzonych dóbr.
Funkcje rynku - alokacyjna
start learning
Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie opłacalności aktualnej i przewidywanej produkcji.
Funkcje rynku - selekcyjna
start learning
Na rynku dokonuje się selekcji towarów i producentów.
Rynek lokalny
start learning
Znajduje się w bezpośrednim otoczeniu klienta.
Rynek regionalny
start learning
Znajduje się na większym obszarze - powiat, województwo.
Rynek krajowy
start learning
Rynek funkcjonujący w obrębie jednego państwa.
Rynek międzynarodowy
start learning
Transakcje między dwoma krajami, lub większą liczbą państw.
Rynek światowy
start learning
Wymiana dóbr i usług na obszarze całego świata.
Rynek detaliczny
start learning
Sieć sklepów oraz innych placówek handlowych, których klientami są indywidualni odbiorcy.
Rynek hurtowy
start learning
Uczestnikami tego rynku są jednostki, które zakupiony towar przeznaczają do dalszej sprzedaży, przeróbki lub produkcji.
Rynek dóbr i usłg
start learning
Produkcyjny, rynek elementów służących do dalszej produkcji - maszyny, lub przetworzenia - surowce. Konsumpcyjny, zaspokajający potrzeby kupujących.
Rynek kapitałowy
start learning
Rynek występujących w różnorodnych formach np. środków pieniężnych, papierów wartościowych.
Rynek pracy
start learning
Obejmujący świadczenia pracy.
Rynek producenta
start learning
Oczekiwania nabywców na rynku przewyższają oferowaną do sprzedaży ilość produktów.
Rynek konsumenta
start learning
Ilość produktów przeznaczonych do sprzedaży przewyższa zapotrzebowanie i możliwości nabywcze klientów.
Monopol
start learning
Rynek, na którym występuje jeden sprzedawca, dyktujący warunki i kontrolujący poziom cen.
Konkurencja monopolistyczna
start learning
Występuje wielu sprzedających i kupujących, każde przedsiębiorstwo ma mały udział w rynku, towary są do siebie podobne.
Oligopol
start learning
Rynek, na którym występuje tylko kilka firm oferujących podobne produkty, firmy mają duży udział na rynku.
Konkurencja doskonała
start learning
Bardzo wielu producentów i konsumentów, towary są podobne, nikt nie dominuje.
Popyt
start learning
Ilość dóbr i usług, jakie klienci chcą i mogą kupić w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.
Podaż
start learning
Ilość dóbr i usług, oferowanych do sprzedaży w określonym czasie, miejscu i po określonej cenie.
Cena
start learning
Wyrażona w jednostkach pieniężnych wartość produktu. Funkcje: informacyjna, motywacyjna, dochodowa.
Cena równowagi rynkowej
start learning
Cena, przy której wyroby i usługi są sprzedawana w takiej samej ilości, w jakiej zostały wyprodukowane.
Przedsiębiorstwa
start learning
Zorganizowane jednostki gospodarcze, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w celu osiągnięcia określonych korzyści.
Praca
start learning
Zatrudnieni pracownicy z określonymi kwalifikacjami.
Kapitał
start learning
Środki finansowe zaangażowane do realizacji określonego przedsięwzięcia, określony kapitał rzeczowy: budynki, narzędzia.
Ziemia
start learning
Wyodrębnione miejsce oraz wszelkie rzeczy znajdujące się w naturze, które mogą zostać użytecznie zastosowane.
Instytucje finansowe
start learning
Bank centralny i banki komercyjne, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, giełdy.
Podmioty demokracji gospodarczej
start learning
Związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje konsumenckie, organizacje pracodawców
Bank centralny
start learning
Świadczy usługi bankowe instytucjom finansowym, pełni funkcję banku państwa, nadzoruje banki komercyjne, kontroluje podaż pieniądza i kredytu w gospodarce.
Gospodarstwa domowe - funkcja konsumpcyjna
start learning
Czynności związane z organizowaniem i realizowaniem procesu konsumpcji.
Gospodarstwa domowe - funkcja produkcyjna
start learning
Posiadane środki finansowe na zaspokojenie potrzeb pochodzą z pracy najemnej lub posiadanego kapitału.
Gospodarstwa domowe - czynniki socjologiczne
start learning
Poziom wykształcenia poszczególnych członków rodziny, ustala kolejność zaspokajanych potrzeb przy określonej wielkości posiadanych środkach finansowych.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Rzecznik konsumentów)
start learning
Zapewnia każdemu konsumentowi bezpłatną poradę prawną i chroni w sporze z przedsiębiorcami.
Pieniądz
start learning
Jest miernikiem wartości, środkiem wymiany, środkiem akumulacji.
Pieniądz gotówkowy
start learning
Występuje w postaci pieniądza papierowego, czyli banknotu.
Pieniądz bezgotówkowy
start learning
Nie posiada materialnej postaci, stanowi przedmiot ewidencji księgowej banków.
Karta płatnicza
start learning
Karta należy do banku lub systemu i służy okazicielowi do regulowania płatności.
Karty debetowe
start learning
Służą do wypłaty gotówki w bankomatach i płatności w sieci punktów akceptujących karty.
Karty kredytowe
start learning
Za przeprowadzone transakcje posiadacz karty płaci z opóźnieniem.
Karty wstępnie opłacone
start learning
Klient kupuje kartę o określonej wartości i dokonuje transakcji.
Numer PIN
start learning
Kod dostarczany klientowi w zabezpieczonej kopercie.
Czek
start learning
Dokument wystawiony w określonej prawem formie, zawierający polecenie skierowane do banku, by ten wypłacił określoną ilość pieniędzy.
Lokaty bankowe
start learning
Rodzaj pożyczki udzielanej bankowi, za którą bank musi nam zapłacić.
Ubezpieczenie
start learning
Polega na gromadzeniu funduszy przeznaczonych na wspieranie działań w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
Rynek formalny
start learning
Giełdy, aukcje - w danym momencie i przy istniejącej cenie uczestnicy mogą dokonać transakcji kupna-sprzedaży.
Rynek nieformalny
start learning
Transakcje są zawierane w drodze negocjacji między stronami.
Przedmiot transakcji giełdowych
start learning
Pieniądze krajowe, waluty obce, usług, papiery wartościowe.
Giełda towarowa
start learning
Konfrontacja popytu i podaży oraz sprzedaży i kupna określonych towarów w skali masowej.
Aukcja
start learning
Zorganizowany rynek towarów niestandardowych np. dzieła sztuki, biżuteria, których nie można kupić bez wcześniejszego obejrzenia, sprzedaż następuje na drodze licytacji.
Przetarg
start learning
Zaproszenie do zawarcia transakcji, skierowane przez organizatora do potencjalnych kontrahentów.
Targi
start learning
Instytucja, która łączy wystawiennictwo towarów z ich równoczesną sprzedażą.
Wystawy gospodarcze
start learning
Umożliwiają uczestnikom procesów gospodarczych poznanie najnowszych osiągnięć technologicznych.
Papiery wartościowe
start learning
Dokumenty stwierdzające istnienie określonego prawa majątkowego.
Akcje
start learning
Papiery wartościowe, stwierdzające bezwarunkowe uczestnictwo jej właścicieli w kapitale spółek akcyjnych.
Obligacje
start learning
Papiery wartościowe potwierdzające udzielenie pożyczki.
Wartość nominalna
start learning
Kwota, na którą opiewa dokument na akcji.
Wartość emisyjna
start learning
Cena, za którą spółka sprzedaje akcje na rynku papierów wartościowych.
Wartość rynkowa (bieżąca)
start learning
Cena, którą można uzyskać w razie sprzedaży akcji w danym momencie na rynku wtórnym papierów wartościowych.
Weksel
start learning
Dokument sporządzony w przewidzianej przez prawo formie, stanowiący bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej kwoty.
Rynek pierwotny
start learning
Powstaje przy sprzedaży nowo emitowanych papierów wartościowych pierwotnym nabywcom.
Rynek wtórny
start learning
Obejmuje transakcje papierami wartościowymi będącymi już w obrocie.
Inwestor bierny
start learning
Decyduje się na lokowanie swoich środków finansowych w przedsięwzięcia bezpieczne.
Inwestor czynny
start learning
Bardzo aktywnie uczestniczy w zakupach i sprzedażach papierów wartościowych.
Giełda Papierów Wartościowych
start learning
Instytucja funkcjonująca na rynku kapitałowym. Dokonuje się tam transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych.
Biuro maklerskie
start learning
Instytucja pośrednicząca między indywidualnym inwestorem a giełdą.

You must sign in to write a comment